ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

Balanced Scorecard


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,375 ครั้ง
Balanced Scorecard

Advertisement

 

Balanced Scorecard

 

จุดกําเนิดของ    Balanced Scorecard

                Balanced Scorecard   มีจุดเริ่มต้นจากบุคคล   2   คน   คือ   Professor Robert Kaplan   อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย   Harvard   และ   Dr.David   Norton   ที่ปรึกษาด้านการจัดการ โดยทั้งสองคนได้มีการศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุ้นของอเมริกาประสบปัญหาในปี 1987 และพบว่าองค์กรส่วนใหญในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวชี้วัดทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร โดยแทนที่จะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดทางด้านการเงิน  ( Financial Indicators) ทั้งสองเสนอว่   องค์กรควรพัฒนาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง   (Perspectives)   ได้แก่มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)   มุมมองด้านลูกค้   (Customer Perspective)   มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)   และมุมมองด์านการเรียนรู้และการพัฒนา   (Learning and Growth Perspective)   ทั้งสองไดตีผลงานของตนเองครั้งแรกในวารสาร   Harvard Business Review ในป 1992 จากจุดนั้นเป็นต้นมาทําให้แนวคิดทางด้าน Balanced Scorecard เปนที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จนวารสาร Harvard Business Review  ได้ยกย่องให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการจัดการที่มีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งในรอบ 75 ปี

 

 

ความหมายของ   Balanced Scorecard   

 

                Balanced Scorecard   คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำงานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร มานำมาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ การทำงานตามคำสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสู่ระบบ การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร (nerve center of an enterprise)”

               

                Balanced Scorecard   เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่  เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา  balanced scorecard   จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน  โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพใน  ทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่คำนึงถึง เช่น รายได้ กำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล   และราคาหุ้นในตลาด   เป็นต้น    การนำ   balanced scorecard   มาใช้จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

ทําไมจึงเรียกว “Balanced Scorecard”

                1. Balanced คือ ความสมดุลของสิ่งตอไปนี้

                                1.1   ความสมดุลทั้งในดานการเงินและดานอื่น ไดแกานลูกคา การดําเนินงานภายใน และการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งก็คือ มุมมอง (Perspectives)  ทั้ง 4   มุมมองของ BSC  นั่นเอง

                                1.2   ความสมดุลระหวางมุมมองในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมุมมองระยะสั้นคือการใหความสําคัญดานการเงินเปนหลัก จนละเลยตอการพัฒนาองคกรในระยะยาว เชน ในเรื่องของบุคลากรหรือดานเทคโนโลยี แต   BSC   เปนเครื่องมือที่ผูบริหารมุงใหความสําคัญทั้งมุมมองระยะสั้น

(านการเงิน) และมุมมองในระยะยาวที่แสดงถึงการเรียนรูและพัฒนาองคกร

                                1.3  ความสมดุลระหวางมุมมองภายในและภายนอกองคกร เพราะ BSC เสนอมุมมองดานลูกค (Customer perspective) จะเปนการมององคกรจากมุมมองของตัวลูกคาทําใหองคกรทราบวา อะไร คือ สิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือตองการ

                                1.4  ความสมดุลระหวางการเพิ่มรายไดและการควบคุมตนทุน

                                1.5  ความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่เปนเหตุ (Leading indicators) และตัวชี้วัดที่เปนผล (Lagging Indicators)

                2.   Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความวา มีระบบขอมูลหรือสิ่งสนับสนุนใหเห็นวา ตัวชี้วัดในแตละดานนั้นไดทําจริง ไมใชมีเฉพาะตัวเลข

 

 

 

 

 

ทำไมองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการนำ Balanced Scorecard มาใช้

                จากผลการสำรวจบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ของ CFO Magazine เมื่อปี 1990 พบว่า มีเพียง 10% เท่านั้นที่องค์กรประสบความสำเร็จด้านการใช้แผนกลยุทธ์ ทั้งนี้องค์กรส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้

1.       The Vision Barrier (อุปสรรคด้านวิสัยทัศน์) มีพนักงานที่เข้าใจถึงแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ตนเองทำงานอยู่เพียง 5%

2.       The People Barrier (อุปสรรคด้านบุคลากร) พบว่ามีพนักงานระดับผู้จัดการเพียง 25% ที่ให้ความสำคัญและบริหารงานตามแผนกลยุทธ์

3.       The Resource Barrier (อุปสรรคด้านทรัพยากร) พบว่ามีจำนวนองค์กรถึง 60% ที่ไม่ได้บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

4.       The Management Barrier (อุปสรรคด้านการจัดการ) มีผู้บริหารองค์กรมากถึง 85% ที่ให้เวลาในการประชุมสนทนาในเรื่องแผนกลยุทธ์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อเดือน

                จากอุปสรรคข้างต้น เกิดจากบุคลากรในทุกระดับไม่เข้าใจ หรือมองเห็นภาพของแผนกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นการทำงานจึงไม่สอดคล้องกับแผน ซึ่งในส่วนนี้เองที่ BSC จะช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพและเส้นทางที่กำหนดไว้ในแผนได้ชัดเจน บุคลากรทุกคนสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมที่ตนเองจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนระยะการพัฒนารูปแบบของ Balanced Scorecard สำหรับแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร แต่โดยทั่ว ๆ ไป ถ้าองค์กรนั้นมีการเขียนแผนธุรกิจอยู่เดิมแล้ว ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 6 เดือน

 

แนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorecard

                จจุบันการประเมินผลองคกรไมสามารถใชแตตัวชี้วัดทางการเงินไดเพียงอยางเดียว ผูบริหาร

องพิจารณามุมมองอื่น ๆ ประกอบดวย ซึ่งประเด็นนี้คือ จุดเริ่มตนที่มาของ Balanced Scorecard ที่ Kaplan และ Norton พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกร ถาพิจารณาจากรูปที่ 1 ซึ่งเปนรูปพื้นฐานแรก ๆ ของ Balanced Scorecard จะเห็นได Balanced Scorecard ประกอบดวยมุมมอง (Perspectives) 4 มุมมอง   ดังรูปที่  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)   ถึงแม้มุมมองด้านการเงินจะมีข้อจำกัด  แต่ยังคงเป็นมุมมองที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพื่อบอกผลงานและสถานภาพทางการเงินขององค์กร  และที่สำคัญคือ เป็นมุมมองที่สะท้อนความคาดหวังของเจ้าของ       

                2. มุมมองดานลูกค (Customer Perspective)  การที่องค์กรหรือบริษัทจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน  จะต้องมีรากฐานจากผลงานด้านลูกค้าที่ดี  อาทิ  ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น  ลูกค้ารู้สึกประทับใจและกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี   เป็นต้น   มุมมองด้านลูกค้าและการวัดผลงานด้านลูกค้าและตลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกมิติหนึ่ง

                3. มุมมองดานกระบวนการภายใน(Internal Process Perspective)   การที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะบังเกิดความพึงพอใจและกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี  มาจากการที่เราสามารถสร้างผลงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  กระบวนการให้บริการ  หรือแม้แต่กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ๆ ได้อย่างเป็นเลิศ   มุมมองด้านผลงานของกระบวนการภายในของเราเอง  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการให้บริการ  กระบวนการบริหารทรัพยากร  กระบวนการส่งมอบบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กระบวนการในหน่วยงานที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ  จึงเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและความสำเร็จขององค์กรที่ต้องการวัดผลงานอย่างสม่ำเสมอ

 

 

                4. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)   การที่องค์กรจะสามารถสร้างผลงานด้านกระบวนการผลิตหรือให้บริการที่เป็นเลิศนั้นองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ต้องการเรียนรู้และวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ   มุมมองด้านการวัดผลเกี่ยวกับการเรียนรู้และทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นอีกมุมมองที่มีความสำคัญ  และเป็นรากฐานความสำเร็จระยะยาวและอย่างยั่งยืนขององค์กร

                มุมมองทุกมุมมอง  ประกอบด้วย   4   องค์ประกอบ      คือ 

                               

                                1. วัตถุประสงค์ (Objective)  ความหมายของคําวาวัตถุประสงคตามแนวความคิดของ BSC นั้นคือ สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตาง ๆ   เช่น

                                        1.1 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานการเงิน ไดแกการเพิ่มรายได  การลดลงของตนทุน การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)    การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เป็นต้น

                                        1.2 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานลูกคา ไดแกวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น การรักษาลูกคาเดิมขององคกร   การแสวงหาลูกคาใหม  การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ การบริหารที่รวดเร็ว หรือชื่อเสียงของกิจการที่ดี    การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์  เป็นต้น

                               1.3 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแกการดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น กระบวนการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนต                                       1.4 วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแกการพัฒนาทักษะของพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพวัฒนธรรมองคกรที่เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  เปนต

 

                2. ตัวชี้วัด  (Measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแกตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละ

านหรือไม   เช

                                2.1 ภายใตจุดประสงคในการเพิ่มขึ้นของรายไดของมุมมองดานการเงิน ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแกรายไดที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปที่ผานมา

                                2.2 ภายใตวัตถุประสงคในการรักษาลูกคาเกาของมุมมองดานลูกคา ตัวชี้วัดที่นิยมใชกันไดแกจํานวนลูกคาทั้งหมดหรือจํานวนลูกคาที่หายไป (Defction Rate)

                                2.3 ภายใตวัตถุประสงคในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพของมุมมองดานกระบวนการภายใน ตัวชี้วัดที่นิยมใชกัน ไดแกจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือรอยละของสินคาที่ผานการตรวจคุณภาพ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ   การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  การประสานงานภายในองค์กร   การจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ  เป็นต้น

                                        2.4 ภายใตวัตถุประสงคการพัฒนาทักษะพนักงานของมุมมองดานการเรียนรูและ การพัฒนาตัวชี้วัดที่นิยมใชกันไดแก   จํานวนชั่วโมงในการอบรมตอคนตอปหรือระดับความสามารถของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (Competencies Level)   การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน   ความพึงพอใจของพนักงาน   การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น

3. เปาหมาย (Target) ไดแกเปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวชี้วัดแตละประการ  เช

                3.1 เปาหมายของการเพิ่มขึ้นของรายไดเทากับรอยละ 20 อป

                3.2 เปาหมายของจํานวนลูกคาเกาที่หายจะตองไมเกินรอยละ 5 อป

                3.3 เปาหมายของจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตองไมเกินรอยละ 5

 อป

                3.4 เปาหมายจํานวนชั่วโมงในการอบรมเทากับ 10 คนตอป

 

4. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยในขั้นนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการ ที่จะทําเปนเพียงแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมเบื้องตนที่ตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ

นอกเหนือจาก  4  องค์ประกอบตามมาตรฐานของ Balanced Scorecard แลว ในทางปฏิบัติจริงมักจะเพิ่มอีกชองหนึ่ง ไดแกอมูลในปจจุบัน (Balanced Data)ซึ่งแสดงถึงขอมูลในปจจุบันของตัวชี้วัดแตละตัว ซึ่งการหาขอมูลในปจจุบันจะเปนตัวชวยในการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวใหมีความชัดเจนมากขึ้น ความสัมพันธของวัตถุประสงคตัวชี้วัด ขอมูลปจจุบัน เปาหมายและแผนงาน โครงการ กิจกรรมของแตละมุมมองสามารถที่จะแสดงไดดังตาราง

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงความสัมพันธระหว่างปัจจัยตาง ๆ ในแตละมุมมอง

 

วัตถุประสงค (Objective)

 

ตัวชี้วัด (Measures or KPI)

 

อมูลปจจุบัน(Baseline Data)

 

เปาหมาย(Target)

 

แผนงานโครงการ กิจกรรม(Initiatives)

 

มุมมองดานการเงินรายไดที่เพิ่มขึ้น(Revenue Increase)

 

รายไดที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปที่ผานมา

 

5 %

 

10 %

 

ขยายตัวเขาสูตลาดต

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8773 วันที่ 28 ต.ค. 2552


Balanced ScorecardBalancedScorecard

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ทำไมผู้ชายถึงชอบโกหก !

ทำไมผู้ชายถึงชอบโกหก !


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
7 ไอเดียสวนขนาดเล็ก

7 ไอเดียสวนขนาดเล็ก


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
Learning English Through Humour

Learning English Through Humour


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
จดหมายจากแม่ .......

จดหมายจากแม่ .......


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
งานวิจัย

งานวิจัย


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
อาบน้ำบ่อย....ใครว่าดี

อาบน้ำบ่อย....ใครว่าดี


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สงสัยไหม....ทำไมง่วงซึมหลังมื้อเที่ยง

สงสัยไหม....ทำไมง่วงซึมหลังมื้อเที่ยง

เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

ถ้าไม่อยากเป้นโรคกระดูกพรุน...เชิญทางนี้
ถ้าไม่อยากเป้นโรคกระดูกพรุน...เชิญทางนี้
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

ที่สุดในโลก
ที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

เพลงไทยเดิม
เพลงไทยเดิม
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

เอาไว้สอนลูก สอนหลาน นะ...(ทะลึ่งนิดๆแต่น่ารัก)
เอาไว้สอนลูก สอนหลาน นะ...(ทะลึ่งนิดๆแต่น่ารัก)
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

คุณคือใคร....ใครคือคุณ.....ตามหลักโหราศาสตร์ (2)
คุณคือใคร....ใครคือคุณ.....ตามหลักโหราศาสตร์ (2)
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
เปิดอ่าน 17,748 ครั้ง

หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เปิดอ่าน 13,021 ครั้ง

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดอ่าน 24,379 ครั้ง

ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
เปิดอ่าน 8,643 ครั้ง

จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
เปิดอ่าน 14,819 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ