ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทความ การนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,350 ครั้ง
บทความ การนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

Advertisement

 

       
  นำผลการวิจัยและพัฒนา ,การ
 
    (R&D), ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
 


 

 

 

 


              พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวก 4 แนวการจัดการศึกษา ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด มาตรา 24 และมาตรา 30 กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้กำหนดให้สถานศึกษาต้องสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ ใช้สื่อ ใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปสถานศึกษา

              งานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่การกำหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติไปจนถึงระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นความจริงที่ว่าการจัดทำ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้อาศัยงานวิจัยที่เชื่อถือได้จำนวนมาก เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิง นับได้ว่าในระดับนโยบาย มีการใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง สำหรับงานการนิเทศการศึกษาจึงควรที่จะได้พิจารณานำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงให้มากขึ้น  ดังนั้น จึงควรศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการนำผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาให้ปรากฏชัดเจนต่อไป

 

กลวิธีวิเคราะห์งานวิจัย/เลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ

              งานวิจัยหลากหลายที่มีอยู่ในโลก  มีทั้งงานวิจัยที่มีประโยชน์ น่าเชื่อถือ  และงานวิจัยที่มีข้ออ่อนของวิธี วิทยา (Methodology) ในการวิจัย ดังนั้น  กลวิธีวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อเลือกใช้ผลวิจัยที่เชื่อถือได้  จึงมีหลักการคือ

              1.   โจทย์/คำถาม/ปัญหาการวิจัย (Research Question) ชัด ตามวงจรชีวิต (Life Cycle) ของปรากฏการณ์นั้นๆ 

              2.   วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

              3.   แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาวิจัยได้ชัดขึ้น  ช่วยให้เกิดแนวคิดในการกำหนดวิธีวิจัย

                    สร้างเครื่องมือ สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลวิจัยชัดขึ้น

              4.   วิธีดำเนินการและเครื่องมือที่ใช้ ช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

              5.   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ช่วยให้การวิจัยบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

              6.   การตีความและข้อเสนอแนะตรงตามผลที่ได้จากการวิจัย

 

แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้

              ผลการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม การยืนยันทฤษฎีข้อความจริง แนวทาง การพัฒนาปรับปรุงงานหรือการตอบปัญหาข้อสงสัย จะเป็นข้อมูลหรือความคิดที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เราต้องการพัฒนา และเป็นเครื่องมือที่ใช้แสวงหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา ถ้าเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน  ผลการวิจัย   ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อผู้เรียนดังนั้นการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งที่ผู้นิเทศจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ และดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติโดยเร็ว

 

              สำหรับแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ในที่นี้ขอมุ่งเน้นไปที่การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้ง

ผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนและผู้นิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งมีหลากหลายแนวทาง เช่น

              1.   การนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้ได้ในลักษณะดังนี้

                     1.1   ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยตรง เช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ครูผู้สอนนำไปใช้ในการปรับกิจกรรม

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้

                     1.2   ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

              2.  การนำผลการวิจัยไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนโดย

                     2.1   นำไปใช้แก้ปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่เป็นความรู้ใหม่ นำไปอ้างอิงหรือนำไปสอนนักเรียน

                              เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

                     2.2   นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไปเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

              3.   การนำผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ

              ผลการวิจัยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงและพัฒนางานหรือการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย  โดยผู้วิจัยสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นได้

 

กระบวนการนำผลวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

              การนำผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและ

การนิเทศการศึกษา จึงควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

              1.   กำหนดวิสัยทัศน์ / ภาพอนาคต (Vision) ประกาศนโยบายชัด ให้ใช้การวิจัย/ผลวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

                    กระบวนการทำงานตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

              2.   พัฒนาวิธีคิด วิธีทำงานเชิงระบบ ทำให้ทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์

              3.   สร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการวิจัยและใช้ผลวิจัยในการทำงานโดยมีการประชุมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและประเมิน

                     เป็นระยะๆ

              4.   ให้การสนับสนุนทรัพยากร เงิน วัสดุ ข้อมูล จัดห้องสมุด ศูนย์วิชาการ ไปศึกษาดูงาน ให้เสนอและเผยแพร่ผลงาน

                     ให้กำลังใจ

              5.   การประเมินเพื่อสร้างสรรค์พัฒนา

 

เอกสารอ้างอิง

                 กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้รองรับการกระจายอำนาจ. นครปฐม :

                                    สำนักงานบุคลากรการศึกษา, 2550

                 จิรพันธ์  ไตรทิพจรัส. วารสารวิชาการกรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่  3  ฉบับที่ 1 

                                    เดือนมกราคม 2543 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์  กรุงเทพฯ

                 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา. ชุดฝึกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หน่วยที่ 10 : การนำผลการวิจัย

                                     ในชั้นเรียนไปใช้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2543

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7169 วันที่ 8 ส.ค. 2552


บทความ การนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้บทความการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

I Don

I Don't Want To Talk About it


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
ผมสั้นยังแรง

ผมสั้นยังแรง


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
OPEN HOUSE ฉบับตุลาคมคะนอง

OPEN HOUSE ฉบับตุลาคมคะนอง


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
..รู้แล้ว..บอกต่อ..

..รู้แล้ว..บอกต่อ..


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
คน10 คน..

คน10 คน..


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
7คูณ7พลังมห้ศจรรย์...

7คูณ7พลังมห้ศจรรย์...


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลกระทบของการอดนอน

ผลกระทบของการอดนอน

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อคิดของดินสอและปากกา
ข้อคิดของดินสอและปากกา
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

กฎแห่งกรรม..เรื่องจริง หรือบังเอิญ?
กฎแห่งกรรม..เรื่องจริง หรือบังเอิญ?
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

วรรณคดี....เรื่องไซอิ๋ว
วรรณคดี....เรื่องไซอิ๋ว
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีตัดสายโทรศัพท์.....ผู้ชายน่าเบื่อ
วิธีตัดสายโทรศัพท์.....ผู้ชายน่าเบื่อ
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

เชือดครู-บุคลากรศึกษาพ้นตำแหน่ง15ราย ฟันผิดวินัยร้ายแรง10คน ทุจริตแก้คำตอบ-เรียกเงินคนเข้าสอบ
เชือดครู-บุคลากรศึกษาพ้นตำแหน่ง15ราย ฟันผิดวินัยร้ายแรง10คน ทุจริตแก้คำตอบ-เรียกเงินคนเข้าสอบ
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
เปิดอ่าน 25,189 ครั้ง

บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
เปิดอ่าน 8,524 ครั้ง

ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
เปิดอ่าน 30,191 ครั้ง

กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
เปิดอ่าน 8,202 ครั้ง

มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
เปิดอ่าน 54,505 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ