ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายไชยวัฒน์ อกตัน (2565) การวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านยางโองนอก

วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านยางโองนอก

ความสำคัญและที่มา

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการค้นหาคำ าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพุทธศักราช 2551 ที่กำหนด ให้ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะกระบวนการที่สำคัญในการู้เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยที่การแกปัญหาคณิตศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบทางความรู้หลาย ส่วนเพื่อที่จะนำมาใช้ในวิเคราะห์ปัญหา และหายุทธวิธีในการหาคำตอบอย่างสมเหตุสมผลแต่จากการสอนพบว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้แต่จากการสอนพบว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโจทย์ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจในความหมายของคำในประโยคสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนจะเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะต้องพบกับโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลัก ที่ต้องทำให้พลาดจากการสอบแข่งขันต่างๆ โดยปกติแล้วนักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามหลักการวิเคราะห์โจทย์ที่ ได้เรียนมา 5 ขั้นตอน คือ 1. โจทย์กำหนดอะไรมาให้ 2. โจทย์ถามอะไร 3. จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด (เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์) 4. ดำเนินการแก้ปัญหา 5. ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดังกล่าวเริ่มไม่ได้ผลกับโจทย์ปัญหาระคนที่ซับซ้อน ที่ต้องมีการคิด หลากครั้ง เนื่องจากโจทย์ปัญหาระคนจะกำหนดข้อมูลมาให้หลายอย่างทำให้นักเรียนไม่สามารถจัดลำดับการใช้ข้อมูล เพื่อมาดำเนินการทางคณิตศาสตร์และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ นักเรียนจึงเกิดปัญหาในขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ของ การวิเคราะห์ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่อๆไป ผู้วิจัยจึงคิดนวัตกรรมใหม่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โจทย์ ปัญหาแบบย้อนกลับ ซึ่งแตกต่างออกไป คือ ให้พิจารณาว่าโจทย์ถามอะไรเป็นลำดับแรก จากนั้นนำสิ่งที่โจทย์ถามมา เขียนแตกออกเป็นการดำเนินการคณิตศาสตร์หนึ่งครั้งแล้วนำตัวตั้งหรือตัวบวกลบคูณหารที่มาทีหลังมาแตกออกไปเรื่อยๆ แบบเป็นชั้นๆ จนถึงลำดับสุดท้ายที่เป็นจำนวนและสามารถเขียนออกมาเป็น ประโยคสัญลักษณ์ได้ซึ่งการแตกออกนี้จะมากน้อยกี่ครั้งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโจทย์

ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา

1. ให้นักเรียนฝึกอ่านโจทย์ปัญหาการบวก,ลบ,คูณ,หาร

2. ฝึกหาความหมายของคำในโจทย์

3. สนทนา ซักถาม พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเรียน

4. ฝึกแต่งโจทย์ปัญหาการบวก,ลบ,คูณ,หาร

5. ซักถามเกี่ยวกับโจทย์ ฝึกตอบคำถามในโจทย์

6. กำหนดโจทย์ให้ฝึกวิเคราะห์ และการคำตอบ

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้ถูกต้อง

ตัวแปรที่ศึกษา

1. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

2. ใบงาน

3. ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลัง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เน้นในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้จัดทำแบบฝึกและใบงานอย่างง่ายๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้สนุกสนาน และได้รับความรู้ในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น และได้ทำการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด ใบงานแต่ละฉบับ เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนหลังจากที่ได้มีการทำลองใช้วิธีเรียนต่างๆ นี้ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้หลักในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างง่ายๆ

2. ได้แนวทางในการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้แนวคิดที่ว่าการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากการบวก,ลบ, คูณ,หาร ที่คล่องแคล่วแล้ว จะต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและมีผล สามารถหาข้อสรุปและพิสูจน์ความถูกต้องได้

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างแบบฝึกเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการพูด,เขียน,คิด เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างถูกต้อง และได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางโองนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 คน

2. เนื้อหา/หลักวิชา การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

21 พฤษภาคม 2565 – 30 สิงหาคม 2565

21 พฤษภาคม 2565

- ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา

28 -30 พฤษภาคม 2565

- เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

- วิเคราะห์ผู้เรียนและวิเคราะห์เนื้อหา

- ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย

31 พฤษภาคม 2565

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

- บันทึกคะแนน

3 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2563

- สอนโดยใช้แบบฝึกและการปฏิบัติจริงเรื่องการบวก, ลบ,คูณ,หาร

19 สิงหาคม 2565

- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

- บันทึกคะแนน

20 – 25 สิงหาคม 2565

- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

26-30 สิงหาคม 2565

- สรุปและอภิปรายผล

- จัดทำรูปเล่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1 . แบบทดสอบ วัดความรู้ก่อนเรียน

2. แบบฝึกหัด,ใบงาน

3. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน

4. หลัก,แนวคิดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้

1. แนวคิด วิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการ บวก,ลบ,คูณ,หาร

หน่วยเดียวกันทั้งหมดในโจทย์ ปัญหาข้อนั้นเช่น บาท, บาท, บาท

คน, คน,คน

โจทย์การบวกมักพบคำว่า รวม,เพิ่มขึ้น,เดิม,ทั้งหมด

โจทย์การลบมักพบคำว่า ใช้ไป,ลดลง,คงเหลือ,แตกต่างเท่าไร, ต้องหามาเพิ่มอีกเท่าไรโ

โจทย์ปัญหาการคูณมักจะพบคำว่า เท่าของ ทั้งหมด

โจทย์ปัญหาการหารมักจะพบคำว่า กี่เท่า,แบ่ง,จัดใส่,ครั้งละเท่าๆกัน,เฉลี่ย

ขั้นตอนการดำเนินการ

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความหมายของคำในโจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการ ใบงาน แบบฝึกอย่างง่ายๆ โดยที่ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินงาน และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นวิเคราะห์

1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำนวน 14 คน

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนดำเนินการ มีดังนี้

- เนื้อหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการ บวก,ลบ,คูณ,หาร

2. ขั้นออกแบบ

- แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก,ลบ,ก่อนเรียน

- แบบฝึกเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก,ลบ

- แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณ,หาร,ก่อนเรียน

- แบบฝึกเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณ,หาร

- แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก,ลบ,คูณ,หาร หลังเรียน

3. ขั้นดำเนินการ มีดังนี้

- ทำการทดลองกับนักเรียนชั้น ป.5จำนวน 14 คน

โดยให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนโจทย์ปัญหาการบวก,ลบ,คูณ,หาร

บันทึกคะแนน

- ทำการทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกอย่างง่ายๆ การสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องราวของนักเรียน และใช้แบบฝึกช่วยในการวิเคราะห์โจทย์

การบวก,ลบ,คูณ,หาร เมื่อจบหัวข้อนั้นๆ แล้วจึงจะมีการทำแบบฝึกหัดทดสอบ

(ทำเช่นนี้จนครบทุกหัวข้อ)

- ทำการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลัง

เรียน โดยที่ข้อสอบจะมีการปรับปรุงบางข้อจากข้อสอบก่อน

เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

- วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน

- วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อ

- วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน

- นำคะแนนทั้งหมด มาเปรียบเทียบการพัฒนาการหาค่าร้อยละ

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการทำการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการอย่างง่ายๆเพื่อช่วยให้เด็กอ่อนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยได้มีการทดสอบก่อนเรียนเขียน และทดสอบหลังเรียน และมีการปรับปรุงแบบทดสอบบางหัวข้อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของผู้เรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางแสดงคะแนนของนักเรียน 15 คนในเรื่องโจทย์ปัญหา

การบวก,ลบ,คูณ,หาร จากแบบฝึกหัด 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล แบบฝึกที่ 1 ( % ) แบบฝึกที่ 2 ( % )

ด.ช.เธียรชัย หวายแก้ว 20 40

ด.ช.ธนธัส เพิ่มเขียว 30 50

ด.ช.ธนพล จวรรณะ 30 50

ด.ช.ธีรภัทร โคสอน 60 80

ด.ช.นวัตกรณ์ แก้วสุติน 50 70

ด.ช.นวันธร แก้วสุติน 50 70

ด.ช.ภานุวัฒน์ คำมูล 50 60

ด.ช.อดุลวิทย์ มามั่น 30 50

ด.ช อธิภัทร หมายเจริญ 60 80

ด.ช.พัชรพล อินคำมา 50 70

ด.ญ. ชนาภา จันเต็ม 30 50

ด.ญ.ชิตยาภรณ์ ชุ่มอ้าย 60 90

ด.ญ.เบญจมาศ ตุ้ยสา 30 50

ด.ญ.สุธีรา แก้วสุติน 40 60

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนเมื่อ

ทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

ชื่อ-สกุล Pre-test ( % ) Post - test ( % )

ด.ช.เธียรชัย หวายแก้ว 20 30

ด.ช.ธนธัส เพิ่มเขียว 30 60

ด.ช.ธนพล จวรรณะ 30 50

ด.ช.ธีรภัทร โคสอน 50 80

ด.ช.นวัตกรณ์ แก้วสุติน 50 80

ด.ช.นวันธร แก้วสุติน 40 70

ด.ช.ภานุวัฒน์ คำมูล 40 60

ด.ช.อดุลวิทย์ มามั่น 30 50

ด.ช อธิภัทร หมายเจริญ 50 70

ด.ช.พัชรพล อินคำมา 50 70

ด.ญ. ชนาภา จันเต็ม 20 60

ด.ญ.ชิตยาภรณ์ ชุ่มอ้าย 60 80

ด.ญ.เบญจมาศ ตุ้ยสา 30 60

ด.ญ.สุธีรา แก้วสุติน 40 60

สรุปผลการศึกษาวิจัย

จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดหัวข้อย่อยๆ เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา (บวก,ลบ,คูณ,หาร)ของนักเรียน 14 คน นั้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากแบบวิเคราะห์ง่ายๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแล้วนั้น

ทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบได้ดีขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึก ต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น

ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย

ในการวิจัยทำให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของนักเรียนแต่ละคิด และได้แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของแต่ละคนซึ่งจะใช้วิธีการในการเรียนรู้ และแก้ไขที่แตกต่างกันตาม ศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล

ภาคผนวก

ใบงาน ความหมายของคำในทางคณิตศาสตร์

1. จงหาคำที่มีความหมายในทางเพิ่มขึ้น และนำมาแต่งโจทย์คณิตศาสตร์ 3 ข้อ

2. จงหาคำที่มีความหมายในทางลดลง และนำมาแต่งโจทย์คณิตศาสตร์ 3 ข้อ

จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และเขียนประโยคสัญลักษณ์

1. ปลูกมะม่วง 14,000 ต้น ปลูกเงาะ 23,000 ต้น รวมปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น

ก. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 1___________________ 2 _____________________

ข. สิ่งที่โจทย์ถาม _________________________

ค. ป. __________________________

2. พ่อมีเงินฝากธนาคาร 546,900 บาท แม่ฝากไว้มากกว่า 41,000 บาท แม่มีเงินฝากไว้ที่ธนาคารเท่าไร

ก. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 1 ___________________2 ___________________

ข. สิ่งที่โจทย์ถาม ____________________

ค. ป. ______________________

3. โรงงานผลิตกระดุมได้ 300,000 เม็ด ส่งขายยังร้านค้า 291,000 เม็ด จะเหลือกระดุมกี่เม็ด

ก. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 1____________________2_____________________

ข. สิ่งที่โจทย์ถาม ____________________

ค. ป. ______________________

4. รถยนต์ราคา 900,000 บาท มีเงินอยู่ 780,800 บาท ต้องหาเงินอีกเท่าไรจึงจะพอซื้อ

ก. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 1____________________ 2 ___________________

ข. สิ่งที่โจทย์ถาม __________________

ค. ป. _____________________

แบบทดสอบ ก่อน - หลัง เรียน

1. จำนวนที่มากกว่า 12,730 อยู่ 9,870 คือ _______________________

2. พ่อมีเงิน 7,500 บาท แม่มีเงินมากกว่าพ่อ 1,200 บาท แม่มีเงินกี่บาท เงินของแม่ควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 7,500 บาท _____________________

3. จากโจทย์ข้อ 2 จะหาคำตอบด้วยวิธีใด เขียน ป.____________________

4. บ้านพร้อมที่ดินราคา 695,402 บ้าท ถ้าบ้านราคา 495,010 บาท ที่ดินจะราคาเท่าไร

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ ________________________

5. จากโจทย์ข้อ 4 จะหาคำตอบด้วยวิธีใด เขียน ป. _____________________

6. กู้เงินธนาคาร 40,000 บาท สิ้นปีเสียดอกเบี้ย 2,000 บาท จะต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารเท่าไร

จากโจทย์เงินที่จะต้องจ่ายธนาคารหมายถึงอะไรบ้าง____________________

7. จงเขียน ป.และหาคำตอบจากโจทย์ข้อ 6.

ป.______________________ ตอบ ______________________

8. วีดีโอราคา 13,520 บาท โทรทัศน์ถูกกว่าวีดีโอ 1,050 บาท โทรทัศน์ราคาเท่าใด ป. ______________________ ตอบ ______________________

9. รถยนต์ราคา 590,800 บาท มีเงินอยู่ 510,000 บาท จะต้องหามาเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะพอซื้อ ป. ______________________ ตอบ ____________________-

10. ซื้อรองเท้าราคา 379 บาท ให้ธนบัตรใบละ 1,000 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร

ป. ________________________ ตอบ ________________________

แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เรียน(คูณ และ หาร)

คำชี้แจง ให้นักรเยนคิดหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1. 7 เท่าของ 4 มีค่าเท่าไร

ตอบ......................................................................................

2. 255 เป็นกี่เท่าของ 5

ตอบ.........................................................................................

3. ค่าเฉลี่ยของ 48 , 23 , 35 , 50 , 14 , 28 มีค่าเท่ากับเท่าไร

ตอบ......................................................................................

4. ข้าวสารราคาถุงละ 65 บาท จำนวน 16 ถุง คิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร จากโจทย์แสดงความหมายการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตอบ......................................................................................

5. จากโจทย์ข้อ 4 จะหาคำตอบด้วยวิธีใด

ตอบ......................................................................................

6. จากข้อ 4 จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ตอบ......................................................................................

7. ผลิตอาหารกระป๋องได้ทั้งหมด 74,100 กระป๋อง ถ้าวันหนึ่งผลิตได้ 950 กระป๋องจะต้องผลิตกี่วัน

ตอบ......................................................................................

8. จากข้อ 7 จะหาคำตอบด้วยวิธีใด เพราะอะไร

ตอบ......................................................................................

9. จากข้อ 7 จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ตอบ.....................................................................................

10. มีเงินอยู่ 1,300 บาท ถ้าแลกเป็นธนบัตรใบละ 50 จะได้กี่ใบ

ตอบ ประโยคสัญลักษณ์.................................................................................................

ตอบ......................................................................................

โพสต์โดย นิค : [15 พ.ค. 2567 (22:57 น.)]
อ่าน [393] ไอพี : 1.46.0.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 126,848 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 12,000 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 11,725 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

เปิดอ่าน 27,186 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 88,907 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 9,989 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 16,542 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง

เปิดอ่าน 71,816 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 43,999 ครั้ง
พุทธคุณ 3
พุทธคุณ 3

เปิดอ่าน 24,476 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 47,532 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 8,059 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 12,897 ครั้ง
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"

เปิดอ่าน 13,789 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

เปิดอ่าน 19,232 ครั้ง
ว28/2555 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว28/2555 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 8,975 ครั้ง
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
เปิดอ่าน 8,804 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
เปิดอ่าน 8,134 ครั้ง
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
เปิดอ่าน 13,266 ครั้ง
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
เปิดอ่าน 43,314 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ