ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลงานวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,387 ครั้ง
ผลงานวิชาการ

Advertisement

❝ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ❞

ชื่อรายงานเรื่อง     :             รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

                                                ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่  182

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต  2

ชื่อผู้รายงาน           :         นางนิตยา  อุ่นใจ

สาขาวิชา                :            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กิจกรรมแนะแนว)

ปีการศึกษา             :            2552

 

บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

 

            1.  พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว  เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  3  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชย มิตรภาพที่  182  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต  2 

                2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ  ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว  เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

             3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาด

ทางอารมณ์

 

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

               

1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงายวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนวและความฉลาด

ทางอารมณ์

                2.  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  คือ  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต  โดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน  37  คน  เพื่อนำคะแนนที่ได้มาหาค่าจำแนกรายข้อและหาความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ 

                3.  สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  และตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนว  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน  ประเมินความตรงตามเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง  และนำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้กับนักเรียนระดับเดียวกันแต่อยู่ต่างโรงเรียนกัน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้ชุดกิจกรรมมีความสอดคล้องทั้งด้านเนื้อหา  เวลา  ตลอดจนกระบวนการดำเนินกิจกรรม  และภาษาที่ใช้

                4.  สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว

                5.  ดำเนินการวัดความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชากิจกรรมแนะแนวจำนวน  37  คน  โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

ของกรมสุขภาพจิต  และใช้คะแนนที่ได้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง  (Pretest)

                6.  ดำเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  37  คน  โดยใช้กิจกรรมแนะแนวตามชุดกิจกรรมจำนวน  14  กิจกรรม  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ครั้งละ  60  นาที  ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว

ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่วันที่  29  พฤษภาคม  2552  -  วันที่  28  สิงหาคม  2552             

                7.  ทำการประเมินความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลอง  (Posttest)  โดยให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  37  คน  ทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์หลังการทดลองเสร็จสิ้น

                8.  นำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินไปทำการวิเคราะห์  เปรียบเทียบด้วยวิธีการทางสถิติ

                9.  เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบสำรวจความคืดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว

และเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์

                     

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

 

          1.  ได้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  จำนวน  14  กิจกรรม  ที่ประกอบด้วย  1)  คู่มือการใช้กิจกรรม  2)  กิจกรรมแนะแนวและสื่อประกอบกิจกรรม  3)  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ที่ใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการใช้กิจกรรม  และมีประสิทธิภาพโดยมีดัชนีความสอดคล้องภายในของแต่ละกิจกรรมอยู่ระหว่าง  .80 – 1.0  ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ  .95 

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  ท่าน  4)  แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

                2.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน  พบว่า

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนที่ได้จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แสดงว่า  ชุดกิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนได้

                3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  ปรากฏว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมแนะแนวอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8397 วันที่ 24 ก.ย. 2552


ผลงานวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ใจงาม..มีความสุข

ใจงาม..มีความสุข


เปิดอ่าน 6,401 ครั้ง
ทำบุญวันเกิดที่ไหนดีเอย ?

ทำบุญวันเกิดที่ไหนดีเอย ?


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
บัตรเครดิตหมดแรง ???

บัตรเครดิตหมดแรง ???


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
ส่องกระจกรู้ตัวเอง

ส่องกระจกรู้ตัวเอง


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
เลิก..!!ได้ก็ดี..

เลิก..!!ได้ก็ดี..


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
000 ชีวิตนับหนึ่งได้เสมอ 000(1)

000 ชีวิตนับหนึ่งได้เสมอ 000(1)


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา 28

เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา 28

เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เมื่อนางร้ายกลายเป็นนางเอก..!!
เมื่อนางร้ายกลายเป็นนางเอก..!!
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

ขิงแก่...แก้ผมร่วง
ขิงแก่...แก้ผมร่วง
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ซับไตเติ้ลจากดีวีดีหนัง (เถื่อน) ฮา
ซับไตเติ้ลจากดีวีดีหนัง (เถื่อน) ฮา
เปิดอ่าน 6,395 ☕ คลิกอ่านเลย

เชื่อมั้ยครับว่าภาพทั้ง 55 ภาพนี้เป็นเมืองจำลอง
เชื่อมั้ยครับว่าภาพทั้ง 55 ภาพนี้เป็นเมืองจำลอง
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

กายบริหารแกว่งแขน  บำบัดโรค
กายบริหารแกว่งแขน บำบัดโรค
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

สำนวนสุภาษิต  กลุ่ม  "บ้านแตกและสาแหรก"
สำนวนสุภาษิต กลุ่ม "บ้านแตกและสาแหรก"
เปิดอ่าน 6,457 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
เปิดอ่าน 11,197 ครั้ง

ภาษาอีสานน่ารู้
ภาษาอีสานน่ารู้
เปิดอ่าน 4,708 ครั้ง

อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
เปิดอ่าน 29,905 ครั้ง

จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
เปิดอ่าน 10,277 ครั้ง

หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
เปิดอ่าน 18,011 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ