ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

โครงการ สุขภาพจิตคนไทย: มุมมองของประชาชนชาวอิสาน (งานวิจัย)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,338 ครั้ง
โครงการ สุขภาพจิตคนไทย: มุมมองของประชาชนชาวอิสาน (งานวิจัย)

Advertisement

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ สุขภาพจิตคนไทย: มุมมองของประชาชนชาวอิสาน
Thai Mental Health: Perspective of Isan People


โดย นพ. อภิชัย มงคล และคณะ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อการฟื้นฟูชาติ
ประจำปี 2543 จำนวนเงิน 250,000 บาท (4 เรื่อง)
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2542- 31 มกราคม 2544

ความเป็นมา/ปัญหาในการวิจัย
ในการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย สิ่งสำคัญที่ต้องนำมาประกอบ ในการสร้างเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย คือ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มีต่อ ความหมายของสุขภาพจิต องค์ประกอบหรือลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี เพื่อนำแนวคิดที่ได้มาพัฒนาเครื่องมือในการประเมินภาวะ สุขภาพจิตของประชาชนคนไทยต่อไป นอกจากนี้การทราบถึงแนวคิดในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ก็จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการศึกษานโยบายเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณาความหมายสุขภาพจิตใน ทัศนะของประชาชนชาวอิสาน และเพื่อศึกษากิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยส่ง เสริมสุขภาพจิต

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ทำการศึกษาภาคสนาม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2543 ถึงเดือน กันยายน 2543 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาความหมายของสุขภาพจิต โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปจำนวน 169 คน จากจังขอนแก่น หนองคาย และสกลนคร ระยะที่ 2 การศึกษากิจกรรมและโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ให้ข้อมูลหลบักเป็นผู้นำชุมชน และ ประชาชนทั่วไป จำนวน 552 คน จาก 11 จังหวัดในภาคอีสาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้สูงอายุและการ สนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาดัดแปลงมาจากเทคนิคของโคไลซี

ผลการวิจัย
พบว่า คำที่มีความหมายตรงกับ "สุขภาพจิตดี" ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) จิตใจดี 2) ร่างกายแข็งแรง และ 3) ความผาสุข (อยู่ดีกินดี)
ความหมายของสุขภาพจิตดี คือ การที่บุคคลมีสุขภาพกายและจิตดี มีความผาสุข (อยู่ดีกินดี) ในการดำรงชีวิต ปราศจากโรคจิต โรคประสาท และละเว้นจากอบายมุข
ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) สุขภาพจิตดี 2) สุขภาพกายแข็งแรง 3) ความผาสุข (อยู่ดีกินดี) 4) คุณลักษณะส่วนบุคคลเชิงบวก
การส่งเสริมให้คนมีสุขภาพจิตดีในระดับบุคคล จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปัจจัยภายในบุคคล ประกอบด้วย สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี และคุณลักษณะส่วนบุคคลเชิงบวก 2) ปัจจัยภายนอกบุคคล ประกอบด้วย มีปัจจัย 4 ละเว้นจากอบายมุขและสารเสพติด และได้รับการศรัทธา และยกย่องจาก บุคคลอื่น ระดับครอบครัว จำแนกเป็น 3 ประการ คือ 1) ผู้นำของครอบครัว 2) สมาชิกของครอบครัว 3) ลักษณะของครอบครัว ระดับชุมชน จำแนกออกเป็น 3 ประการ คือ 1) สภาพหรือลักษณะของชุมชน 2) ผู้นำของชุมชน และ 3) สมาชิกของชุมชน ระดับรัฐบาล จำแนกออกเป็น 3 ประการ คือ 1) บทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล 2) ลักษณะของสมาชิกสภาราษฎร และ 3) การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ระดับเอกชน จำแนกออกเป็น 3 ประการ คือ 1) แหล่งบริการ หน่วยงานของเอกชน 2) การให้ความช่วยเหลือ จากภาคเอกชน และ 3) การประสานงานกับภาครัฐ
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตคนอีสาน ปีงบประมาณ 2543 จำแนกได้ 5 ประเภท คือ 1) โครงการของทางราชการ 2) กิจกรรมของชาวอีสาน 3) กิจกรรมในรูปของกลุ่มต่าง ๆ 4) กิจกรรมด้านศาสนา และ 5) กิจกรรมด้านประเพณีต่าง ๆ
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของคนอีสาน ปีงบประมาณ 2544 จำแนกได้ 5 ประเภท คือ 1) กิจกรรมในรูปของกลุ่มต่าง ๆ 2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน 3) กิจกรรมส่งเสริมสุข ภาพกายและจิต 4) กิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และ 5) กิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิต

ข้อเสนอแนะ
การส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนชาวอีสานควรสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ ที่ประชาชนมีความต้องการ โดยเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการที่เพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน เพื่อลดปัญหาการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้ กิจกรรมที่ส่ง เสริมสุขภาพกายและจิตเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด เช่น สวนสุขภาพ เพื่อออกกำลังกาย เป็นต้น

Abstract

Background/Problem:
In the study of Thai Mental Health Indicators, th important step in cluding opinion of community experts, community leaders and general people toward the meaning of mental health and characteristics or elements of good mental health person in further instrument development process. Moreover, knowing about more idea of mental problem prevention was also essential for policy study of develop mental health programs that meets most people needs.

Objective:
This study aimed to describe the meaning of mental health in the perspective of Isan people, and to study activities that promoted mental health.

Methodology:
The study is a qualitative research. The field study was conducted during February - September 2000. The study is seperated into two phases. Phase I was the study of mental health definition which key informants were 18 elderly people. 169 community leaders and general people from KhonKaen, Nongkai, Sakonakorn provinces. Phase II was the study of activities that promoted mental health which key informations were 552 community leaders and general people from 11 provinces in Isan (The North - Eastern Thailand). Data were collected by in - depth interviews with the elders and focus group discussions with community leaders and general people. The data were analysed by using colaizzi technique.


Results:
The study results revealed that the word "good mental health" had three dimensions: 1) Good mind 2) Healthiness and 3) Well - being.

The definition of good mental health was a person who had healthy body and mind, well - being without psychosis, neurosis and vice in their life.The characteristics of a person with good mental health were 1. Good mental health 2. Healthiness 3. Well - being and 4. Positive personality.

The mental health promotion in the individual level were divided into 2 kinds : 1 Inner factors - healthiness, good mental health and positive personality 2. Outer factor - full of four basic life needs, no vice and drug abuse, received faith and respect from others. The family level were divided into 3 kinds : 1. Family leader 2. Family members 3. Characteristics of the family. The community level were divided into 3 kinds : 1. Characteristics of the community 2. Community leader 3. Community members. The government level were divided into 3 kinds : 1. Governmental role and duty 2. Characteristics of the parliament members 3. Governmental supports. The private level were divided of the 3 kinds : 1. Private service 2. Private sector's assistance 3. Coordination with government.

Activities for promoting Isan mental health in the year 2000 budget included 1. Government project 2. Isan's people activities 3. Activities of various groups 4. Religious activities 5. Customary activities.

Activities in the year 2001 budget included 1. Activities of the various groups 2. Community development perjects 3. Health and mental health promotion 4. Health and mental health promotion for elderly 5. Health and mental health prevention.


Recommendation:
Project for promoting Isan people's mental health should relate to people's needs such aspro ject development for increasing income in order to decrease labour migration. A health garden for exercise are one of physical and mental health promotion project the people need mostly.


โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1756 วันที่ 23 พ.ค. 2552


โครงการ สุขภาพจิตคนไทย: มุมมองของประชาชนชาวอิสาน (งานวิจัย)โครงการสุขภาพจิตคนไทย:มุมมองของประชาชนชาวอิสาน(งานวิจัย)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สวัสดี ...เดือนแห่ง "รัก"

สวัสดี ...เดือนแห่ง "รัก"


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
ความลับ..ขณะที่เราหลับ

ความลับ..ขณะที่เราหลับ


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
【 น้ำแข็งสวยๆ 】

【 น้ำแข็งสวยๆ 】


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
เตือน!!..สึนามิปี52

เตือน!!..สึนามิปี52


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
โทษของการอาบน้ำบ่อย

โทษของการอาบน้ำบ่อย


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ทำไม....

ทำไม....


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ห้องนอนน่าร้ากกก..

ห้องนอนน่าร้ากกก..


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

รักที่คุณมี เรียกว่า "รัก" แล้วหรือยัง?

รักที่คุณมี เรียกว่า "รัก" แล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
แมวยักษ์....!
แมวยักษ์....!
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

การผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ...อภัยทาน..ดีกว่า..>>>
การผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ...อภัยทาน..ดีกว่า..>>>
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

"ขยะอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "E-wasteชะตากรรมของแกดเจ็ทที่ตกรุ่น!
"ขยะอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "E-wasteชะตากรรมของแกดเจ็ทที่ตกรุ่น!
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับ......การขจัดคราบ เลือด
เคล็ดลับ......การขจัดคราบ เลือด
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

"พิพิธภัณฑ์ของปลอม"
"พิพิธภัณฑ์ของปลอม"
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ลักษณะลายเส้นหัวใจ... เส้นสมอง... และเส้นชีวิต
ลักษณะลายเส้นหัวใจ... เส้นสมอง... และเส้นชีวิต
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?  วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เปิดอ่าน 26,969 ครั้ง

หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
เปิดอ่าน 11,404 ครั้ง

ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
เปิดอ่าน 16,460 ครั้ง

ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
เปิดอ่าน 3,923 ครั้ง

จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
เปิดอ่าน 10,479 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ