ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,338 ครั้ง
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น

Advertisement

❝ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ชื่อผู้จัดทำ นายปกรณ์ สมบูรณ์ โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ปีการศึกษา 2551 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย - แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนภาพด้วยลายเส้น - แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการเขียนภาพด้วยลายเส้น ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น จากผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ มีค่าเท่ากับ 0.7277 แสดงว่า ผลการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้า ร้อยละ 72.77 และแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.04/87.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น ที่สร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและได้ผ่านการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบฝึกทักษะ ก่อนที่จะนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ได้ค่าเฉลี่ยเพียง 21.27 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน ได้ค่าเฉลี่ยสูงถึง 34.90 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.25 ค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.88 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 2.54 แสดงว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นหมายความว่าหลังจากที่ได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ได้คะแนนในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นมีเนื้อหาสาระเป็นไปตามหลักสูตรกำหนด ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนและที่สำคัญ แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นชุดนี้ ทำให้คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชาทัศนศิลป์ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนภาพด้วยลายเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ ประชานุกูล พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (S.D. = 0.91) แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ซึ่งรายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชอบวิธีการเรียนรู้ด้วยการทำแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น(S.D.= 0.72) รองลงมาคือต้องการให้จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ (S.D.= 0.78) ลำดับต่อมาคือ มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม (S.D.= 0.79) การจัดบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานไม่เคร่งเครียด (S.D.= 0.81) ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8336 วันที่ 10 ต.ค. 2552


รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

วันนี้วันอะไร?

วันนี้วันอะไร?


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
มากินผักกันดีกว่า

มากินผักกันดีกว่า


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
ประเพณีลอยกระทงสาย

ประเพณีลอยกระทงสาย


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ขำขำ : ยอดนักกินเป็ด

ขำขำ : ยอดนักกินเป็ด


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
ครูอ้วน

ครูอ้วน


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ลูกพรุน...

ลูกพรุน...


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
***รวมมิตรดุ๊กดิ๊กแพนด้า***

***รวมมิตรดุ๊กดิ๊กแพนด้า***


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เกม ทายตัวเลขที่อยู่ในใจ (ลองดู...)

เกม ทายตัวเลขที่อยู่ในใจ (ลองดู...)

เปิดอ่าน 6,360 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
-ไทยเที่ยวไทย ไทยเจริญ : เกาะนางยวน ความนิ่งสงบของผืนน้ำสีฟ้า จ.ชุมพร-
-ไทยเที่ยวไทย ไทยเจริญ : เกาะนางยวน ความนิ่งสงบของผืนน้ำสีฟ้า จ.ชุมพร-
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

สุดยอดเคล็ดลับไดเอท.....ของสาวรุ่นใหม่
สุดยอดเคล็ดลับไดเอท.....ของสาวรุ่นใหม่
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

พจนานุกรมหัวใจ!!!!
พจนานุกรมหัวใจ!!!!
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

สรุปเนื้อหาเรื่องผู้นำแห่งความสำเร็จ
สรุปเนื้อหาเรื่องผู้นำแห่งความสำเร็จ
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

มุมมองจากฝรั่งพูดไทย......วิเคราะห์เจาะลึกอีสานบ้านเฮา
มุมมองจากฝรั่งพูดไทย......วิเคราะห์เจาะลึกอีสานบ้านเฮา
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ปรับแต่งตัวคูณซีพียูเพื่อเพิ่มความเร็ว
ปรับแต่งตัวคูณซีพียูเพื่อเพิ่มความเร็ว
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

หลักในการออกแบบสวน
หลักในการออกแบบสวน
เปิดอ่าน 13,454 ครั้ง

โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน
เปิดอ่าน 18,640 ครั้ง

แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด
เปิดอ่าน 18,930 ครั้ง

อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
เปิดอ่าน 8,063 ครั้ง

ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
เปิดอ่าน 12,526 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ