ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ชุดที่ 11 เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,451 ครั้ง
ชุดที่  11 เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

Advertisement


สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 4 พัฒนาการของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อดีต-ปัจจุบัน
ชุดที่ 11 เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
จำนวน 1 ชั่วโมง


วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 31101
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดทำโดย
นายสมคิด กำเนิดภู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1


คำนำ

บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เขียนใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็นเนื้อหาเรื่อง เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยตนเอง เนื่องจากบทเรียนสำเร็จรูปนี้ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญๆให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนของผู้เรียน พร้อมทั้งยังตรงกับหลักสูตรในการปฏิรูปการศึกษาพุทธศักราช 2544 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน ดังนั้นเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้และคุณธรรม เนื่องจากได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ของตนเองให้สูงขึ้น และเต็มไปด้วยศักยภาพ
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้จะทำให้ผู้เรียนสนใจ รักและมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้นนายสมคิด กำเนิดภู


สารบัญ


เรื่อง หน้า
คำแนะนำสำหรับครู 1
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน 2
แบบทดสอบก่อนเรียน 3
เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
กรอบที่ 1 การสำรวจเส้นทางทางทะเลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6
กรอบที่ 2 การสำรวจเส้นทางทางทะเลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7
- โปรตุเกส
กรอบที่ 3 การสำรวจเส้นทางทางทะเลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9
- สเปน - ฮอลันดา - อังกฤษ - ฝรั่งเศส
กรอบที่ 4 การตั้งอาณานิคมของชาติตะวันตก 12
- โปรตุเกส - สเปน - ฮอลันดา - อังกฤษ
กรอบที่ 5 การตั้งอาณานิคมของชาติตะวันตก 15
- สหรัฐอเมริกา - ฝรั่งเศส
กรอบที่ 6 สงครามเวียดนาม 16
กรอบที่ 7 สรุป 18
แบบทดสอบหลังเรียน 19
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 21
เอกสารอ้างอิง 22คำแนะนำสำหรับครู

เมื่อครูผู้สอนได้นำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคน
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปควบคู่กับ
แผนการจัดการเรียนรู้
3. หลังจากสอนเนื้อหาแล้วให้นักเรียน ตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้แต่ละเรื่อง
4. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้ตามลำดับ ครูควรดูแลและให้คำแนะนำอย่าง
ใกล้ชิด
5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ในแต่ละกรอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
6. ให้นักเรียนทดสอบความรู้หลังเรียน หลังจากที่นักเรียน เรียนจบเล่ม
7. ใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับครู

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับบทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้ คือ
1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป
1. นักเรียนรับกระดาษคำตอบจากคุณครู
2. นักเรียนทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
3. นักเรียนเริ่มศึกษาเนื้อหาไปทีละกรอบตามกรอบที่ 1 – กรอบที่ 6 ซึ่งแต่ละกรอบจะมีทั้ง
เนื้อหา แบบฝึกหัดของกรอบนั้นๆ และเฉลยแบบฝึกหัดของกรอบที่ผ่านมา
4. เมื่อนักเรียนทดสอบให้ตั้งใจทำอย่างซื่อสัตย์ โดยสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียน
ได้ในหน้าถัดไป
5. อย่าขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้
6. เมื่อศึกษาเสร็จในชั่วโมงใดเก็บส่งคืนคุณครู
7. อย่าลืมว่าการศึกษาในบทเรียนสำเร็จรูปนี้มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถ ไม่ใช่การทดสอบ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
แล้วทำเครื่องหมายกากบาท  ลงในกระดาษคำตอบ

1. สินค้าในข้อใดที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้ชาวยุโรปสนใจเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก. ข้าว
ข. ดีบุก
ค. ไม้สัก
ง. เครื่องเทศ
2. นักเดินเรือคนชาวโปรตุเกสที่เดินทางมายังทวีปเอเชียเป็นคนแรกคือใคร
ก. มาร์คโปโล
ข. วาสโก ดา กามา
ค. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
ง. เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน
3. เมืองท่าสำคัญในข้อใดที่ชาติตะวันเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคมแห่งแรก
ก. เมืองกัว
ข. เมืองปัตเวีย
ค. เมืองยะโฮร์
ง. เมืองมะละกา
4. เหตุใดชาติตะวันตกจึงต้องขยายอิทธิพลเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ เป็นอาณานิคม
ก. ต้องการเผยแผ่ศาสนา
ข. แสดงแสนยานุภาพทางทหาร
ค. แข่งขันกันเป็นประเทศมหาอำนาจ
ง. ต้องการวัตถุดิบและให้เป็นแหล่งระบายสินค้า
5. ชาติใดเป็นคู่แข่งของโปรตุเกสในการออกสำรวจทางทะเล จนได้ค้นพบและครอบครองหมุ่เกาะฟิลิปปิน
ก. สเปน
ข. อังกฤษ
ค. ฮอลันดา
ง. ฝรั่งเศส

6. เพราะเหตุใดการยึดครองหมู่เกาะอินโดนีเซียของฮอลันดาจึงทำให้ชาวพื้นเมืองเดือนร้อน
ก. ถูกบังคับให้เสียภาษีอย่างหนัก
ข. ถูกบังคับให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ค. ถูกเกณฑ์ให้ไปทำสงครามในทวีปยุโรป
ง. ถูกละเลยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
7. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มิได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตก
ก. ไทย
ข. ลาว
ค. เวียดนาม
ง. อินโดนีเซีย
8. ดินแดนแรกในอินโดจีนที่ฝรั่งเศสได้ครอบครองคือดินแดนใด
ก. ลาว
ข. เขมร
ค. กัมพูชา
ง. โคชินไชนา
9. ชาวเวียดนามผู้รักชาติได้จัดตั้งขบวนการเวียดมินห์ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด
ก. ร่วมมือกับญี่ปุ่นสู้รบกับฝรั่งเศส
ข. ให้เป็นหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาล
ค. ต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
ง. ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการทำสงคราม
10. ประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลือพวกเวียดมินห์ในการสู้รบกับฝรั่งเศส
ก. จีน-ญี่ปุ่น
ข. จีน-สหรัฐอเมริกา
ค. จีน-สหภาพโซเวียด
ง. ญี่ปุ่น-สหภาพโซเวียด


ข้อความ สเปน ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ
๑. ชาติตะวันตกที่พยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในราชสำนักไทย แต่ก็ถูกต่อต้านจนต้องถอนกำลังออกจากอยุธยา
๒. ชาติตะวันตกที่เดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อค้าขายเครื่องเทศ และตั้งบริษัทการค้าแข่งกับโปรตุเกสและสเปน
๓. ชาติตะวันตกที่ให้ความสำคัญในการค้าขายกับอินเดียและจีน
๔. ชาติตะวันตกที่เดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อจากโปรตุเกส
๕. เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปิน
๖. ชาติตะวันตกที่ให้คามสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากการเดินทางเข้ามาของเซอร์ ฟราน-ซิส เดรก


คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
แล้วทำเครื่องหมายกากบาท  ลงในกระดาษคำตอบ

1. สินค้าในข้อใดที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้ชาวยุโรปสนใจเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก. ข้าว
ข. ดีบุก
ค. ไม้สัก
ง. เครื่องเทศ
2. นักเดินเรือคนชาวโปรตุเกสที่เดินทางมายังทวีปเอเชียเป็นคนแรกคือใคร
ก. มาร์คโปโล
ข. วาสโก ดา กามา
ค. คริสโตเฟอร์ โคลัสบัส
ง. เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน
3. เมืองท่าสำคัญในข้อใดที่ชาติตะวันเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคมแห่งแรก
ก. เมืองกัว
ข. เมืองปัตเวีย
ค. เมืองยะโฮร์
ง. เมืองมะละกา
4. เหตุใดชาติตะวันตกจึงต้องขยายอิทธิพลเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ เป็นอาณานิคม
ก. ต้องการเผยแผ่ศาสนา
ข. แสดงแสนยานุภาพทางทหาร
ค. แข่งขันกันเป็นประเทศมหาอำนาจ
ง. ต้องการวัตถุดิบและให้เป็นแหล่งระบายสินค้า
5. ชาติใดเป็นคู่แข่งของโปรตุเกสในการออกสำรวจทางทะเล จนได้ค้นพบและครอบครองหมุ่เกาะฟิลิปปิน
ก. สเปน
ข. อังกฤษ
ค. ฮอลันดา
ง. ฝรั่งเศส

6. เพราะเหตุใดการยึดครองหมู่เกาะอินโดนีเซียของฮอลันดาจึงทำให้ชาวพื้นเมืองเดือนร้อน
ก. ถูกบังคับให้เสียภาษีอย่างหนัก
ข. ถูกบังคับให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ค. ถูกเกณฑ์ให้ไปทำสงครามในทวีปยุโรป
ง. ถูกละเลยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
7. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มิได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตก
ก. ไทย
ข. ลาว
ค. เวียดนาม
ง. อินโดนีเซีย
8. ดินแดนแรกในอินโดจีนที่ฝรั่งเศสได้ครอบครองคือดินแดนใด
ก. ลาว
ข. เขมร
ค. กัมพูชา
ง. โคชินไชนา
9. ชาวเวียดนามผู้รักชาติได้จัดตั้งขบวนการเวียดมินห์ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด
ก. ร่วมมือกับญี่ปุ่นสู้รบกับฝรั่งเศส
ข. ให้เป็นหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาล
ค. ต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
ง. ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการทำสงคราม
10. ประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลือพวกเวียดมินห์ในการสู้รบกับฝรั่งเศส
ก. จีน-ญี่ปุ่น
ข. จีน-สหรัฐอเมริกา
ค. จีน-สหภาพโซเวียต
ง. ญี่ปุ่น-สหภาพโซเวียต


พลับพลึง คงชนะ, มยุรี เกตุแดง และคณะ. (2550). ประวัติศาสตร์ ม.๑. กรุงเทพ: บริษัท
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว).จำกัด
รศ.ณรงค์ พวงพิศ,รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์,ผศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2552). ประวัติศาสตร์ ม.๑.
กรุงเทพ: บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล,สมพร อ่อนน้อม,บุญรัตน รอดตา และคณะ. (2549). ประวัติศาสตร์ ม.๑.
กรุงเทพ: บริษัทวัฒนพาณิชย์.จำกัด
รศ.วีณา เอี่ยมประไพ,วชิราวรรณ บุนนาค,นภาศรี ขำเมฆ และคณะ. (2549). ประวัติศาสตร์ ม.๑.
กรุงเทพ: บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด


กระดาษคำตอบบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 4 พัฒนาการของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อดีต-ปัจจุบัน
ชุดที่ 11 เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อนักเรียน...............................................................ห้อง.................เลขที่...............ชั้น...................

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

แบบฝึกหัดกรอบที่ 1
ตอบ 1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................

แบบฝึกหัดกรอบที่ 2
ตอบ 1)……………………………… 2)…………………………………

แบบฝึกหัดกรอบที่ 3
ตอบ 1)……………………………… 2)…………………………………
3)……………………………… 4)…………………………………
5)……………………………… 6)…………………………………
7)………………………………แบบฝึกหัดกรอบที่ 4
ตอบ 1)……………………………… 2)…………………………………
3)……………………………… 4)…………………………………

แบบฝึกหัดกรอบที่ 5
ตอบ 1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................

แบบฝึกหัดกรอบที่ 6
ตอบ 1..............................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8964 วันที่ 19 ต.ค. 2552


ชุดที่ 11 เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชุดที่11เหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

--->แผนที่ทำดี!!!!!<---

--->แผนที่ทำดี!!!!!<---


เปิดอ่าน 6,419 ครั้ง
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง


เปิดอ่าน 6,448 ครั้ง
ทำได้ไง..!!

ทำได้ไง..!!


เปิดอ่าน 6,418 ครั้ง
เตือน...ระวัง...อันตราย...

เตือน...ระวัง...อันตราย...


เปิดอ่าน 6,417 ครั้ง
 ศีล 4 กับเศรษฐกิจพอเพียง

ศีล 4 กับเศรษฐกิจพอเพียง


เปิดอ่าน 6,488 ครั้ง
10 วิธี ....ลดแคลอรีส่วนเกิน

10 วิธี ....ลดแคลอรีส่วนเกิน


เปิดอ่าน 6,418 ครั้ง
ดอกสวย...แต่แฝงพิษร้าย

ดอกสวย...แต่แฝงพิษร้าย


เปิดอ่าน 6,592 ครั้ง
คำถามยอดฮิต

คำถามยอดฮิต


เปิดอ่าน 6,404 ครั้ง
วันต้องห้ามตามคติโบราณ...

วันต้องห้ามตามคติโบราณ...


เปิดอ่าน 6,649 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

การสร้างครูแนวใหม่

การสร้างครูแนวใหม่

เปิดอ่าน 6,418 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ดูแลความงามขณะหลับ...
ดูแลความงามขณะหลับ...
เปิดอ่าน 6,414 ☕ คลิกอ่านเลย

แจ้งเพื่อนครูอัตราจ้างสกลนครเขต  2
แจ้งเพื่อนครูอัตราจ้างสกลนครเขต 2
เปิดอ่าน 6,418 ☕ คลิกอ่านเลย

{ 7 เคล็ดลับชะลอความแก่ }
{ 7 เคล็ดลับชะลอความแก่ }
เปิดอ่าน 6,411 ☕ คลิกอ่านเลย

Amazing Paper Art .....สุดยอดจริงๆ
Amazing Paper Art .....สุดยอดจริงๆ
เปิดอ่าน 6,420 ☕ คลิกอ่านเลย

คู่
คู่
เปิดอ่าน 6,407 ☕ คลิกอ่านเลย

?น่าน? ทางลัดประตูสู่ ?หลวงพระบาง?
?น่าน? ทางลัดประตูสู่ ?หลวงพระบาง?
เปิดอ่าน 6,412 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
เปิดอ่าน 10,957 ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
เปิดอ่าน 12,210 ครั้ง

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
เปิดอ่าน 41,149 ครั้ง

"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
เปิดอ่าน 17,462 ครั้ง

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
เปิดอ่าน 23,448 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ