ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนะนำ website : เยาวชน PRC ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,338 ครั้ง
แนะนำ website : เยาวชน PRC ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน

Advertisement

แนะนำ website : เยาวชน PRC ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน

แนะนำเว็ปไซต์

 

เยาวชน PRC

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

 

http://www.prc.ac.th/Environment/index.html

ให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

 

รายละเอียดโครงการอยู่ด้านล่างครับ

 

ประเภท โครงการย่อยในโครงการวิจัย 

เรื่อง การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข  จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
_________________________________________________________________________________________________

 1. โครงการ เยาวชนพี.อาร์.ซี.ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน
 2. กิจกรรม  ศึกษาการคัดแยกขยะภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

  ผลผลิต   แกนนำนักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และแกนนำชุมชนมีความรู้ และทักษะในการคัดแยกขยะ ร่วมสร้างสังคมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสุข

 1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังสังคม เมืองเชียงใหม่
 3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเฝ้าระวังสังคม
 4. หลักการและเหตุผล

            สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีการใช้ทรัพยากรในปริมาณมาก ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง แม้จะมีการกำหนดมาตรการหลายอย่างออกมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ก็เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยพึ่งพิงธรรมชาติ มาเป็นสังคมแบบตะวันตกหรือสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเพิ่มของปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเมือง จนมีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศโดยรวม (เทวี สวรรยาธิปัติ  และคณะ, 2542) จากผลกระทบที่เกิดขึ้น  จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมายรับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น และชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง (สำนักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542) สืบเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ       ปัญหา พยายามหาแนวทางในการจัดการปัญหา  โดยการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตระหนักและเกิดจิตสำนึกของปัญหาสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำ และขยายผลการมีส่วนร่วมสู่ชุมชนรอบโรงเรียน  โดยเลือกกิจกรรมการคัดแยกขยะ  ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง  ทั้งนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 1. วัตถุประสงค์
  5.1 เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในการขับเคลื่อนการจัดการคัดแยกขยะ
  5.2 เพื่อสร้างแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อนการจัดการคัดแยกขยะ
 1. เป้าหมาย
  6.1 แกนนำนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  6.2 แกนนำชุมชนรอบโรงเรียน 4 ชุมชน ได้แก่
  1.ชุมชนหนองเส้ง    2. ชุมชนฟ้าฮ่าม 3. ชุมชนบ้านวัดเกต  4. ชุมชนสันป่าข่อย                                                                     
 1. กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 

 

        กิจกรรมย่อย                

ระยะเวลาดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียน และผู้แทนชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประกวด
สื่อการรณรงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        กิจกรรมย่อย               

ระยะเวลาดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

5. ปฏิบัติการรณรงค์ และดำเนินงานตาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การติดตามประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. สรุปจัดทำรายงานเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. สถานที่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และชุมชนรอบโรงเรียน 4 ชุมชน ได้แก่
  1.ชุมชนหนองเส้ง    2. ชุมชนฟ้าฮ่าม 3. ชุมชนบ้านวัดเกต  4. ชุมชนสันป่าข่อย                                 
Posted by : จุ๊บ จุ๊บ
เวลา : 19:11

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1756 วันที่ 23 พ.ค. 2552


แนะนำ website : เยาวชน PRC ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนแนะนำwebsite:เยาวชนPRCใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

รู้ไว้ใช่ว่า ???

รู้ไว้ใช่ว่า ???


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
กราฟฟิกดีไซเนอร์

กราฟฟิกดีไซเนอร์


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
บารมี ๑๐ ประการ

บารมี ๑๐ ประการ


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
ครูคุมสอบคือ..???

ครูคุมสอบคือ..???


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
เตือน 10 ภัย ปีใหม่!!!!

เตือน 10 ภัย ปีใหม่!!!!


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

5 อันดับวิดีโอYoutube....ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งปี

5 อันดับวิดีโอYoutube....ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งปี

เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กินต้นหอม....อย่า...ทิ้งโคน
กินต้นหอม....อย่า...ทิ้งโคน
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

   ขนมไทยในวิถีไทย .....ขนมไทยในงานประเพณี
ขนมไทยในวิถีไทย .....ขนมไทยในงานประเพณี
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ชมโฉม 19 สาวสวยที่สุดในโลก "โจลี "  ครองอันดับ 1
ชมโฉม 19 สาวสวยที่สุดในโลก "โจลี " ครองอันดับ 1
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

 ขับรถเหนื่อยไหม.....?  เดินทางไกล  ได้ข่าวดี มาบอกต่อ
ขับรถเหนื่อยไหม.....? เดินทางไกล ได้ข่าวดี มาบอกต่อ
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

บอกลา ?ฝ้า? ให้หน้าใสปิ๊ง
บอกลา ?ฝ้า? ให้หน้าใสปิ๊ง
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

 ข่าวเขาว่า...!!!! มีคนแอบ..โ ก ง ความตาย ..แล้วตายไหม..? ไปดู ครับ
ข่าวเขาว่า...!!!! มีคนแอบ..โ ก ง ความตาย ..แล้วตายไหม..? ไปดู ครับ
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
เปิดอ่าน 11,161 ครั้ง

ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
เปิดอ่าน 15,252 ครั้ง

ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เปิดอ่าน 158,017 ครั้ง

พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
เปิดอ่าน 40,961 ครั้ง

ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
เปิดอ่าน 17,424 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ