ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

Balanced Scorecard คืออะไร


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,386 ครั้ง
Balanced Scorecard คืออะไร

Advertisement

❝ Balanced Scorecard คืออะไร Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับ ความนิยมไป ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า ?Balanced Scorecard? เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา balanced scorecard จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพใน ทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คำนึงถึง เช่น รายได้ กำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การนำ balanced scorecard มาใช้ จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น ❞  

 

Balanced Scorecard

 

Balanced Scorecard คืออะไร

 

Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับ

ความนิยมไป  ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย     Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา balanced scorecard จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพใน  ทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คำนึงถึง เช่น รายได้ กำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การนำ balanced scorecard มาใช้ จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น

Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่ว       

ทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผล    ที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำงานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร มานำมาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ การทำงานตามคำสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอด    กันมา (academic exercise)” ไปสู่ระบบ การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร   (nerve center of an enterprise)”

 

 

 

 

จุดกําเนิดของ Balanced Scorecard

                Balanced Scorecard มีจุดเริ่มตนจากบุคคล 2 คน คือ Professor Robert Kaplan อาจารยประจํามหาวิทยาลัย Harvard และ Dr.David Norton ที่ปรึกษาดานการจัดการ โดยทั้งสองคนไดมีการศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุนของอเมริกาประสบปญหาในป 1987 และพบวาองคกรสวนใหญในอเมริกานิยมใชแตตัวชี้วัดทางดานการเงินเปนหลัก ทั้งสองจึงไดเสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองคกร โดยแทนที่จะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดทางดานการเงิน ( Financial Indicators) ทั้งสองเสนอวาองคกรควรพัฒนาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง (Perspectives) ไดแกมุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดานลูกค (Customer Perspective) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ทั้งสองไดตีผลงานของตนเองครั้งแรกในวารสาร Harvard Business Review ในป 1992 จากจุดนั้นเปนตนมาทําใหแนวคิดทางดาน Balanced Scorecard เปนที่นิยมและใชกันอยางแพรหลายในองคกรตาง ทั่วโลก จนวารสาร Harvard Business Review ไดยกยองใหเปนหนึ่งในเครื่องมือทางดานการจัดการที่มีผลกระทบตอองคกรธุรกิจมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งในรอบ 75

                Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำงานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร มานำมาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ การทำงานตามคำสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสู่ระบบ การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร (nerve center of an enterprise)”

 

 

 

 

 

 

 

ทําไมจึงเรียกว “Balanced Scorecard”

                1. Balanced คือ ความสมดุลของสิ่งตอไปนี้

                                1.1   ความสมดุลทั้งในดานการเงินและดานอื่น ไดแกานลูกค การดําเนินงานภายใน และการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งก็คือ มุมมอง (Perspectives) ทั้ง 4  มุมมองของ BSC นั่นเอง

                                1.2   ความสมดุลระหวางมุมมองในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมุมมองระยะสั้นคือการใหความสําคัญดานการเงินเปนหลัก จนละเลยตอการพัฒนาองคกรในระยะยาว เช ในเรื่องของบุคลากรหรือดานเทคโนโลยี แต BSC เปนเครื่องมือที่ผูบริหารมุงใหความสําคัญทั้งมุมมองระยะสั้น

(านการเงิน) และมุมมองในระยะยาวที่แสดงถึงการเรียนรูและพัฒนาองคกร

                                1.3  ความสมดุลระหวางมุมมองภายในและภายนอกองคกร เพราะ BSC เสนอมุมมองดานลูกค (Customer perspective) จะเปนการมององคกรจากมุมมองของตัวลูกคาทําใหองคกรทราบว อะไร คือ สิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือตองการ

                                1.4  ความสมดุลระหวางการเพิ่มรายไดและการควบคุมตนทุน

                                1.5  ความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่เปนเหตุ (Leading indicators) และตัวชี้วัดที่เปนผล (Lagging Indicators)

                2.   Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความว มีระบบขอมูลหรือสิ่งสนับสนุนใหเห็นว ตัวชี้วัดในแตละดานนั้นไดทําจริง ไมใชมีเฉพาะตัวเลข

 

แนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorecard

                  Balanced  Scorecard    ประกอบด้วยมุมมอง   (Perspectives)   4  ด้าน  คือ

1.       มุมมองด้านการเงิน    (Financial  Perspective) 

2.       มุมมองด้านลูกค้า     ( Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ความสุขคืออะไร

ความสุขคืออะไร


เปิดอ่าน 6,437 ครั้ง
เกี่ยวกับกีฬา

เกี่ยวกับกีฬา


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
เด็กดี

เด็กดี


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
บทร้อยกรอง คำควบกล้ำ  กร

บทร้อยกรอง คำควบกล้ำ กร


เปิดอ่าน 6,520 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กระจกน้ำกับพระจันทร์

กระจกน้ำกับพระจันทร์

เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ทฤษฎีลิง 3 ตัว .........ของขงจื้อ
ทฤษฎีลิง 3 ตัว .........ของขงจื้อ
เปิดอ่าน 6,677 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

21 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน มีประโยชน์มาก
21 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน มีประโยชน์มาก
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

ความสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีค่ากว่าเงินตรา2
ความสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีค่ากว่าเงินตรา2
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

ท่องโลกอินเตอร์เน็ตอย่างมืออาชีพ
ท่องโลกอินเตอร์เน็ตอย่างมืออาชีพ
เปิดอ่าน 6,403 ☕ คลิกอ่านเลย

คู่รักดารา ......ปิดฉากความรัก 2009
คู่รักดารา ......ปิดฉากความรัก 2009
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)
เปิดอ่าน 18,188 ครั้ง

iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
เปิดอ่าน 24,648 ครั้ง

อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
เปิดอ่าน 26,528 ครั้ง

สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม
เปิดอ่าน 87,232 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ