ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

วิจัยและพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,416 ครั้ง
วิจัยและพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

Advertisement

❝ ครูสุรินทร์ ยิ่งนึก รายงานการวิจัยและพัฒนา การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เว็บไซด์ www.kruthai40.com www.yingneuk.ning.com www.youtube.com/kruthai..... ❞

ข่าวดี...+++๙๙๙.......สำหรับเพื่อนครูบ้านนอกดอทคอม  บล็อคครูไทย๔๐ดอทคอม ต้องการสื่อ รายงานการวิจัยและพัฒนา(ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ของผม) หรือคำแนะนำใด ๆ ติดต่อได้ที่ การแสดงความคิดเห็นท้าย Blog นี้ พร้อมที่อยู่ บ้าน โรงเรียน อีเมล์ ที่ติดต่อได้
ผมจะจัดส่งไปให้ครับ.......ฟรี..ฟรี

http://www.facebook/kruthai40/   www.twitter.com/kruthai

ขอขอบพระคุณ เว็บไซด์ www.youtube.com/kruthai   www.kruthai40.comชื่องานวิจัยและพัฒนา               :          การพัฒนารูปแบบการสอน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อนำเรื่อง
                                                      ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
วิชา ภาษาไทย สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
                                                       ท ๔๐๒๐๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อผู้วิจัย                                 :          นายสุรินทร์    ยิ่งนึก
ปีการศึกษา                             :           ๒๕๕๐

บทคัดย่อ
 

                  การวิจัยและพัฒนานี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ (๑) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน การอ่าน    อย่างมีวิจารณญาณ       โดยใช้สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  ท ๔๐๒๐๖   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    (๒)      เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    โดยใช้     สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้น  และ    (๓)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ใช้สื่อนำเรื่องตามรูปแบบ   การสอนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้            

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ของโรงเรียน บางซ้ายวิทยา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  จำนวน  ๔๐  คน  ที่เรียนวิชา ภาษาไทย สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ท ๔๐๒๐๖  วิธีการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนารูปแบบการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอน   ขั้นตอนที่สอง    เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอน   
              
                    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
                    ๑.  รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญ  ๕  ประการ  คือ หลักการ   จุดมุ่งหมาย   เนื้อหา   กระบวนการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผล      รูปแบบ
การสอนขั้นตอนแรก      เน้นการใช้สื่อนำเรื่องเพื่อจัดระบบโครงสร้างความคิดนักเรียน เข้าสู่เรื่องที่อ่าน โดยมีการศึกษาประวัติผู้แต่ง  ที่มาของเรื่อง   เนื้อเรื่องย่อ    ขั้นตอนที่สอง  ปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน  โดยใช้สื่อเพื่อศึกษาและตีความ คำศัพท์   ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ปรากฏในเรื่องพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ  และขั้นสุดท้ายของรูปแบบการสอนอ่าน  คือ  ทบทวนด้วยปัญญาและเหตุผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ลักษณะนิสัยตัวละคร หรือ วิเคราะห์ วิจารณ์  การนำเสนอความคิด และ  รสแห่งวรรณศิลป์ บอกคุณค่าจากการอ่านวรรณคดี  โดยกระบวนการเรียนรู้  เน้นทฤษฎีการเรียนรู้ ๕ เรื่อง คือ  การเรียนรู้อย่างมีความสุข   การเรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริง  การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น  การเรียนรู้แบบองค์รวม  การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  สำหรับเอกสารประกอบรูปแบบการสอน มีส่วนประกอบ   คือ คำแนะนำการใช้รูปแบบการสอนและแนวการจัดการเรียนรู้   สื่อนำเรื่องที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ            

                      ๒.   ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้   มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .๐๑   ทุกเรื่องที่ทดลองใช้รูปแบบการสอน 

                       ๓.   นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด รายการประเมินที่ระบุว่า รูปแบบการสอนที่ใช้สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญนี้ มีคุณค่า น่าสนใจ ส่งเสริมความใฝ่รู้ ช่วยให้การเรียนรู้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีประโยชน์ต่อการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  และพบว่ามีระดับความเห็นมาก ทุกรายการประเมิน ตามลำดับดังนี้ คือ  การใช้สื่อนำเรื่องก่อนการอ่านตอบสนองความต้องการของนักเรียน        สื่อนำเรื่องช่วยลำดับเนื้อหาตามเนื้อเรื่อง         ช่วยให้   จำคำศัพท์สำนวนภาษาในเรื่องได้ดีขึ้น  นักเรียนมีโอกาสฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเอง  คุณภาพของภาพตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม          สื่อนำเรื่องช่วยสร้างจินตนาการกระตุ้นให้เกิดความคิดใน    เชิงเหตุผลได้ดี และสื่อนำเรื่องช่วยให้การตีความเรื่องที่อ่านและความรู้สึกของกวีได้ดี นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยการใช้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื้นฐานของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผลงานมีคุณภาพและบ่งชี้ให้เห็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาอื่นได้

 คำสำคัญ    รูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สื่อออนไลน์นำเรื่อง  สื่อนำเรื่องก่อนการอ่าน  กระบวนการ
                 เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

 

           ตัวอย่างสื่อ เรื่อง สามก๊กที่ผลิต   คำบรรยายตามโครงเรื่อง (เขียนบท ลำดับภาพ บรรยาย
                                                         โดย ครูสุรินทร์  ยิ่งนึก)

           คลิกครับ  http://www.kruthai40.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1    สื่อนำเรื่อง
                         จากงานวิจัยและพัฒนา

            ตอนที่ ๑  ทหารของโจโฉติดตามขบวนอพยพของเล่าปี่ได้ทันและเข้าโจมตีจนทหารและ
           ราษฎรล้มตายพลัดพราก  ภรรยาและบุตรของเล่าปี่ก็หายไป จูล่งทหารเอกออก
           ติดตามเพื่อช่วยชีวิตท่ามกลางข้าศึก   เตียวหุยเข้าใจผิดคิดว่าจูล่งทรยศ  ตามที่
           ทหารมารายงาน  เตียวหุยคุมทหารไปที่สะพานเตียงปันเกี้ยว และพบจูล่งนำนาง
           กำฮูหยินมาส่ง   เตียวหุยจึงเข้าใจการกระทำจูล่ง จูล่งกลับไปค้นหานางบิฮูหยินและอาเต๊า
           ต่อไปด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ และใช้ฝีมือในการสู้รบฆ่าทหารเอกทหารรอง
           ของโจโฉได้เป็นจำนวนมาก     แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตนางบิฮูหยินไว้ได้เพราะ
           นางตัดสินใจกระโดดบ่อน้ำตาย   เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่จูล่งในการนำอาเต๊าตีฝ่า
           ทหารโจโฉออกไปด้วยบุญของอาเต๊าและฝีมือการต่อสู้ของจูล่ง   ซึ่งทำให้โจโฉสั่ง
           ไม่ให้ยิงเกาทัณฑ์เพราะต้องการจับเป็น ................

            ตอนที่ ๒   จูล่งนำอาเต๊าตีฝ่าทหารโจโฉออกไป  ด้วยบุญของอาเต๊าและฝีมือ
           การต่อสู้ของจูล่ง  ซึ่งทำให้โจโฉสั่งไม่ให้ยิงเกาทัณฑ์เพราะต้องการจับเป็น  จูล่งต่อสู้
           จนเกือบหมดแรง 
และควบม้าหนีไปที่สะพานให้เตียวหุยช่วยรับข้าศึก  
ทหารโจโฉ
           ไม่กล้าติดตามเพราะกลัว กลอุบายของขงเบ้งซุ่มทหารไว้   แต่ความจริงเป็นกลอุบาย
           ของเตียวหุยที่สั่งให้ทหารผูกกิ่งไม้ไว้ที่หางม้าแล้วให้วิ่งไปมา
จนฝุ่นตลบ  จูล่งจึงนำอาเต๊า
           ไปมอบให้เล่าปี่โดยปลอดภัย
                 แต่ในที่สุดเตียวหุยก็ชักสะพานแล้วนำทหารกลับไปรายงานเล่าปี่   โจโฉจึงรู้ว่าไม่มี
           กำลังทหารซุ่มอยู่จริงและสั่งทหารรีบติดตามไป แต่เผอิญพบกวนอูนำทหารสวนทางมา
           คราวนี้โจโฉคิดแน่ใจว่าเป็นอุบายของขงเบ้งจริง  กลัวจะเสียทีแก่ข้าศึกจึงสั่งทหาร
           ถอยกลับ  ทำให้เล่าปี่รอดพ้นอันตรายได้พบกับ   กวนอู เล่ากี๋ ขงเบ้งและซุนเขียน
           ยกกำลังทหารมาช่วย  ขงเบ้งจึงคิดวางแผนการสู้รบต่อไป
.............

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4418 วันที่ 9 เม.ย. 2552


วิจัยและพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สูตรใหม่....กำจัดสิวเสี้ยน

สูตรใหม่....กำจัดสิวเสี้ยน


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
ผู้หญิงคนเดียวในโลก

ผู้หญิงคนเดียวในโลก


เปิดอ่าน 6,412 ครั้ง
การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย


เปิดอ่าน 6,401 ครั้ง
"คลิปฮาฮา บางลีลาของชีวิต"

"คลิปฮาฮา บางลีลาของชีวิต"


เปิดอ่าน 6,424 ครั้ง
 4 Angles แห่งบ้านไม้หอม

4 Angles แห่งบ้านไม้หอม


เปิดอ่าน 6,402 ครั้ง
-นี่แหละ ผีไทย-

-นี่แหละ ผีไทย-


เปิดอ่าน 6,403 ครั้ง
อาหารทุกข์ ........อาหารสุข

อาหารทุกข์ ........อาหารสุข


เปิดอ่าน 6,422 ครั้ง
(แปลเพลง) จัดให้ตามคำขอ..

(แปลเพลง) จัดให้ตามคำขอ..


เปิดอ่าน 6,423 ครั้ง
การปฏิรูปการเรียนรู้

การปฏิรูปการเรียนรู้


เปิดอ่าน 6,499 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วันเสาร์ >>>  กรุณาหยุดจอดป้ายฮา!!

วันเสาร์ >>> กรุณาหยุดจอดป้ายฮา!!

เปิดอ่าน 6,419 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
((Pic)) เผยโฉม 10 ซูเปอร์สตาร์ รายการ "ซูเปอร์สตาร์" ..... ที่สุดแห่งดาว
((Pic)) เผยโฉม 10 ซูเปอร์สตาร์ รายการ "ซูเปอร์สตาร์" ..... ที่สุดแห่งดาว
เปิดอ่าน 6,401 ☕ คลิกอ่านเลย

ศิลปะ 3D บนลาดจอดรถ
ศิลปะ 3D บนลาดจอดรถ
เปิดอ่าน 6,413 ☕ คลิกอ่านเลย

รู้ไหม ในตัวเรามีคนอยู่สามคน
รู้ไหม ในตัวเรามีคนอยู่สามคน
เปิดอ่าน 6,410 ☕ คลิกอ่านเลย

Don
Don't drink PEPSI in INDIA or PAKISTAN.
เปิดอ่าน 6,411 ☕ คลิกอ่านเลย

         ปริศนาชีวิต 49 วันหลังความตาย...??  เสียดายคนตายแล้วไม่ได้อ่าน
ปริศนาชีวิต 49 วันหลังความตาย...?? เสียดายคนตายแล้วไม่ได้อ่าน
เปิดอ่าน 6,502 ☕ คลิกอ่านเลย

เรียนรู้เรื่อง ความรัก จากยุง
เรียนรู้เรื่อง ความรัก จากยุง
เปิดอ่าน 6,393 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
เปิดอ่าน 21,617 ครั้ง

ประติมากรรม
ประติมากรรม
เปิดอ่าน 67,931 ครั้ง

จำนวนนับ
จำนวนนับ
เปิดอ่าน 4,899 ครั้ง

ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
เปิดอ่าน 15,035 ครั้ง

4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
เปิดอ่าน 36,036 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ