ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,424 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Advertisement

❝ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางภัทรา ตาราช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ❞

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย
เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางภัทรา ตาราช
โรงเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน มีความสามารถในการจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จำเป็นต้องให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่อและเอกสารประกอบการเรียน เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้เกิดแรงจูงใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ง30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง30230 งานร้อยมาลัย
เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัย
ดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 3 ก
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 ปีการศึกษา 2551
จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows และคำนวณค่าสถิติ โดยการใช้สถิติพื้นฐาน
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test
ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60 / 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
ของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6782 แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 67.82 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
สรุปได้ว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30230 งานร้อยมาลัย เรื่อง การร้อยมาลัยดอกไม้สด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน การสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ ได้

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1540 วันที่ 27 พ.ย. 2552


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

กินหอย...ให้ระวังอันตราย

กินหอย...ให้ระวังอันตราย


เปิดอ่าน 6,488 ครั้ง
ช่วยโรงเรียน

ช่วยโรงเรียน


เปิดอ่าน 6,411 ครั้ง
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่องานวิจัย


เปิดอ่าน 6,428 ครั้ง
เหลือง..หรือ..แดง

เหลือง..หรือ..แดง


เปิดอ่าน 6,425 ครั้ง
ตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์...

ตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์...


เปิดอ่าน 7,035 ครั้ง
ภาพสะท้อน....ของตัวเรา

ภาพสะท้อน....ของตัวเรา


เปิดอ่าน 6,435 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เกมส์ทำขนมญี่ปุ่น เราจะได้ลงมือทำขนมกันทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลย

เกมส์ทำขนมญี่ปุ่น เราจะได้ลงมือทำขนมกันทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลย

เปิดอ่าน 6,421 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผู้ลงสมัครผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
ผู้ลงสมัครผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
เปิดอ่าน 6,406 ☕ คลิกอ่านเลย

ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง
ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง
เปิดอ่าน 6,442 ☕ คลิกอ่านเลย

อ่านดู...คิดได้ไง
อ่านดู...คิดได้ไง
เปิดอ่าน 6,427 ☕ คลิกอ่านเลย

ศิลปะ 3D บนลาดจอดรถ
ศิลปะ 3D บนลาดจอดรถ
เปิดอ่าน 6,423 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีกินอย่างฉลาดต้องปฏิบัติอย่างไร
วิธีกินอย่างฉลาดต้องปฏิบัติอย่างไร
เปิดอ่าน 6,997 ☕ คลิกอ่านเลย

ยาย "น้องอ้อม ดักแด้" สะอื้น "นาธาน" ลวงหลานเชิดเงินแสน โอดทำได้แม้คนพิการ
ยาย "น้องอ้อม ดักแด้" สะอื้น "นาธาน" ลวงหลานเชิดเงินแสน โอดทำได้แม้คนพิการ
เปิดอ่าน 6,433 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เปิดอ่าน 36,322 ครั้ง

"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
เปิดอ่าน 12,912 ครั้ง

ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559
เปิดอ่าน 28,415 ครั้ง

เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง
เปิดอ่าน 17,811 ครั้ง

ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู
เปิดอ่าน 11,561 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ