ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,390 ครั้ง
การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ

Advertisement

ส่วนประกอบของการเขียนผลงานทางวิชาการ  ดูตัวอย่างผลงานทางวิชาการประเภทบทเรียนสื่อประสม จากสารบัญ (ปรับให้เป็นปัจจุบัน เช่น หลักสูตร /ชื่อสาระการเรียนรู้)  จะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้......... 

สารบัญ
 
หน้า
บทคัดย่อ                                                                                                         (1)
คำนำ                                                                                                               (2)
คำนิยม                                                                                                            (3)
กิตติกรรมประกาศ                                                                                          (10)
คำรับรอง                                                                                                         (12)
สารบัญ                                                                                                           (13)
สารบัญตาราง                                                                                                 (17)
บทที่ 1 บทนำ                                                                                                  1
            สภาพปัจจุบันและปัญหา                                                                    1
            วัตถุประสงค์ในการจัดทำบทเรียนสื่อประสม                                      6
            การหาคุณภาพของบทเรียนสื่อประสม                                               7
            ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า                                                             7
            คำนิยามศัพท์เฉพาะ                                                                            8
            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                  10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                          11
            เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาไทย                                   12
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 254...                       12
            การปฏิรูปการศึกษา                                                                            15
            การปฏิรูปการเรียนรู้                                                                            17
            การออกแบบและวางงแผนการจัดการเรียนรู้แนวปฏิรูป                     22
            เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระ.........................                28
            จุดหมายของหลักสูตร.............. พุทธศักราช 25.......                        28
            จุดประสงค์ของหลักสูตรกลุ่มสาระ.........................                               29
            ธรรมชาติของเนื้อหาวิชากลุ่มสาระ.........................                              29
             ขอบข่ายเนื้อหากลุ่มสาระ.........................                                             30
             แนวการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ.........................                          32
             สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ.........................                                      33
           การประเมินผลกลุ่มสาระ.........................                                             38
           เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนสื่อประสม                                            43
           ความหมายของบทเรียนสื่อประสม                                                     43
           วิวัฒนาการของบทเรียนสื่อประสม                                                     43
           แนวคิดที่นำมาใช้ในการผลิตบทเรียนสื่อประสม                                 45
            ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง                                                            47
            ลักษณะและประเภทของบทเรียนสื่อประสม                                      49
            หลักการสร้างบทเรียนสื่อประสม                                                        53
            ประโยชน์และคุณค่าของบทเรียนสื่อประสม                                       54
           งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                        58
           งานวิจัยในประเทศ                                                                              58
           งานวิจัยต่างประเทศ                                                                           60
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา                                                                             62
            ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                                62
            ประชากร                                                                                             62
            กลุ่มตัวอย่าง                                                                                       63
            ตัวแปรที่ทำการศึกษา                                                                          63
            รูปแบของการศึกษา                                                                            63
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา                                                                   64
            การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ                                        65
            การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                         72
            การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่นำมาใช้                                                72
            ระยะเวลาดำเนินการ                                                                           77
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                         78
            การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อใช้
            บทเรียนสื่อประสม                                                                               78
            การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อใช้บทเรียนสื่อประสมแต่ละชุด                        82
            การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม                         92
            การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม                 93
            การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม        95
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ                                                          98
            วัตถุประสงค์ในการจัดทำบทเรียนสื่อประสม                                     98
            การหาคุณภาพของบทเรียนสื่อประสม                                               98
            ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า                                                             99
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา                                                                   100
            การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                         101
            การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                              101
            สรุปผลการศึกษา                                                                                102
            อภิปรายผลการศึกษา                                                                         103
            ข้อเสนอแนะ                                                                                        105
บรรณานุกรม                                                                                                   107
ภาคผนวก ก  
             รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ                                                   112
ภาคผนวก ข  
            การวิเคราะห์หาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์         114
            การวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน                                     117
            การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ                                                   118
            การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม                                        120
ภาคผนวก ค
            แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน/เฉลย                                                            125
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์
             จากผลการสอบปลายปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
             ปีการศึกษา 2544-2546                                                                      130                
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
            ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2544-2546         131
           แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี ป.02/2
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2546                                           133
ภาคผนวก ง
            เอกสารหลักฐานอื่นๆที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                      137       
            แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม                      148     
           แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม       149     
            ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสื่อประสม       150  
ภาคผนวก จ
            เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน                                               153
ประวัติผู้เขียน                                                                                                  164
สารบัญตาราง
        หน้า
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการสอบปลายปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปีการศึกษา 2541-2543                       3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากหลักฐานการผ่านจุดประสงค์
                  แต่ละหน่วยในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต                                       5
ตารางที่ 3 เนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในหลักสูตรประถมศึกษา            31
ตารางที่ 4 สมรรถภาพและจุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                 41
ตารางที่ 5 กำหนดระยะเวลาและกิจกรรมในการดำเนินการศึกษา                           77
ตารางที่ 6 แสดงผลต่างของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                ทั้ง 10 ชุด จำแนกเป็นรายบุคคล                                                                 78
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าแปรปรวนของคะแนน
                สอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม                               80
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
                ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม                                       81
ตารางที่ 9 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                เรื่อง พืชเพื่อชีวิต                                                                                          82
ตารางที่ 10 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                เรื่อง ชีวิตพืช                                                                                               83
ตารางที่ 11 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                เรื่อง การบำรุงรักษาพืช                                                                               84
ตารางที่ 12 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                เรื่อง ชีวิตสัตว์                                                                                              85
ตารางที่ 13 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                   เรื่อง สัตว์เพื่อนรัก                                                                                    86
ตารางที่ 14 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                   เรื่อง การบำรุงรักษาสัตว์                                                                          87
ตารางที่ 15 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                   เรื่อง ชีวิตในท้องทุ่ง                                                                                   88
ตารางที่ 16 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                   เรื่อง ผลกระทบจากการกระทำของคน                                                     89
ตารางที่ 17 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                   เรื่อง รักษ์น้ำ                                                                                             90
ตารางที่ 18 คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม
                   เรื่อง อากาศรอบตัวเรา                                                                            91
ตารางที่ 19  แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมทั้ง 10 ชุด                             92
ตารางที่ 20  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม        93     
ตารางที่ 21  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
                    บทเรียนสื่อประสม                                                                                  95
ตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะห์หาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
                   จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน                                                  114
ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก
                   ของแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม             117
ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
                   ก่อนเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม                                       118
ตารางที่ 25 แสดงคะแนนระหว่างเรียน ( E1) โดยใช้บทเรียนสื่อประสม                 120
ตารางที่ 26 แสดงคะแนนหลังเรียน ( E2) โดยใช้บทเรียนสื่อประสม                     122
ตารางที่ 27 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์
                  จากผลการสอบปลายปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
                  ปีการศึกษา 2544-2546                                                                        130
ตารางที่ 28 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
                  จากผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                  ปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2544-2546                                                         131
ตารางที่ 29 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
                  จากผลการสอบปลายปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
                  ปีการศึกษา 2544-2546                                                                       132
 
 
 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 857 วันที่ 6 ธ.ค. 2551


การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

5 นิทานสอนใจ

5 นิทานสอนใจ


เปิดอ่าน 6,421 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
พ่อคน กับ พ่อพระ

พ่อคน กับ พ่อพระ


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
5 อาหารเติมพลังยาม Diet

5 อาหารเติมพลังยาม Diet


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ห่วง

ห่วง


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
 ?การทำขวัญควาย? ....!!???

?การทำขวัญควาย? ....!!???


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
National Geographic Best Pictures of the Year...........Enjoy !!

National Geographic Best Pictures of the Year...........Enjoy !!


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ฟังเพลง"ก้าวย่าง - ทางเดิน".

ฟังเพลง"ก้าวย่าง - ทางเดิน".

เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
แบบชุดแต่งงาน..เผื่อเก็บไว้ดู.!
แบบชุดแต่งงาน..เผื่อเก็บไว้ดู.!
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

ทฤษฎีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural Evolution)
ทฤษฎีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural Evolution)
เปิดอ่าน 6,446 ☕ คลิกอ่านเลย

ความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่า...แม่
ความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่า...แม่
เปิดอ่าน 6,447 ☕ คลิกอ่านเลย

ใบหญ้านาง ...พืชสมุนไพรให้มากกว่าที่คิด
ใบหญ้านาง ...พืชสมุนไพรให้มากกว่าที่คิด
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

ต้านแก่ด้วยเมล็ดองุ่นสกัด...
ต้านแก่ด้วยเมล็ดองุ่นสกัด...
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

คู่มือครูสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คู่มือครูสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
เปิดอ่าน 16,632 ครั้ง

"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
เปิดอ่าน 6,684 ครั้ง

นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
เปิดอ่าน 13,847 ครั้ง

จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
เปิดอ่าน 10,672 ครั้ง

6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย
เปิดอ่าน 28,088 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ