ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ(ผอ.ไพบูลย์)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,338 ครั้ง
บทคัดย่อ(ผอ.ไพบูลย์)

Advertisement

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 
                           อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้วิจัย                 นายไพบูลย์  ศรีสระคู
หน่วยงาน          โรงเรียนบ้านมหิงษาราม  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  

บทคัดย่อ
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านมหิงษาราม  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนเรียนการสอนแบบโครงงานได้โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research)  ตามแนวคิดของเคมมิส  และแมกแทกการ์ท  (Kemmis  and  McTaggart)  ดำเนินการเป็น  2  วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมวิจัย  จำนวน  4  คน  ได้แก่  ผู้วิจัย  และผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นครูโรงเรียนบ้านมหิงษาราม  จำนวน  3  คน  ที่สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนา  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  จำนวน  46  คน  ด้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  จำนวน  44  คน  และวิทยากร  จำนวน  2  คน   เครื่องมือ           ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบบันทึก  และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบหลายมิติ   วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา
 ผลการวิจัยก่อนดำเนินการพัฒนา กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านมหิงษาราม  พบว่า  ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  และไม่มีทักษะในการสอนแบบโครงงาน  ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยได้วางแผนการพัฒนาโดยใช้ หลักการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research)  ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา  4  กลยุทธ์  คือ การศึกษาเอกสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ    การศึกษาดูงาน  และการนิเทศ  ดำเนินการพัฒนา  2  วงรอบ  ดังนี้
  วงรอบที่  1  (1)  ผลจากการศึกษาเอกสาร  ด้วยกิจกรรมมอบหมายงานและการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน  ทําให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยวมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและมองเห็นรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  5  ขั้นตอน แต่ยังขาดทักษะและความมั่นใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะการการเขียนแผน  การจัด การเรียนรู้แบบโครงงาน  (2)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยใช้กิจกรรมการทดสอบก่อนและหลังการประชุมการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งได้ข้อค้นพบว่าหลังจากการประชุม      เชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และสามารถเขียนแผนการสอนได้  แต่ยังขาดความมั่นใจบางขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากขาดความพร้อมหลายด้าน 
(3)  การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงานคือโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  หลังจากการศึกษาดูงานทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่หลากหลายวิธี  สามารถนำมาใช้ประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  โครงงานของตนเองตามขั้นตอนทั้ง  5  ขั้นตอนได้เป็นอย่างดี  (4)  การนิเทศภายใน  ด้วยกิจกรรม  การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้  แต่การพัฒนาในวงรอบที่  1  ยังค้นพบปัญหาคือ  กลุ่มผู้วิจัยยังขาดความมั่นใจในการเขียนรายงานโครงงาน  การนำเสนอผลงานโครงงาน  ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง  ควรดำเนินการพัฒนาปรับปรุงในวงรอบที่  2  ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
  วงรอบที่  2  โดยจัดกิจกรรมการนิเทศการสอนและการนิเทศแนะนำให้คำปรึกษา  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์  ทำให้ได้ข้อมูลที่พบว่า  การใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบต่อเนื่องจะทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานตลอดทั้งได้รู้จักวิธีการที่จะนำโครงงานที่มีความสมบูรณ์ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการจัดทำโครงงาน  และการนำโครงงานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ดียิ่งขึ้น  ส่วนการนิเทศแนะนำให้คำปรึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความตื่นตัว  กระตือรือร้น และได้เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมากขึ้น  ผลจากการพัฒนาทั้ง   2  วงรอบ  ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนบ้านมหิงษาราม  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานแต่ละงานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ เป็นไปตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และฉบับแก้ไข  พ.ศ.  2545  ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 13 มิ.ย. 2552


บทคัดย่อ(ผอ.ไพบูลย์)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

๘ คุณธรรมพื้ฯบาน  +  ๑

๘ คุณธรรมพื้ฯบาน + ๑


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
 อยากมีแค่เธอ

อยากมีแค่เธอ


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
รางวัลชีวิต

รางวัลชีวิต


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
มี..แอปเปิ้ลมาฝากค่ะ

มี..แอปเปิ้ลมาฝากค่ะ


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
น่ารักจัง ...!!

น่ารักจัง ...!!


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษาไทย

ปรัชญาการศึกษาไทย


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

 รู้เรื่อง.....พรรณไม้น้ำ..

รู้เรื่อง.....พรรณไม้น้ำ..

เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผู้คงแก่เรียน
ผู้คงแก่เรียน
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

ปริศนาธรรม....???..ทุกสิ่งในโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ..
ปริศนาธรรม....???..ทุกสิ่งในโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ..
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

6 เคล็ดลับ ดูแลเรื่องการเงิน
6 เคล็ดลับ ดูแลเรื่องการเงิน
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

ตลาดเช้าริมมูลที่อุบลราชธานี...(เข้าไปอ่านโดยบังเอิญ แต่หลงรักมากมาย)ตอนตลาดสด
ตลาดเช้าริมมูลที่อุบลราชธานี...(เข้าไปอ่านโดยบังเอิญ แต่หลงรักมากมาย)ตอนตลาดสด
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

100ข้อคิดดีๆ
100ข้อคิดดีๆ
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

บทคัดย่องานวิจัย
บทคัดย่องานวิจัย
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา
เปิดอ่าน 16,007 ครั้ง

ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
เปิดอ่าน 11,133 ครั้ง

ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง
ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง
เปิดอ่าน 10,591 ครั้ง

รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
เปิดอ่าน 36,444 ครั้ง

ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 108,306 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ