ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนใหม่ วิชาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,401 ครั้ง
แผนใหม่  วิชาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

Advertisement

 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร

 

ประมวลการสอนราววิชา  :  COURSE SYLLABUS

วิชาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  (PALI and SANSKRIT in THAI)  

รหัส  ED   ๑๐๔๔ 

สถานภาพรายวิชา   :  วิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี  ชั้นปีที่    หลักสูตรเทียบโอน             

                                    มีค่า    หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาในชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา 

                                      คาบต่อสัปดาห์  และศึกษาด้วยตนเอง  ๖ คาบต่อสัปดาห์

เวลาเรียน  :  วันเสาร์  เวลา  ๐๘:๐๐ ๑๐:๓๐ น. 

ผู้บรรยาย  :  นางสาวสมปอง  จันทคง  กศ.บ.  (ภาษาไทย),  ศศ.ม.  (ไทยคดีศึกษา)      

                       ตำแหน่งทางวิชาการ  ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์             

                     โทร.  ๐-๔๕๗๒-๐๑๕๒  มือถือ  ๐๘-๕๔๙๒-๖๑๔๑

  

-----------------------------

 

๑.   คำอธิบายรายวิชา  

                ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  และภาษาไทย  ความแตกต่างของการใช้ภาษา คำบาลี  สันสกฤต  และไทย  สาเหตุที่นำคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย  วิธีการใช้คำบาลีสันสกฤตที่ถูกต้องในภาษาไทย

 

๒.  วัตถุประสงค์การศึกษา

๒.๑   วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  และภาษาไทย

๒.๒   อธิบายความแตกต่างของการใช้ภาษา คำบาลี  สันสกฤต  และไทย 

๒.๓   ชี้แจงสาเหตุที่นำคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย

              ๒.๔  อภิปรายวิธีการใช้คำบาลีสันสกฤตที่ถูกต้องในภาษาไทย

 

๓.  วิธีการเรียนการสอนและกิจกรรม

                ๓.๑  วิธีสอนหลัก  คือ  การบรรยายของผู้สอน  การศึกษาค้นคว้า  ของผู้เรียน  การอภิปรายของผู้เรียน  การซักถาม  การรายงานกลุ่ม  การทำแบบฝึกหัด  การทดสอบ  และการสรุปผลการอภิปรายส่งในชั้นเรียน

  

 

              ๓.๒  หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ผู้สอนได้จัดทำเอกสารประกอบคำบรรยาย  โดยโปรแกรม POWER POINT    นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักศึกษา  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากทางอินเตอร์เน็ต  และตำราภาษาไทย  ของพระยาอุปกิตศิลปสาร  และของกำชัย  ทองหล่อ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปราย  ซักถาม  และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอนอีกด้วย

                ๓.๓  ได้มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาได้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า  ทำงานเป็นกลุ่ม  จัดทำรายงานเชิงวิชาการเป็นรูปเล่ม  และร่วมอภิปรายหน้าชั้นเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน  และอาจารย์ผู้บรรยายทั้งในและนอกห้องเรียน

                ๓.๔  ร่วมแสดงทัศนะ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  บูรณาการทางวิชาการอย่างกว้างขวาง  จากเรื่องที่กลุ่มได้รับมอบหมาย  เพื่อนำเสนอสาระที่หน้าชั้นเรียน

 

๔.  การจัดหน่วยการเรียนการสอน

                หน่วยที่    :   ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

หน่วยที่    :   ลักษณะภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  และภาษาไทย

หน่วยที่    :   ข้อแตกต่างของการใช้ภาษา คำบาลี  สันสกฤต  และไทย 

หน่วยที่    :  สาเหตุที่นำคำบาลี ภาษาสันสกฤต มาใช้ในภาษาไทย

หน่วยที่    :  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตในการออกเสียง  การสร้างคำ 

                        การผูกประโยค  สำนวนภาษา

หน่วยที่    :   สรุปภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ในภาษาไทย

                       ตรวจงาน  ส่งงาน  ครั้งสุดท้าย 

๕.  รายละเอียดการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

 

สัปดาห์ที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การวัดผล-ประเมินผล

-ทดสอบก่อนเรียน

-ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลี

-ประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต

-ทดสอบ

-บรรยาย

-ทำแบบฝึกหัด

-แบบทดสอบ

-เอกสารประกอบ         การบรรยาย

-ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ตรวจแบบฝึกหัด

 

 

รายละเอียดการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน    (ต่อ)

 

 

สัปดาห์ที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การวัดผล-ประเมินผล

สาเหตุที่ภาษาบาลีสันสกฤตปะปนในภาษาไทย

-บรรยาย

-นักศึกษาค้นคว้า

-รายงาน

-สรุปร่วมกัน

-ทำแบบฝึกหัด

-ค้นคว้าทาง Internet

- POWER POINT  สาเหตุที่ภาษาบาลีสันสกฤตปะปนในภาษาไทย

-แบบฝึกหัด

ตรวจแบบฝึกหัด

ตรวจผลงาน

๓-๔

-ลักษณะของภาษาบาลี

ภาษาสันสกฤต

          -ระบบเสียง

          -ระบบคำ

          -ระบบประโยค

-บรรยาย

-นักศึกษาค้นคว้า

-รายงาน

-สรุปร่วมกัน

-ทำแบบฝึกหัด

-ค้นคว้าทาง Internet

- POWER POINT  ลักษณะของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

-แบบฝึกหัด

ตรวจแบบฝึกหัด

ตรวจผลงาน

๕-๖

-ข้อแตกต่างระหว่าง

  ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

          -ข้อสังเกตคำบาลี

          -ข้อสังเกตคำสันสกฤต

          -ข้อสังเกตภาษาไทย

-บรรยาย

-นักศึกษาค้นคว้า

-รายงาน

-สรุปร่วมกัน

-ทำแบบฝึกหัด

-ค้นคว้าทาง Internet

- POWER POINT 

ข้อแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

-แบบฝึกหัด

ตรวจแบบฝึกหัด

ตรวจผลงาน

 

 

รายละเอียดการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน    (ต่อ)

 

สัปดาห์ที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การวัดผล-ประเมินผล

๗-๘

การอ่านออกเสียงคำบาลีสันสกฤต

-บรรยาย

-นักศึกษาค้นคว้า

-รายงาน

-สรุปร่วมกัน

-ทำแบบฝึกหัด

-ค้นคว้าทาง Internet

- POWER POINT    การอ่านออกเสียงคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

-แบบฝึกหัด

ตรวจแบบฝึกหัด

ตรวจผลงาน

ทดสอบกลางภาค

ข้อสอบอัตนัยและปรนัย

 

๑๐-๑๑

คำบาลีสันสกฤตในวรรณคดีไทย

-บรรยาย

-นักศึกษาค้นคว้า

-รายงาน

-สรุปร่วมกัน

-ทำแบบฝึกหัด

-ค้นคว้าทาง Internet

- POWER POINT  ลักษณะภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

-แบบฝึกหัด

ตรวจแบบฝึกหัด

ตรวจผลงาน

๑๒-๑๓

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ

พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
กำเนิดปากกา

กำเนิดปากกา


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง
ฝากบทกวี "ครู"

ฝากบทกวี "ครู"


เปิดอ่าน 6,396 ครั้ง
ดื่ม.....ลบเลือนริ้วรอย

ดื่ม.....ลบเลือนริ้วรอย


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
สวนเข้มรับลมหนาว

สวนเข้มรับลมหนาว


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
เคยโง่? แล้วอยากฉลาดไหม?

เคยโง่? แล้วอยากฉลาดไหม?


เปิดอ่าน 6,399 ครั้ง
คุณรู้หรือไม่ว่า...

คุณรู้หรือไม่ว่า...


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สารอาหารที่หัวใจเรียกร้อง

สารอาหารที่หัวใจเรียกร้อง

เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เงินโบนัส
เงินโบนัส
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

ปัจจัยความร่วงโรยHealthy Aging
ปัจจัยความร่วงโรยHealthy Aging
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

สำนวนสุภาษิต
สำนวนสุภาษิต
เปิดอ่าน 6,525 ☕ คลิกอ่านเลย

ด่วน..อาหารมัน...มีคุณประโยชน์บำรุงสมอง
ด่วน..อาหารมัน...มีคุณประโยชน์บำรุงสมอง
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

ระหว่าง "คนที่เรารัก" กับ "คนที่รักเรา" เราควรจะเลือกใครดี
ระหว่าง "คนที่เรารัก" กับ "คนที่รักเรา" เราควรจะเลือกใครดี
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เปิดอ่าน 37,724 ครั้ง

ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
เปิดอ่าน 8,091 ครั้ง

วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
เปิดอ่าน 27,426 ครั้ง

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
เปิดอ่าน 14,517 ครั้ง

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 32,130 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ