ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2554 (22 ธ.ค.2554)


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอ่าน : 10,448 ครั้ง
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2554 (22 ธ.ค.2554)

Advertisement

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการครูคืนถิ่น รวมทั้งผลการประชุมในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ


เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ตามโครงการครูคืนถิ่น ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

หลักเกณฑ์

๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย ได้กำหนดให้ใช้เฉพาะสายงานการสอน โดยต้องเป็นข้าราชการครูที่อยู่นอกเขตภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง คู่สมรส หรือบิดามารดาของตนเองเท่านั้น โดยต้องดำรงตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ดังกล่าว ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. เกณฑ์การพิจารณา ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ๑) ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตภูมิลำเนาฯ ๒) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ หรือวิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการ ๓) เหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ เช่น สพฐ.เป็นผู้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ ๑-๓ และจัดทำเป็นประกาศของส่วนราชการด้วย

๓. การพิจารณาการย้ายกลับภูมิลำเนา ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาที่รับย้ายควรมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้การคิดคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ให้นำเกณฑ์การคิดคำนวณอัตรากำลังที่ ก.ค.กำหนดไว้เดิมมาใช้โดยอนุโลม หากสถานศึกษาใดมีอัตรากำลังครบตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ แต่ยังขาดอัตรากำลังในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

วิธีการ

๑. การยื่นคำร้องขอย้าย ให้ยื่นที่สถานศึกษาภายในวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และให้สถานศึกษาส่งคำร้องขอย้ายดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

๒. ให้ สพท.นำคำร้องขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบให้ สพท.ส่งคำร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยัง สพฐ.เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๓. ให้ สพฐ.หรือส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรองการย้าย

๔. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย นำคำร้องขอย้ายของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทุกราย มาพิจารณาตามองค์ประกอบ

๕. ให้ สพฐ.หรือส่วนราชการต้นสังกัด ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองการย้าย ไปยัง สพท.ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายเห็นสมควรให้ย้าย เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

๖. ให้ สพท.นำคำร้องขอย้ายของผู้ที่ได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ไปขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ สพท.ส่งคำร้องให้สถานศึกษา หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ประสงค์จะให้ความเห็นประกอบการพิจารณาย้าย

๗. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นำความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้าย โดยคำนึงถึงนโยบายของ ศธ.เป็นสำคัญ

๘. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูผู้นั้น ทั้งนี้กรณีรับย้ายครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้ สพท.ที่รับย้ายประสานกับ สพท.ต้นสังกัดของผู้นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

๙. การแต่งตั้งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ สพฐ.หรือส่วนราชการต้นสังกัด เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

๑๐. เมื่อออกคำสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานในส่วนของ สพฐ.ดังนี้

๑๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะวิเคราะห์การย้ายในภาพรวมทั้งประเทศ

๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สพฐ.จะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับภูมิภาค ๗ คณะ แต่มาทำงานที่ส่วนกลาง และจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายส่วนกลางพิจารณาของ ๗ คณะอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีการย้ายข้ามเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สพฐ.จะสรุปผลกลั่นกรองการย้าย ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการต่อไป

ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ สพฐ.จะประกาศผลการย้าย เพื่อให้ครูมีเวลาเตรียมตัวการย้ายก่อนเปิดภาคเรียน


ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ใหม่ ๒ ราย

ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างเดิมซึ่งเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ ราย คือ ๑) นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒) นายอังกูล สมคะเนย์ ซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งให้บุคคลทั้งสองราย เป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา


อนุมัติให้ ผอ.สพป. ๑๓ ราย รับเงินเดือน ค.ศ.๔

ที่ประชุมอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓ ราย รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๔ในอัตราเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่เดิม หากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมไม่มีกำหนดไว้ในอันดับ ค.ศ.๔ ให้ได้รับในอันดับใกล้เคียงที่สูงกว่า ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามรายชื่อดังนี้

· นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒
· นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
· นายนิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พะเยา เขต ๒
· นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔
· นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓
· นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓
· นายสมบูรณ์ เชื้อตระกูล ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒
· นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
· นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗
· นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
· นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
· นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
· นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒


อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑๙ เขตพื้นที่การศึกษา

· นายวีระชัย ศรีเมือง สพป.สุรินทร์ เขต ๓
· นายโชติ บุยเรือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
· พ.ต.ท.เกษม วงศ์ทอง สพป.สระแก้ว เขต ๑
· นายณรงค์ วงษ์รัตนะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
· นายพินิจ จันทร์กระจ่าง สพป.พิษณุโลก เขต ๒
· นายวิรัช พฤฑฒิกุล สพป.กาญจนบุรี เขต ๔
· นายเสถียร ศรีธรรมวงศ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒
· นายจงกล ชมพันธุ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
· นายชูเวทย์ อิสระวิสุทธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต ๒
· นายจำนงค์ เชาว์ชอบ สพป.หนองคาย เขต ๒
· นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
· นายบุญส่ง เนาวรัตน์ สพป.นครปฐม เขต ๒
· นายบุญทวี วงศ์ฝั้น สพป.ลำพูน เขต ๒
· นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล สพป.ระยอง เขต ๒
· ว่าที่ ร.ต.ภักดี ชูหวาน สพม.เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราชและพัทลุง)
· นายอาวุธ วรรณชาติ สพม.เขต ๑๖ (สงขลาและสตูล)
· นายอรรถสิทธิ์ ศรีเชียรสาย สพม.เขต ๑๙ (เลยและหนองบัวลำภู)
· นางจุฑารัตน์ ดรศรีโยเพชร สพม.เขต ๒๖ (มหาสารคาม)
· นายชูศักดิ์ หมั่นสระเกศ สพม.เขต ๓๑ (นครราชสีมา)


อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

· สพป.ยะลา เขต ๓ - นายระเด่น สะมะแอ, นายวิเชียร เลี้ยงพันธุ์สกุล, นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ, นายทวัฒน์ จุลเสวก
· สพป.ปัตตานี เขต ๓ - นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ, นายนิทัศน์ ภัทราธิกุล, นายอาหมัดบูรฮัน ติพอง, นายสุรศักดิ์ นิลจันทร์
· สพป.นราธิวาส เขต ๓ - นายดาโต๊ะสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์, นายซอแล๊ะ โต๊ะเช็ง, นายสุกรี ยา, นายกอซี เนตรไมตรี
· สพป.บึงกาฬ - นายปกครอง พงษ์ญาติ, นายอาทิตย์ ชัยมานันท์, นายบุญเลิศ สุวรรณไตร, นายโกวิท เชื้อเวียง


อนุมัติตั้งผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

· สพป.ยะลา เขต ๓ - นายวิชัย อรชร, นายชูกีพลี ตาเย๊ะ, นายจักรพงศ์ ถีราวุฒิ
· สพป.ปัตตานี เขต ๓ - นายเจอะรอซารี ยูโซะ, นายสุกรี ดะมุ, นางนันทิยา การาแม
· สพป.นราธิวาส เขต ๓ - นายสะอารี ดอเลาะตาเฮ, นายรำรี สะมารา, นายนัฎพงศ์ แก่นบุญ
· สพป.บึงกาฬ - นายกันหา สุวรรณวงศ์, นายวีระ กองบุตร, นายสุริยงค์ พิมวรรณ
· สพป.ชลบุรี เขต ๒ - นายประสงค์ ชูสกุลเกรียง
· สพป.ราชบุรี เขต ๒ - นางสุดใจ ศรีสมพงษ์
· สพป.ลำปาง เขต ๓ -นายนคร แก้วจันทร์หล้า
· สพป.ตาก เขต ๒ - นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์, นายวัลลภ โสประดิษฐ์
· สพป.พิจิตร เขต ๑ - นายไพบูลย์ อยู่สุข
· สพป.หนองคาย เขต ๒ - นายสุรชัย ทินกระโทก
· สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ - นายจักรา วาทหงษ์
· สพป.สระบุรี เขต ๑ - นายเรวัฒน์ แจ่มจบ
· สพม.เขต ๓๔ (เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน) - นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/342.html


ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2554 (22 ธ.ค.2554)ผลการประชุมก.ค.ศ.ครั้งที่102554(22ธ.ค.2554)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2556

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2556

เปิดอ่าน 9,283 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
เปิดอ่าน 9,366 ☕ คลิกอ่านเลย

การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร
เปิดอ่าน 5,513 ☕ คลิกอ่านเลย

การประชุมชี้แจง ผอ.สพท.ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
การประชุมชี้แจง ผอ.สพท.ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เปิดอ่าน 8,341 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
ผลการประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
เปิดอ่าน 8,331 ☕ คลิกอ่านเลย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่
เปิดอ่าน 15,066 ☕ คลิกอ่านเลย

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดอ่าน 89,128 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
เปิดอ่าน 27,370 ครั้ง

Public Domain คืออะไร?
Public Domain คืออะไร?
เปิดอ่าน 36,787 ครั้ง

เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เปิดอ่าน 28,632 ครั้ง

รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
เปิดอ่าน 27,515 ครั้ง

การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
เปิดอ่าน 5,887 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ