ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ (Reading Skill) โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,340 ครั้ง
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ (Reading Skill) โดยใช้รูปแบบการสอน  5Ps

Advertisement

❝ ❞

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ (Reading Skills) โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ด้านทักษะการอ่าน (Reading Skill) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป

2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(อ 41101) ด้านทักษะการอ่าน (Reading Skill) ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน 5PS ในด้านความรู้
ทักษะกระบวนการกลุ่ม และเจตคติที่ดีในการเรียน

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ด้านทักษะการอ่าน (Reading Skill) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2550 จำนวน 50 คน

 เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 แผน ใช้เวลาในการสอน 27 ชั่วโมง ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Skill) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 ชุด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 4 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม แบบประเมินด้านเจตคติที่ดีในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ด้านทักษะการอ่าน (Reading Skill)โดยใช้รูปแบบการเรียนโดยรูปแบบ 5Ps มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 82.41/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6689 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน5Ps ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 66.89
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ด้านทักษะการอ่าน (Reading Skill) โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ในระดับดี ร้อยละ 92
ระดับดีมาก ร้อยละ 8 ซึ่งผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กำหนด คือ ร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการกลุ่ม ในระดับดี ร้อยละ 22 ระดับดีมาก ร้อยละ 78 มีเจตคติที่ดีในการเรียน ในระดับดี ร้อยละ 76 ระดับดีมาก
ร้อยละ 24 ซึ่งผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กำหนด คือ ร้อยละ 100แสดงว่านักเรียนทุกคนที่เรียน โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่มและเจตคติที่ดีในการเรียน ในระดับคุณภาพดี และดีมาก
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) ที่เรียนด้วยรูปแบบ การสอน 5PS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .025
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill) โดยใช้รูปแบบ การสอน5Ps ตามกิจกรรมที่จัดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 41101) มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8968 วันที่ 19 ต.ค. 2552


รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ (Reading Skill) โดยใช้รูปแบบการสอน 5Ps รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(ReadingSkill)โดยใช้รูปแบบการสอน5Ps

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

การทำ  thesis

การทำ thesis


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
...ลำไย...รักษามะเร็ง!!!

...ลำไย...รักษามะเร็ง!!!


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ฟันขาว กับวิธีง่ายๆ

ฟันขาว กับวิธีง่ายๆ


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ชวนคุณสวยทันใจ....ใน 7 ข้อ

ชวนคุณสวยทันใจ....ใน 7 ข้อ


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
ประวัติของดอกรักแท้....

ประวัติของดอกรักแท้....


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
การพัฒนาองค์การ

การพัฒนาองค์การ


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ของขวัญตามราศรี

ของขวัญตามราศรี


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

รายงานการดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานการดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
6 เทคนิค....ป้องกันการผายลม
6 เทคนิค....ป้องกันการผายลม
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

โรงเรียนที่สวยที่สุดในประเทศไทย!!
โรงเรียนที่สวยที่สุดในประเทศไทย!!
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีทำถ่านไฟฉายที่แบตหมดแล้วให้กลับมาใช้ได้อีก
วิธีทำถ่านไฟฉายที่แบตหมดแล้วให้กลับมาใช้ได้อีก
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

จิตวิทยา..กับการทำหุ่นคนไว้หน้าบ้าน..
จิตวิทยา..กับการทำหุ่นคนไว้หน้าบ้าน..
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

คุณผู้หญิงทั้งหลาย..คุณแน่ใจได้ยังไง...??ว่าแฟนคุณไม่ได้เป็นเป็นผู้หญิงมาก่อน?????
คุณผู้หญิงทั้งหลาย..คุณแน่ใจได้ยังไง...??ว่าแฟนคุณไม่ได้เป็นเป็นผู้หญิงมาก่อน?????
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

Round diamond solitaire ring
Round diamond solitaire ring
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เผยวิธีคิดแบบคนเก่ง
เผยวิธีคิดแบบคนเก่ง
เปิดอ่าน 19,511 ครั้ง

5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
เปิดอ่าน 12,949 ครั้ง

จดหมายลูกโซ่ มีความเป็นมาอย่างไร
จดหมายลูกโซ่ มีความเป็นมาอย่างไร
เปิดอ่าน 18,350 ครั้ง

ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส
เปิดอ่าน 4,075 ครั้ง

เคล็ดลับดูแลผมในหน้าร้อน
เคล็ดลับดูแลผมในหน้าร้อน
เปิดอ่าน 9,515 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ