ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 3)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,339 ครั้ง
งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 3)

Advertisement

 

บทที่  3

วิธีดำเนินการวิจัย

 

                 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development)  แบบ  One – Group  Pretest – Posttest  Design   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550 ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัยไว้ดังนี้

                 1.   ขอบเขตการวิจัย

                 2.   การออกแบบการวิจัย

                 3.   ขั้นตอนการวิจัย

                       3.1   ขั้นที่  1   การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน

                       3.2   ขั้นที่  2    การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                       3.3   ขั้นที่  3   การทอลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

              3.4   ขั้นที่  4   การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          4.   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

                 5.   สถิติที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา

                

1.   ขอบเขตการวิจัย

       ขอบเขตการวิจัย   ประกอบด้วย  เนื้อหา  ประชากร  กลุ่มเป้าหมาย  ตัวแปรที่ศึกษา  ระยะเวลา      ในการทดลอง  ดังต่อไปนี้

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  ประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย                                           

        1.1   ประชากร  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  320  คน

                  1.1.1   กลุ่มเป้าหมายที่  1  เพื่อทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การบริหารจิต   คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง 1  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   จำนวน  3  คน   ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      โดยใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ยดังนี้  ผลการเรียนต่ำกว่า  2.50  คือ  กลุ่มอ่อน  ผลการเรียนอยู่ระหว่าง  2.50  -  3.00   คือ  กลุ่มปานกลาง   และผลการเรียนสูงกว่า   3.00   คือ   กลุ่มเก่ง

                  1.1.2   กลุ่มเป้าหมายที่  2  เพื่อทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จำนวน  12  คน  ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      โดยใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ย  ดังนี้  ผลการเรียนต่ำกว่า  2.50  คือ  กลุ่มอ่อน  ผลการเรียนอยู่ระหว่าง  2.50  -  3.00   คือ  กลุ่มปานกลาง  และผลการเรียนสูงกว่า  3.00  คือ  กลุ่มเก่ง

                  1.1.3   กลุ่มเป้าหมายที่  3 ภาคสนาม  เพื่อการใช้นวัตกรรม  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/5  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  50  คน ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ย  ดังนี้             ผลการเรียนต่ำกว่า  2.50   คือ  กลุ่มอ่อน   ผลการเรียนอยู่ระหว่าง  2.50  -  3.00  คือ  กลุ่มปานกลาง   และผลการเรียนสูงกว่า  3.00   คือ  กลุ่มเก่ง

 

        1.2   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ช่วงชั้นที่  3  ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

 2.1   ความหมายของการบริหารจิต

 2.2   ประโยชน์ของการบริหารจิต

 2.3   สมาธิ

                          2.3.1   ความหมายของสมาธิ

                          2.3.2   ลำดับขั้นของสมาธิ  มี  3  ระดับ

                          2.3.3   สมาธิมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

          2.3.4   การบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน

                          2.3.5   การฝึกสมาธิตามแบบอานาปานสติ

                                      1.)   ข้อดีของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

                                      2.)   ขั้นตอนการฝึกสมาธิตามแบบอานาปานสติ

                                                                              2.1)   ขั้นเตรียมการปฏิบัติ

                                                         2.2)   ขั้นปฏิบัติ

                          3.)   อิริยาบถการนั่ง

                                  3.1)   วิธีกำหนดลมหายใจ

                                  3.2)   การกล่าวคำบริกรรม  โดยใช้กำหนดลมหายใจเข้า  -  ออก

                           4.)   อิริยาบถการยืน

                           5.)   อิริยาบถการเดิน

                           6.)   อิริยาบถการนอน

        2.4   สรุป                 

 

       1.3   ตัวแปรที่ศึกษา

                               1.3.1  ตัวแปรอิสระ  (Dependent  Variable)  ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง           การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

                               1.3.2    ตัวแปรตาม   (Independent   Variable)   ได้แก่

                            1.)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา 

                            2.)  เจตคติของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา 

 

        1.4   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

                 เริ่มตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ.   2550   ถึงวันที่   30   สิงหาคม   2551

 

         1.5   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา   มีดังต่อไปนี้

                  1.5.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  

                  1.5.2   แบบฝึกหัดระหว่างเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา

                  1.5.3   แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา   จำนวน  12  ข้อ

                  1.5.4   แบบวัดเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง           การบริหารจิต  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  จำนวน  30  ข้อ

                  1.5.5   แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ด้านเนื้อหา  และด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 

2.   การออกแบบการวิจัย

       การวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน           One - Group Pretest - Posttest Design  (Tuckman  1999  : 160)  ในการเก็บข้อมูลการทดลอง             ของกลุ่มเป้าหมายในขั้นวิจัยที่  2  (การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน)  เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้

 

การทดสอบก่อนทดลอง

การทดลอง

การทดสอบหลังทดลอง

T1

X

T2

 

               T1              =          การทดสอบก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง         การบริหารจิต

               X                   =             การทดลองเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

               T2           =       การทดสอบหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง             การบริหารจิต

 

3.   ขั้นตอนของการวิจัย

       การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย  ขั้นตอนการวิจัยดังนี้

 

 

        ขั้นที่  1   การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

                        1.   ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  การจัดการศึกษา             ต้องเป็นบริการที่พอเพียงรวดเร็วฉับไว  ให้ได้ทั้งปริมาณและมาตรฐานคุณภาพ

                        2.   ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แนวการจัดการศึกษา           ที่ยึดหลักว่า   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ตามสติปัญญา  ความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

                         3.  ศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี     กล่าวว่า โรงเรียนสายปัญญารังสิตเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ    ของชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีวินัย  คุณธรรมและพื้นฐานทางเทคโนโลยี

                         4.   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             จากเอกสารการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                         5.   ศึกษาความต้องการของนักเรียนด้านเนื้อหาสาระ  กิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอร์    ช่วยสอนจากครูผู้สอน<

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 6530 วันที่ 9 ก.ค. 2552


งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 3)งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบริหารจิตชั้นม.3(บทที่3)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สวนในตู้กระจก

สวนในตู้กระจก


เปิดอ่าน 6,353 ครั้ง
20 สุดยอด    ทิปคอมพิวเตอร์

20 สุดยอด ทิปคอมพิวเตอร์


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ทายปริศนา...ภาษาไทย

ทายปริศนา...ภาษาไทย


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
You have a dollar :: เรื่องนี้มีกลิ่น

You have a dollar :: เรื่องนี้มีกลิ่น


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วิธีร้อย คริสตัล ลูกปัด และ หิน..... ขั้นพื้นฐาน...ทำเองก็สวยได้

วิธีร้อย คริสตัล ลูกปัด และ หิน..... ขั้นพื้นฐาน...ทำเองก็สวยได้

เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สำนวนสุภาษิต กลุ่ม "ร้ายพอ ๆ  กัน"
สำนวนสุภาษิต กลุ่ม "ร้ายพอ ๆ กัน"
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

ประเภทของผลงานทางวิชาการ : เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ประเภทของผลงานทางวิชาการ : เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

15 สิ่งใหม่ที่ช่วยให้ดูดี
15 สิ่งใหม่ที่ช่วยให้ดูดี
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

ตะลึง?....คุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่า...เวลาผ่าศพจะเจอ......
ตะลึง?....คุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่า...เวลาผ่าศพจะเจอ......
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

6..ตัวนี้  ศัตรูร้ายอย่ากรายใกล้   คนใจกล้า.....เชิญพิสูจน์
6..ตัวนี้ ศัตรูร้ายอย่ากรายใกล้ คนใจกล้า.....เชิญพิสูจน์
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาษาไทยวันละคำ ....?เบนโล?
ภาษาไทยวันละคำ ....?เบนโล?
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
เปิดอ่าน 11,595 ครั้ง

มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
เปิดอ่าน 15,153 ครั้ง

กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ
กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ
เปิดอ่าน 8,864 ครั้ง

การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
เปิดอ่าน 11,888 ครั้ง

10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
เปิดอ่าน 20,332 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ