ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ผลงานวิชาการเล่มเต็ม > วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหาร โดย นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหาร โดย นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2558 เปิดอ่าน : 47,832 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหาร โดย นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ

Advertisement

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหาร
เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม


 

1. ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 โดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต อย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้ามามีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไม่เว้นแต่วงการการศึกษาเอง ที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทที่จะเกิดขึ้น การขับเคลื่อนกลไกทางการศึกษาของประเทศให้พร้อมต่อการแข่งขันเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญเหล่านั้น ที่ทั่วโลก ยกให้เป็นทักษะที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่อาจจะกลายเป็นทักษะที่ผู้ปกครองไทยให้ความสำคัญน้อยกว่าทักษะเชิงวิชาการ นักเรียนไทยจึงขาดทักษะในการนำตัวเองไปในทิศทาง ที่เหมาะสม ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ จึงเป็นการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนและครูต้องสอน

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


2.3 เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อสามารถนำไปปรับ
ประยุกต์สู่ชีวิตจริง
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ที่มีส่วนได้เสีย

3. วิธีการดำเนินงาน
โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเชิงระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงาน รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องการให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข ตามขั้นตอนที่แสดงไว้ใน Flow Chart
ของการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ดังต่อไปนี้

 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการดำเนินงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

 

การดำเนินการตามขั้นตอนที่แสดงไว้ใน Flow Chart

โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพครูและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / วิจัยพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดนวัตกรรมที่ถือเป็นการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.2 โครงการ 1 คน 1 อาชีพ
3.3 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นนวัตกรรมที่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และ การพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / วิจัยพัฒนา ซึ่งโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการแบบสอดแทรก แบบคู่ขนานและแบบสหวิทยาการ ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจึงได้ประยุกต์แนวคิดและวิธีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
3.1.1 การจัดกิจกรรมค่ายองค์รวม
3.1.2 การจัดกิจรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม
3.1.3 การบูรณาการแบบสอดแทรก
3.2 โครงงาน 1 คน 1 อาชีพ
เป็นโครงการที่ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(โครงงานอาชีพ) รหัส ง33101 (สาระพื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนที่เรียนรายวิชานี้ทุกคนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมภาคบังคับ 2 ส่วน ได้แก่
1. กิจกรรมโครงงานอาชีพ (ปฏิบัติในเวลาเรียน) โดยกำหนดสัดส่วนการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ทำโครงงานอาชีพตามกระบวนการเรียนการสอนโครงงานอาชีพ
2. กิจกรรม“โครงการ 1 คน 1 อาชีพ” เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอาชีพอิสระในท้องถิ่น (ปฏิบัตินอกเวลาเรียน) โดยกำหนดสัดส่วนการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
3. นำผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มารวมกันเพื่อตัดสินผลการเรียน

3.3 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศภายในของโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล จะมีระบบการนิเทศเป็นขั้นตอน และนิเทศในหลายลักษณะ ได้แก่
3.3.1 นิเทศโดยการประชุม
- แต่ละเดือนจะมีการประชุมครูประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้การนิเทศ
จากฝ่ายบริหาร
- ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป จะมีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อรับการนิเทศจากฝ่ายวิชาการ เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา โดยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
- ฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อให้แนวคิด และรับฟังความคิดเห็นของครู ร่วมแก้ปัญหากับครูในกลุ่มสาระ
- ในแต่ละกลุ่มสาระ จะมีการประชุมภายในกลุ่มสาระ เพื่อให้การนิเทศครูในกลุ่มฯและในแต่ละกลุ่มจะมีผู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้นิเทศของกลุ่มสาระ
3.3.2 ผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจะจับคู่เพื่อเป็นคู่นิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน
ในรูปแบบการนิเทศทั้งหลาย การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เป็นวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ในขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยครูในกลุ่มสาระเดียวกัน จะจับคู่สัญญาเพื่อเป็นคู่นิเทศที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสังเกตการสอน ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการเรียนกาสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ทำให้เกิดบรรยากาศ ในการทำงานที่อบอุ่น จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรัก ความจริงใจ และความร่วมมือในองค์กร ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุผลตามนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 จากการที่ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียน มีคุณลักษณะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดมีกระบวนการในการทำงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการทำงาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม
4.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการ 1 คน 1 ชีพ เกิดผลดีต่อหลายฝ่าย ได้แก่
- ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นวิทยากรท้องถิ่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโดยตรง
- ผู้ปกครองเห็นชอบ สนับสนุน และคอยติดตาม มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ของเด็ก
- ครูคอยติดตามนักเรียน โดยวิธีการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามผู้ประกอบการโดยตรง หรือ ไปเยี่ยมบ้าน
- นักเรียนได้แสวงหาความรู้ในงานอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากประสบการณ์ตรง
- นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงาน ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับมาตรฐาน ในเรื่องนักเรียนมีทักษะในการทำงานฯ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4.3 ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็น 1 ใน 88 โรงเรียน ทั่วประเทศ

5. ปัจจัยความสำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพ
ของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ครูผู้สอนซึ่ง มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ และ มีความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยภายนอก ที่ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ ได้แก่
- ผู้บริหาร ซึ่งให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกด้าน กำหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนา บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียน ได้จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชุมปฏิบัติการทางวิชาการเป็นประจำ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทำให้บุคลากรมีการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นระบบยิ่งขึ้น งานทุกงานที่ทำได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนของโรงเรียนจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้การพัฒนางานทุก ๆ ระบบมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มตามศักยภาพ
- ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีช่วยเหลือในการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนในเรื่องแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิทยากรแก่นักเรียน
- นโยบายของโรงเรียน กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ อย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคเรียน รวมทั้งการดำเนินการตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอาชีพอิสระ ซึ่งต้องจัดให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 ทุกปีการศึกษา

6. บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ และ โครงการ 1 คน 1 อาชีพ ทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ นักเรียนยังได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้ปกครอง ครู ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน
จากความพยายามคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ของครู ตลอดจนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ส่งผลต่อ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นบทเรียนที่ได้รับ ดังนี้
- นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
มีพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
- ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลที่เกิดแก่นักเรียน
โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 1 ใน 88 โรงเรียนทั่วประเทศ
- ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
การเผยแพร่
โรงเรียนได้เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. เผยแพร่ทางเวปไซต์ของโรงเรียน www.nongbowittayanukul.com
2. เผยแพร่ทางเวปไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม www.kroobannok.com
3. นำเสนอรูปแบบการบริหารการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในที่ประชุม ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ วันที่ 8-11 เมษายน 2557
การได้รับการยอมรับ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 1 ใน 88
โรงเรียน ทั่วประเทศ

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหาร โดย นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractice)ด้านการบริหารโดยนายอิทธิพลพลเหี้ยมหาญ << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง บนความพอเพียง ผลงานครูญานิศา ภูมิศาสตร์

หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง บนความพอเพียง ผลงานครูญานิศา ภูมิศาสตร์
เปิดอ่าน 5,908 ครั้ง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ผลงานครูพิรดา ช่วงกรุด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ผลงานครูพิรดา ช่วงกรุด
เปิดอ่าน 4,793 ครั้ง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ผลงานครูเบญจมาศ ชมภู

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ผลงานครูเบญจมาศ ชมภู
เปิดอ่าน 28,939 ครั้ง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 เรื่อง แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ผลงานครูวิมลรัตน์ พลหาญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 เรื่อง แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ผลงานครูวิมลรัตน์ พลหาญ
เปิดอ่าน 4,202 ครั้ง
ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผลงานครูนิรูฮานา เจ๊ะอาแว

ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผลงานครูนิรูฮานา เจ๊ะอาแว
เปิดอ่าน 14,107 ครั้ง
แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ผลงานครูนวลจันทร์ อุทธิยา

แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ผลงานครูนวลจันทร์ อุทธิยา
เปิดอ่าน 17,510 ครั้ง
ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้น ม.3 เรื่อง Interesting Animals ผลงานครูมลิวรรณ ชูคดี

ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้น ม.3 เรื่อง Interesting Animals ผลงานครูมลิวรรณ ชูคดี
เปิดอ่าน 2,628 ครั้ง
ชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภาษาไทย ป.4 ผลงานครูยุวนารี โม่มาลา

ชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภาษาไทย ป.4 ผลงานครูยุวนารี โม่มาลา
เปิดอ่าน 6,411 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนวิชา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.2 ผลงานครูสุปราณี  สุขไกว

เอกสารประกอบการเรียนวิชา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.2 ผลงานครูสุปราณี สุขไกว
เปิดอ่าน 43,959 ครั้ง
แบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ผลงานครูชวนชื่น ภูมิอินทร์

แบบฝีกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ผลงานครูชวนชื่น ภูมิอินทร์
เปิดอ่าน 5,736 ครั้ง
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เอกภพ ชั้น ม.3 ผลงานครูจรัสศรี วานิชผล

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เอกภพ ชั้น ม.3 ผลงานครูจรัสศรี วานิชผล
เปิดอ่าน 15,766 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสุขบัญญัติ ป.5 ผลงานครูณฐมน ยอดพันธ์

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสุขบัญญัติ ป.5 ผลงานครูณฐมน ยอดพันธ์
เปิดอ่าน 14,512 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 15,222 ☕ คลิกอ่านเลย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ผลงานครูนงค์นุช นาพรมเทพ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ผลงานครูนงค์นุช นาพรมเทพ

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 6,598 ☕ คลิกอ่านเลย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ผลงานครูสิริพันธ์ สาบัว
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ผลงานครูสิริพันธ์ สาบัว

เปิดอ่าน 3,222 ☕ คลิกอ่านเลย
บทเรียนแอพลิเคชั่น kahoot หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง We dream of studying in a good university. ผลงานครูสุรชาติ กำลังฤทธิ์
บทเรียนแอพลิเคชั่น kahoot หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง We dream of studying in a good university. ผลงานครูสุรชาติ กำลังฤทธิ์

เปิดอ่าน 40,623 ☕ คลิกอ่านเลย
บทเรียนสำเร็จรูป ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้คำ ป.6 ผลงานครูอัมพา กาหลง
บทเรียนสำเร็จรูป ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้คำ ป.6 ผลงานครูอัมพา กาหลง

เปิดอ่าน 15,484 ☕ คลิกอ่านเลย
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเล่มที่ 10 เรื่อง Seasons in Thailand ผลงานครูปภาดา เปี่ยมประสงค์
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเล่มที่ 10 เรื่อง Seasons in Thailand ผลงานครูปภาดา เปี่ยมประสงค์

เปิดอ่าน 9,525 ☕ คลิกอ่านเลย
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน - วิยะดา ทองขุนดำ
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน - วิยะดา ทองขุนดำ

เปิดอ่าน 5,061 ☕ คลิกอ่านเลย
ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชาไฟฟ้าเคมี ผลงานครูรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี
ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชาไฟฟ้าเคมี ผลงานครูรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,392 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 11,226 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 16,681 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 9,182 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 31,428 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ