ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > Roadmap ปฏิรูปการศึกษา
Roadmap ปฏิรูปการศึกษา
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2557 เปิดอ่าน : 11,994 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

Roadmap  ปฏิรูปการศึกษา
Advertisement

ผลประชุมกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประเด็นร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา

ศึกษาธิการ - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมกับคณะทำงานฝ่ายสังคมจิตวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในประเด็นร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา

● ร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558-2564 โดยเน้น 6 ประเด็นหลัก

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ.ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะการจัดทำร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องเชื่อมโยงและส่งข้อเสนอให้สภาปฏิรูปประเทศไทยต่อไป โดยมีกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา ใน 6 ประเด็น ได้แก่

1) ปฏิรูปครู อาทิ รื้อระบบบริหารบุคคล เพื่อให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครู ทบทวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำหนดมาตรการให้ครูอยู่ประจำห้องเรียนและผู้บริหารอยู่ประจำโรงเรียน พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกระจายครูที่เหมาะสม เป็นต้น

2) เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม อาทิ พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง ปรับเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ ทุกประเภทให้เป็นธรรม ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดช่วงเวลาให้ทุกสื่อจัดรายการเพื่อการศึกษาในช่วงที่เหมาะสม ควบคุมร้านเกมทั้งเวลาเปิดปิดและเนื้อหาสาระ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งรัดพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น

3) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ อาทิ ทบทวนโครงสร้างและบทบาท ศธ. และการบริหารในพื้นที่ กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนหรือพื้นที่เป็นฐาน การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มอิสระในการบริหารและสามารถตรวจสอบได้แก่โรงเรียนและสถานศึกษา ทบทวนเรื่องต่างๆ ทั้งวิธีการประเมินของหน่วยงานประเมินต่างๆ วิธีการได้มาของตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนและภาคประชาสังคม และรื้อระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบเงินอุดหนุนรายหัว เป็นต้น

4) การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน อาทิ ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ จัดทวิภาคี สหกิจศึกษาเข้มข้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เร่งใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีแก่ประเทศ เป็นต้น

5) ปฏิรูปการเรียนรู้ อาทิ เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้ ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 อาชีพ และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ขยายผลต้นแบบ/การนำร่องรูปแบบที่ดี เช่น โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปแบบ Bottom Up

6) ปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา อาทิ จัดทำแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อต่างๆ มีระบบรับรองและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเนื้อหา เตรียมความพร้อมของครู โครงสร้างพื้นฐาน และระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ยกเว้นภาษีอากรการนำเข้าอุปกรณ์ สื่อเพื่อการศึกษา : BOI การศึกษา เป็นต้น

● มอบหน่วยงานต่างๆ ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนโครงสร้างของ ศธ.

ในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น จะต้องมีการทบทวนว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่อย่างไร ส่วนการทบทวนโครงสร้างของ ศธ.จะต้องมองเชิงเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ไประดมความคิดเห็นและเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ กลับมา และมอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของทั้งกระทรวงด้วย นอกจากนี้ อาจจะใช้การวิจัยจากภายนอกเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวมของ ศธ. ทั้งจากการวิเคราะห์ตัวเองและมุมมองจากคนภายนอก

● คาดว่า Roadmap การปฏิรูปการศึกษา จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2557

ทั้งนี้ ในการจัดทำร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ศธ.ได้ศึกษาและวิเคราะห์ทั้งจากเจตนารมณ์ Roadmap ของ คสช. สถานการณ์การศึกษาไทย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนถึงศักยภาพการศึกษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนด้วยแล้ว

ต่อจากนี้ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น เปิดเวทีสาธารณะ ควบคู่ไปกับการหารือและขอความเห็นจากกลุ่มย่อยจากองคมนตรีและผู้ทรงวุฒิต่างๆ ตลอดเดือนกรกฎาคม จากนั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม จะนำร่าง Roadmap ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อหัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยา ซึ่งคาดว่า Roadmap การปฏิรูปการศึกษาจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายนนี้

● ฝ่ายสังคมจิตวิทยาเน้นให้นำไปสู่การปฏิบัติ แยกประเด็น และมอบผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

การนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้ร่าง Roadmap มีความชัดเจนและครอบคลุมแล้ว แต่ขอให้เน้นถึงการนำ Roadmap ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ประเด็นครู ที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ครูดี ครูเก่งมาเป็นครู จะทำได้อย่างไร

การแยกแยะประเด็น ขอให้ ศธ.แยกแยะประเด็นปัญหาและอุปสรรคออกมาให้ชัดเจน เช่น อยากได้ครูเก่ง ครูดี จะปรับหลักสูตรและระบบใบประกอบวิชาชีพครูอย่างไร ส่วนการปฏิรูปเริ่มที่ห้องเรียน ควรคำนึงถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด

แนวทางการดำเนินงาน ขอให้จัดทำแนวทางการดำเนินงานพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน

หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้กล่าวถึงครูด้วยว่า ครูถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบการศึกษา ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ที่จะต้องมีความเข้าใจเด็ก เช่น เด็กอนุบาลยังต้องการพ่อแม่ ครูต้องทำตัวเหมือนพ่อแม่ เมื่อขึ้นชั้นประถม เด็กต้องการเพื่อน ครูก็ต้องปรับตัวให้เป็นเพื่อน ส่วนในชั้นมัธยม ครูก็ต้องเป็นผู้นำ-ผู้ชี้แนะให้นักเรียนได้เช่นกัน เมื่อครูเข้าใจเด็ก ก็จะทำให้เด็กอยากมาโรงเรียน เพราะเชื่อว่าการได้เรียนกับครูที่ดี จะสามารถจูงใจให้เด็กอยากมาเรียนและรักการเรียนด้วย ส่วนคำที่กล่าวไว้ว่า “กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” อาจจะช้าไปด้วยซ้ำ เพราะการพัฒนาคนจะต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เพื่อให้การศึกษาก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต


● ศธ.เตรียม 3 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปการศึกษา

ศธ.ได้เตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ปฏิรูปการศึกษา : www.edreform.moe.go.th  เฟซบุ๊ก : ThailandEdReform และอีเมล : edreform@moe.go.th โดยคาดว่าจะเปิดตัวเว็บไซต์ภายในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ซึ่งภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของ คสช. ร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น กิจกรรมการดำเนินงานของ ศธ. เวทีสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็น เช่น ครูดีในดวงใจเป็นอย่างไร อยากให้ห้องเรียนเป็นอย่างไร โรงเรียนควรเป็นอย่างไร และความก้าวหน้า/แหล่งข้อมูล

ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ปฏิรูปการศึกษานั้น เป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ดำเนินการ และได้รายงานต่อที่ประชุมฝ่ายสังคมจิตวิทยาแล้ว ซึ่งมีผลการสำรวจการพัฒนาการศึกษาไทยของเยาวชนไทยอายุ 14-18 ปี เมื่อเดือนเมษายน 2557 รวม 7 อันดับ ดังนี้

- อันดับ 1 ร้อยละ 69.4 อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เน้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าการเรียนทฤษฎี
- อันดับ 2 ร้อยละ 65.1 เห็นว่าการเรียนพิเศษเป็นสิ่งจำเป็น
- อันดับ 3 ร้อยละ 58.9 เห็นว่าโอกาสและมาตรฐานทางการศึกษาของไทยไม่เท่าเทียม
- อันดับ 4 ร้อยละ 58.7 เห็นว่าเด็กไทยเรียนหนักมากที่สุดในโลก แต่ไม่สามารถนำความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- อันดับ 5 ร้อยละ 57.8 ระบุเด็กไทยไม่ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน
- อันดับ 6 ร้อยละ 53.1 เห็นว่าการเรียนการสอนเริ่มต้นจากความรู้ในหนังสือและจบลงที่ข้อสอบ
- อันดับ 7 ร้อยละ 25 อยากถามครูเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู (ทำไมต้องอ่านตามหนังสือ ทำไมครูไม่หาวิธีสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ)

ส่วนผลการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ “English Proficiency Index Scores for 2013” พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 55 มีคะแนน 44.44

ปลัด ศธ.กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการและคณะทำงานที่ตั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคณะอำนวยการการปฏิรูปการศึกษา คณะทำงานฝ่ายเลขานุการการปฏิรูปการศึกษา จะรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีเมล เวทีสาธารณะ ข้อหารือต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานของ ศธ. ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงจัดทำเป็นข้อเสนอเสนอต่อสภาปฏิรูปต่อไป● ข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิรูปการศึกษา

◦ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ระบุไว้ว่า การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งในหมวด 4 ได้ระบุวิธีการเรียนการสอนไว้อย่างครบถ้วน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถทำได้ กล่าวคือ การมองว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ และเด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งการจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพและพัฒนาตามความต้องการของแต่ละคน ทำให้การพัฒนามีความแตกต่างกัน หากจะพัฒนาในแนวทางเดียวกันทั้งหมด ก็อาจจะยังไม่ตอบสนองในประเด็นนี้

◦ นายประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาทางเลือก การขยายผลนำร่องต้นแบบที่ดีๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนวิถีพุทธต่างๆ หากมีการถอดบทเรียนออกมา ก็จะสามารถขยายผลได้เลย และการปฏิรูปที่ทำได้ทันทีโดยประชาชน คือ สภาการปฏิรูปในระดับจังหวัดหรือภาคประชาชน เพราะแต่ละจังหวัดมีรูปแบบและ Model ต่างกัน เช่น ภาคอีสเทิร์นซีบอร์ด เน้นการศึกษากับการมีงานทำ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีจุดเด่นต่างๆ กัน หากนำจุดเด่นมาใช้กับการศึกษา ก็จะทำให้การศึกษาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

ปลัด ศธ.ย้ำว่า การจัดทำร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ Roadmap และเจตนารมณ์ของ คสช. ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญและคาดหวังกับการศึกษา ซึ่งการศึกษาก็คือการพัฒนาคน โดยมุ่งเน้นปฏิรูปคนไทย ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีความภูมิใจในความเป็นไทย แข่งขันได้ในประชาคมโลก ซึ่งจะตอบโจทย์คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21

 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> Roadmap ปฏิรูปการศึกษาRoadmapปฏิรูปการศึกษา << คลิกอ่านเพิ่มเติม

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 11,790 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย
เปิดอ่าน 12,817 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 26,995 ครั้ง
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 20,893 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 4,755 ครั้ง
ว12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ว12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 3,366 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
เปิดอ่าน 6,945 ครั้ง
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดอ่าน 16,928 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 7,301 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 10,950 ครั้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
เปิดอ่าน 7,223 ครั้ง
ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 3,654 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 22,265 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 28,894 ครั้ง
ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)

ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)
เปิดอ่าน 3,590 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 1 มิถุนายน 2559
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 1 มิถุนายน 2559
เปิดอ่าน 8,581 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ความคืบหน้า Tablet
ความคืบหน้า Tablet
เปิดอ่าน 9,401 ☕ คลิกอ่านเลย

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่
ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่
เปิดอ่าน 16,037 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.  28 ตุลาคม 2556
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. 28 ตุลาคม 2556
เปิดอ่าน 6,921 ☕ คลิกอ่านเลย

มติ ครม. 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
มติ ครม. 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 11,961 ☕ คลิกอ่านเลย

สวทช.รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 15
สวทช.รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 15
เปิดอ่าน 7,701 ☕ คลิกอ่านเลย

การรับสมัครนักข่าวน้อยประจำเว็บไซต์กระจิบข่าว
การรับสมัครนักข่าวน้อยประจำเว็บไซต์กระจิบข่าว
เปิดอ่าน 7,425 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
เปิดอ่าน 54,019 ครั้ง

ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
เปิดอ่าน 16,856 ครั้ง

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
เปิดอ่าน 15,295 ครั้ง

เคล็ดลับการดูแลเท้า
เคล็ดลับการดูแลเท้า
เปิดอ่าน 8,424 ครั้ง

หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
เปิดอ่าน 79,004 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ