ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การปฏิบัติงาน?เพื่อองค์การมีประสิทธิภาพ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,339 ครั้ง
การปฏิบัติงาน?เพื่อองค์การมีประสิทธิภาพ

Advertisement

❝ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ?รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน และคอยสำรวจตน ค้นผู้อื่น ตื่นอยู่เสมอ ไม่เผลอใจ? แล้วท่านจะ ?ประสบความสุขความสำเร็จในการทำงาน? (ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ) ❞  

การปฏิบัติงานเพื่อองค์การมีประสิทธิภาพ

 

รัตนาพร   อรทัย

                ด้วยผู้เขียนกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สถานีบริการและสารสนเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความสนใจศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1       

การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง   ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวและมีการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 ในด้านแนวคิดที่ยึด   คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์การต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี คนเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง

การศึกษามีความสำคัญและจำเป็น    มุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ คิดอย่างมีระบบ   วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจแก้

ปัญหาของตนเองได้ ลงมือทำกิจกรรมต่าง ตามความรู้ความสามารถของตนเองได้ มีคุณธรรม

จริยธรรม  สามารถเลือกรับหรือปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยีได้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  .. 2542

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 5) มาตรา 6 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลทำงานประสบผลสำเร็จก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในการทำงานย่อมปฏิบัติงานได้สำเร็จและได้ผลดีมากกว่าคนที่ไม่มีความพอใจในการทำงาน ไม่ว่าปัจจัยนั้นจะมาจากสาเหตุใด ผู้บริหารที่ฉลาดจึงควรพยายามที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ยิ่ง ขึ้นไป

ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการทำงานประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

                   1. ความสำเร็จ (Achievement)  หมายถึง การที่บุคคลทำงานบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย หรือจบกระบวนการในแต่ละเรื่อง ซึ่งรวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นที่พอใจของตัวผู้ปฏิบัติงานเองและผู้บังคับบัญชา

                2. การยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ ยกย่อง ชมเชย รับรู้ หรือแสดงความยินดี เชื่อถือในความสำเร็จของงาน จากผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน   และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                3. งานที่ทำ ( Work) หมายถึง ลักษณะของงานว่าเป็นงานที่ยาก ง่าย น่าสนใจ ต้อง

อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือท้าทายหรือไม่

 

                4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานและมีอำนาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

                5. ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโต (Advancement)หมายถึง การได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม

                6. นโยบายและการบริหารงาน   (Policy and Administration) หมายถึง การจัดการหรือการบริหารงานขององค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ

                7. สภาพการทำงาน (Working Condition) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทำงาน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ

                8. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์การ สามารถทำงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน

                9. ค่าจ้าง - เงินเดือน (Salary) หมายถึง จำนวนรายได้ประจำหรือรายได้พิเศษที่เป็นผลตอบแทนจากการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน

                10. ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความยั่งยืน มั่นคงของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การความพึงพอใจหากเกิดขึ้นที่ใดแล้วที่นั่นย่อมเต็มไปด้วยความตั้งใจในการทำงาน การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน และบรรยากาศที่ดีในองค์การ การศึกษาความสำคัญของปัจจัยต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อจะได้นำปัจจัยเหล่านี้มาเป็นเครื่องช่วยในการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยหลาย

ประการ องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ ครู เพราะครูเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพของคนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของครูเป็นสำคัญในการที่จะช่วยสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับบริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น ครูจึงนับเป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษาหรือดำเนินการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง

        การทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน และคอยสำรวจตน ค้นผู้อื่น ตื่นอยู่เสมอ ไม่เผลอใจ  แล้วท่านจะ

ประสบความสุขความสำเร็จในการทำงาน

                                                (ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ)

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5054 วันที่ 3 พ.ค. 2552


การปฏิบัติงาน?เพื่อองค์การมีประสิทธิภาพ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ข้อดีของความทุกข์

ข้อดีของความทุกข์


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
แขกเจ้าประจำสำหรับชีวิต

แขกเจ้าประจำสำหรับชีวิต


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
รัก  หรือ ผูกพันดีนะ

รัก หรือ ผูกพันดีนะ


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
"ดูจิต" มีสติอย่างเบิกบาน

"ดูจิต" มีสติอย่างเบิกบาน


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
เจอพ่อแล้ว"เคอิโงะ"

เจอพ่อแล้ว"เคอิโงะ"


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

แมวไร้ขน..ย่นๆยับๆ

แมวไร้ขน..ย่นๆยับๆ

เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เทคนิคการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ
เทคนิคการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

5 วิธีสร้างสุข.... ฝ่าวิกฤติ
5 วิธีสร้างสุข.... ฝ่าวิกฤติ
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

EQ ดี
EQ ดี
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

การดีท็อกซ์ลำไส้......ด้วยโยเกิร์ต .....ที่คุณก็ทำได้เอง
การดีท็อกซ์ลำไส้......ด้วยโยเกิร์ต .....ที่คุณก็ทำได้เอง
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

++++ วิธีทำให้ clip จาก You Tube เล่นอัตโนมัติ..++++
++++ วิธีทำให้ clip จาก You Tube เล่นอัตโนมัติ..++++
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ความเชื่อโบราณฝรั่งเกี่ยวกับวันเกิดของต้นไม้....
ความเชื่อโบราณฝรั่งเกี่ยวกับวันเกิดของต้นไม้....
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?
เปิดอ่าน 9,102 ครั้ง

กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 31,579 ครั้ง

หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
เปิดอ่าน 13,807 ครั้ง

คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
เปิดอ่าน 7,513 ครั้ง

เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เปิดอ่าน 10,219 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ