ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,391 ครั้ง
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Advertisement

ชื่อเรื่อง                                 รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่องคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา           2551
ของ                        นางสมัย    จันทรังษี   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด                     โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง   เทศบาลเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก
 
บทสรุป
                ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข(กระทรวงศึกษาธิการ  ๒๕๔๕: ๓)
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คุณภาพของ นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ดังนี้ (๑) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี (๒) สามารถอ่าน เขียน ฟัง  ดู และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิดเป็นระบบ      (๔) มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพ (๕) ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย (๖) สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล (๗) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย  และ(๘) มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน์  โลกทัศน์               ที่ กว้างไกล   และลึกซึ้ง (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๕: ๙-๑๐)
                    เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งเนื้อหาพุทธิพิสัย ประเภทความรู้   ความเข้าใจ   การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า ซึ่งเนื้อหาทักษะพิสัยเป็นเนื้อหาที่ทำให้นักเรียนเกิดความสามารถในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่เนื้อหาที่ทำให้เกิดการรับรู้   การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ การตอบสนองตามแนวทางกลไกเรียนรู้ การตอบสนอง           จนเป็นนิสัย การตอบสนองที่ซับซ้อน และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ๒๕๓๙: ๑๙๗-๑๙๘) ส่วนเนื้อหาด้านเจตพิสัย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล เช่น ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลาย (สมบูรณ์ ชิตพงศ์   ๒๕๔๐: ๔๓๕)
                    ทักษะสำคัญทางภาษาไทยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นยังต้องขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องและเหมาะสมของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งการเข้าใจ ชนิด ความหมาย และหน้าที่ของคำนับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๑
วัดศรีเมือง ปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นเรื่องของการพูด คือ พูดไม่ชัดใช้คำไม่ถูกต้องและพูดวกวนส่วนการเขียนจะใช้คำผิดความหมายกันมาก จึงแสดงว่านักเรียนยังขาดทักษะในการอ่านคำ และการใช้คำหรือการนำคำต่างๆ กเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านคำหรือใช้คำไม่ถูกต้องจึงแสดงว่านักเรียนยังขาดทักษะในการอ่านคำ และการใช้คำหรือการนำคำไปใไปใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นพื้นฐานในการรู้จักคำ หน้าที่ และความหมายของคำนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่นักเรียนจะรวบรวมความรู้และนำมาประกอบขึ้น เพื่อตีความหมายที่จะให้เข้าใจข้อความที่ได้อ่าน ฟัง พูด หรือเขียนในการเรียน เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครูควรหาวิธีการสอนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพราะวิธีการสอนเป็นวิธีฝึกทักษะโดยตรง นักบริหารการศึกษาบางท่านถือว่า                     วิธีสอนมีความสำคัญยิ่งกว่าเนื้อหาหรือความรู้ที่ต้องสอนจริง เพราะความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว                 อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ วิธีการสอนภาษาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมเสมอมา สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งผลการวิจัยเหล่านั้นทำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ (รัชนี ศรีไพรรวรรณ ๒๕๑๗:  คำสัมภาษณ์) ซึ่งสอดคล้องกับ                 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลของวิธีการสอน และสื่อการสอนภาษาไทยเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน และการใช้                 สื่อการสอนภาษาไทย  ผลการทดลองพบว่าวิธีการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ                ใช้สื่อการสอนมาช่วยในการเรียนการสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
                จากการศึกษาปัญหาข้างต้น ผู้รายงานจึงสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง มาปรับใช้                        ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ ดังนี้ (๑) ด้านวิธีการสอน ครูมีการใช้การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบแบ่งกลุ่มกิจกรรม และการสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (๒) ด้านเนื้อหา มีการปรับเนื้อหาให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๓) ด้านสื่อ การสอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อประสม และ (๔) ด้านสภาพแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม จากการแก้ปัญหาทั้ง ๔ ด้านที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสมารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพนักเรียน                 มีความสนใจในการเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดทักษะมีความรู้                ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยิ่งขึ้น              
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
                    ๑. เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง  คำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
                    ๒. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ หลังจาก ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ
                    ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  คำ
 
๓. สมมติฐานการศึกษา
                       ๓.๑ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
                       ๓.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง คำ  มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
                       ๓.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด”
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง คำ
จำนวน ๕ หน่วย ได้แก่
หน่วยที่ ๑ เรื่อง ความหมายของคำ
หน่วยที่ ๒ เรื่อง ชนิดของคำ (๑)
หน่วยที่ ๓ เรื่อง ชนิดของคำ (๒)
หน่วยที่ ๔ เรื่อง คำราชาศัพท์
หน่วยที่ ๕ เรื่อง คำพ้อง
ความก้าวหน้าทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

ขอบเขตการศึกษา
                    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                          ประชากร  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง จำนวน ๕ ห้อง นักเรียน จำนวน ๒๐๒ คน
                          กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ของโรงเรียนเทศบาล ๑
วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน             ๔๒ คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
                    เนื้อหาสาระในการศึกษาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอน  ประกอบด้วย
                          หน่วยที่ ๑   เรื่อง ความหมายของคำ 
                          หน่วยที่ ๒ เรื่อง ชนิดของคำ (๑)
                          หน่วยที่ ๓  เรื่อง ชนิดของคำ (๒)
                          หน่วยที่ ๔  เรื่อง  คำราชาศัพท์             
                          หน่วยที่ ๕  เรื่อง คำพ้อง
                    เครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง คำ โดยยึดระบบการผลิตชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนของศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
                    ระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๘- ๒๕๕๐
 
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการสอน หมายถึง สื่อประสม มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน โดยมีระบบ การผลิต และการนำสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์  เพื่อช่วยให้ นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
                       การสอนแบบศูนย์การเรียน  หมายถึง  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เน้น       สื่อการสอนแบบประสม   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง
ได้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีประสบการณ์ทำให้เกิดความสำเร็จความภาคภูมิใจ            และ เกิดการเรียนรู้ทีละน้อยตามลำดับ
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง กลุ่มวิชาหนึ่งในกลุ่มของการศึกษา                    ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรพุทธศักราช  ๒๕๔๔ สาระที่เป็นองค์ความรู้ได้แก่   สาระที่  ๑: การอ่าน                 สาระที่  ๒: การเขียน สาระที่  ๓: การฟัง การดู และการพูด สาระที่  ๔: หลักการใช้ภาษา และสาระที่  ๕: วรรณคดี และวรรณกรรม
                        ชุดการสอน เรื่อง คำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ประกอบด้วย 
                        หน่วยที่ ๑ เรื่อง ความหมายของคำ 
                        หน่วยที่ ๒ เรื่อง ชนิดของคำ (๑) 
                        หน่วยที่ ๓ เรื่อง ชนิดของคำ (๒) 
                        หน่วยที่ ๔ เรื่อง คำราชาศัพท์ 
                        หน่วยที่ ๕ เรื่อง คำพ้อง
                        การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ หมายถึง คุณภาพของชุดการสอน                 ที่ได้จากกระบวนการและผลลัพธ์  โดยมีค่าร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป ค่า  ๘๐ ตัวแรก คือ                                ค่าประสิทธิภาพของ กระบวนการ (E1) ได้จากคะแนนงานที่กำหนดให้ทำระหว่างเรียน  ค่า ๘๐             ตัวหลัง คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ได้จากคะแนนทำแบบทดสอบหลังเรียน
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า
                    ๑. ทำให้ได้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ และทำให้นักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น
                    ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ เรื่อง คำ สูงขึ้น
                    ๓. ทำให้ได้แนวทางในการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8763 วันที่ 9 ต.ค. 2552


รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ฝันฝัน...

ฝันฝัน...


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
ไร้สาระ 9

ไร้สาระ 9


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

พักตา..พักใจ ปล่อยอารมณ์ไป กับ*** โลกยังสวยงามเสมอ ***..ในวันหยุดครับ!!!!!

พักตา..พักใจ ปล่อยอารมณ์ไป กับ*** โลกยังสวยงามเสมอ ***..ในวันหยุดครับ!!!!!

เปิดอ่าน 6,443 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
^๐^ภาพสวยน่ารักๆ(80 ภาพ)...แบ่งปันไปใช้ได้เลยครับ^๐^
^๐^ภาพสวยน่ารักๆ(80 ภาพ)...แบ่งปันไปใช้ได้เลยครับ^๐^
เปิดอ่าน 6,397 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพวาดอ.เฉลิมชัย  สวยมาก
ภาพวาดอ.เฉลิมชัย สวยมาก
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

อยากรู้ไหมว่า..... สารและตัวยาชนิดใด.....ที่ทำให้หน้าขาวใส ...
อยากรู้ไหมว่า..... สารและตัวยาชนิดใด.....ที่ทำให้หน้าขาวใส ...
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

9 ปัญหา....สุดระหองระแหงของคู่รัก
9 ปัญหา....สุดระหองระแหงของคู่รัก
เปิดอ่าน 6,424 ☕ คลิกอ่านเลย

เปิดกระเป๋า"น.ร.-น.ศ." เด็กหิ้วอะไรไปนั่งเรียน
เปิดกระเป๋า"น.ร.-น.ศ." เด็กหิ้วอะไรไปนั่งเรียน
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

สารต้านอนุมูลอิสระ .....จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร
สารต้านอนุมูลอิสระ .....จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
เปิดอ่าน 10,322 ครั้ง

ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
เปิดอ่าน 14,641 ครั้ง

ระบบสี Additive
ระบบสี Additive
เปิดอ่าน 30,253 ครั้ง

ระกำ
ระกำ
เปิดอ่าน 19,561 ครั้ง

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
เปิดอ่าน 45,198 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ