ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ(อ.ชนะ)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,350 ครั้ง
บทคัดย่อ(อ.ชนะ)

Advertisement

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้
                    สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาพลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ผู้รายงาน       นายชนะ  ธนูศิลป์
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ  อำเภอบรบือ 
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2   ปีที่พิมพ์   2552

บทคัดย่อ

กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งที่สามารถส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของบุคคลได้เป็นอย่างดี  การเล่นฟุตบอลมี             จุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการออกกำลังกายที่ จะทำให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์  มีวินัยในตนเอง  มีการประสานงานกับบุคคลอื่นและมีการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีอีกด้วย  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ  1.)  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        (วิชาพลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80                  2.)  หาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล 3.)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  และ  4.)  ศึกษาระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  จำนวน  10  เล่ม  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  0.28  ถึง  0.76  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.31  ถึง  0.82  และ    ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  และแบบประเมินระดับทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล  กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  3  ระดับและ  5  ระดับ       ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับข้อปฏิบัติ  และเกณฑ์การให้คะแนนกับข้อปฏิบัติ มีค่าความสอดคล้อง  IOC  ตั้งแต่  0.60-1.00  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบสมมติฐานใช้  t –test  (Dependent  Samples)


 ผลการศึกษาพบว่า   
  1.  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้          สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาพลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  95.70/93.25 ซึ่งสูงกว่างเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  กลุ่มสาระ            การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาพลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  มีค่าเท่ากับ  0.6754  ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ  67.54
  3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน              ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาพลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01 
  4.  ผลการประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลนักเรียนชายส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับดี  และนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับ พอใช้ 
 โดยสรุป  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  กีฬาฟุตบอล  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการพัฒนาการทางร่างกายเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ความคล่องแคล่ว  ว่องไว  การประสานงานกันของกล้ามเนื้อ และเกิดความชำนาญในทักษะกีฬาฟุตบอล                


 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 22 มิ.ย. 2552


บทคัดย่อ(อ.ชนะ)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผีแห้ง

ผีแห้ง


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
เกร็ดฮวงจุ้ย สัตว์มงคล

เกร็ดฮวงจุ้ย สัตว์มงคล


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
ออกกำลัง.....ตามนิสัย...

ออกกำลัง.....ตามนิสัย...


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
ทางเดินที่เราเลือกได้

ทางเดินที่เราเลือกได้


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
~~ภาพลวงตา~~

~~ภาพลวงตา~~


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
แนะนำตัวสมาชิกใหม่ครับผม

แนะนำตัวสมาชิกใหม่ครับผม


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
คลิกชม.....สไลด์....37ดอกไม้งาม

คลิกชม.....สไลด์....37ดอกไม้งาม


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
นิทานสอนนักเรียนดีๆ

นิทานสอนนักเรียนดีๆ


เปิดอ่าน 6,367 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ขอคำปรึกษาครับ

ขอคำปรึกษาครับ

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กระทงแบบนี้เคยเห็นไหม.....สุดยอดภูมิปัญญาไทย
กระทงแบบนี้เคยเห็นไหม.....สุดยอดภูมิปัญญาไทย
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

ดูดวง จากชีวิตประจำวัน
ดูดวง จากชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

ใคร.??..ตำนานของคน 7 คน กับ "แปลน" ที่เปลี่ยนไปแล้ว.......(ผู้ชนะการประกวดอาคารรัฐสภาฯ)
ใคร.??..ตำนานของคน 7 คน กับ "แปลน" ที่เปลี่ยนไปแล้ว.......(ผู้ชนะการประกวดอาคารรัฐสภาฯ)
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

6Tips เพื่อคอกาแฟ(รักนะ..จึงบอก)
6Tips เพื่อคอกาแฟ(รักนะ..จึงบอก)
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

ส่องกระจก....บอกนิสัย
ส่องกระจก....บอกนิสัย
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

น้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ
น้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
เปิดอ่าน 11,288 ครั้ง

วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 31,019 ครั้ง

งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง
เปิดอ่าน 9,723 ครั้ง

"แก่"…อย่างมีคุณค่า โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
"แก่"…อย่างมีคุณค่า โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
เปิดอ่าน 10,925 ครั้ง

คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
เปิดอ่าน 10,294 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ