ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การบริหารงบประมาณ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,128 ครั้ง
การบริหารงบประมาณ

Advertisement

❝ การบริหารงบประมาณ ความเป็นมา การจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความสำเร็จในการสงวนอำนาจที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นต้นว่าการจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันนี้มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของการปกครองในระบบประชาธิปไตย เพราะในการปกครองระบอบนี้ประชาชนต้องการควบคุมการรับและจ่ายเงินของรัฐบาล กล่าวคือ ต้องการทราบว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีอะไร เท่าไร และจะนำเงินภาษีอากรที่รัฐบาลเรียบเก็บจากประชาชนนั้นไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรเท่าไร คุ้มค่าเพียงไรหรือไม่ ❞  

การบริหารงบประมาณ

 

ความเป็นมา

                การจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ  ในราวคริสต์ศตวรรษที่  16-17  ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความสำเร็จในการสงวนอำนาจที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล  ซึ่งจะเป็นต้นว่าการจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันนี้มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  เพราะในการปกครองระบอบนี้ประชาชนต้องการควบคุมการรับและจ่ายเงินของรัฐบาล  กล่าวคือ  ต้องการทราบว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีอะไร  เท่าไร  และจะนำเงินภาษีอากรที่รัฐบาลเรียบเก็บจากประชาชนนั้นไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรเท่าไร  คุ้มค่าเพียงไรหรือไม่

                ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่  18  จึงได้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้นในประเทศต่าง ๆ นาคพื้นยุโรป  ในปัจจุบันนี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินกันทั้งนั้น

                การจัดทำงบประมาณนั้น  รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดทำขึ้นก่อนและต่อมาจึงได้ขยายขอบเขตไปถึงรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานธุรกิจใหญ่ ๆ ของเอกชน

                แรกเริ่มนั้นการจัดทำงบประมาณแผ่นดินมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการคลังเท่านั้น  กล่าวคือ  เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล  และเพื่อจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล  แต่ในปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันว่านอกจากวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการคลังแล้ว การจัดทำงบประมาณแผ่นดินยังมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของชาติ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดประสิทธิภาพ  คุณภาพ  และมาตรฐาน  เกิดความคุ้มค่าเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  สร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับนานาอารยประเทศในสังคมโลกได้

                การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐด้านหนึ่ง  คือ  การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ  ซึ่งรัฐบาลได้ถือเป็นเรื่องสำคัญได้บรรจุเป็นนโยบายคณะรัฐมนตรี  และแถลงต่อรัฐสภา  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2544  มีใจความโดยสรุปว่า

                เร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  และส่งเสริมให้กระทรวง  ทบวง  กรม  มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น  พร้อมทั้งจัดให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

                การปฏิรูปปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการพัสดุดังกล่าว  รัฐบาลได้เลือกใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic  Performance  Based  Budgeting)  ในการขับเคลื่อน  เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลผลิต  (Outputs)  และผลลัพธ์  (Outcomes)  อย่างชัดเจน  มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการงบประมาณให้กับหน่วยงานได้นำไปบริหารอย่างมีอิสระ  มีความยืดหยุ่น  ความคล่องตัว  และความคุ้มค่าในการบริหาร

                ในการที่รัฐบาลได้มีแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินใหม่  โดยมียุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  รื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร  มีความยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง  สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากขึ้น  ด้วยการโอนถ่ายอำนาจการตัดสินใจและความคล่องตัวให้แก่หน่วยงานปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภาระความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการงบประมาณไปเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic  Performance  Based  Budgeting)  โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติ  เพื่อจัดสรรลงในพื้นที่ปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  รวมทั้งสามารถนำวาระแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่าสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้และนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic  Performance  Based  Budgeting)  ไปสู่ความสำเร็จ

 

ความหมาย

                ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปบ้างตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมายของนักวิชาการในแต่ละด้าน  ซึ่งมองงบประมาณในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน  นักเศรษฐศาสตร์จะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุด  โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้  นักการเมืองจะมองในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล ฯลฯ

1.       ความหมายดั้งเดิม

งบประมาณมาจากคำว่าภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า  Bougette  ในประเทศอังกฤษแต่เดิมนั้นคำว่า  Budget  หมายถึง  กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ซึ่งเสนาบดีคลังกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศ  และต่อ ๆ มา  ความหมายของคำว่า  Budget  ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋านั้นมาเป็นเอกสารต่าง ๆ ที่บรรจุในกระเป๋า

2.       ความหมายของนักการบัญชี

นักการบัญชีจะให้ความหมายงบประมาณในลักษณะว่างบประมาณ  คือ  เอกสารอย่างหนึ่งประกอบด้วยข้อความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจ่ายเพื่อรายการและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้อความจะพรรณนาถึงรายการค่าใช้จ่าย  เช่น  เงินเดือน  ครุภัณฑ์  ค่าใช้จ่าย ฯลฯ  หรือวัตถุประสงค์  เช่น  การเศรษฐกิจ  การศึกษา  การป้องกันประเทศ ฯลฯ  และมีตัวเลขแนบอยู่ด้วยทุกรายการหรือทุกวัตถุประสงค์

3.       ความหมายของนักปกครอง

นักปกครองจะให้คำจำกัดความงบประมาณว่า  งบประมาณ  คือ  แผนสำหรับการใช้จ่ายเงินในวิสาหกิจหรือรัฐบาลในชั่วระยะเวลาหนึ่งอันแน่นอน  ซึ่งฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดเตรียมและนำเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินการตามแผนนั้น

4.       ความหมายของนักบริหาร

นักบริหารได้จำกัดความงบประมาณไว้  ดังนี้  งบประมาณ  หมายถึง  แผนที่แสดงออกในรูปของตัวเงินสำหรับระยะเวลาหนึ่งอันแน่นอนเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานของรัฐบาล

5.       คำจำกัดความที่น่าใจสำหรับนักบริหาร

คือ  คำจำกัดความที่ศาสตราจารย์  Frank P.Sherwood  แห่งมหาวิทยาลัย  Southern  California  ให้ไว้ว่า  งบประมาณ  คือ  แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน  แสดงโครงการ  ดำเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง  แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริหาร  กิจกรรม  โครงการ  และค่าใช้จ่าย  ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนในการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วยการกระทำ  3  ขั้นด้วยกัน  คือ  1)  การจัดเตรียม  2)  การอนุมัติ  3)  การบริหาร

                ศาสตราจารย์  Frank P.Sherwood  ได้ให้คำจำกัดความในมุมมองทางด้านการบริหารเป็นสำคัญดังนี้

                งบประมาณ  ซึ่งหน่วยงานบริหาร  กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ ยื่นเสนอต่อสำนักงบประมาณนั้น  จะสะท้อนถึงความคาดหมายของหน่วยงาน  กล่าวคือ  เป็นจำนวนซึ่งหน่วยงานคาดหมายที่จะได้เห็นในร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายและที่จะได้ใช้จริง ๆ แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของหน่วยงาน  กล่าวคือ  เป็นจำนวนซึ่งหน่วยงานคาดหมายว่าจะได้รับและใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ หากสถานการณ์อำนวย  ทั้งนี้เพื่อจะได้รับความสนับสนุนทางการเมือง  อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนงบประมาณที่ขอย่อมจะมีผลต่อจำนวนงบประมาณที่จะได้รับ  ดังนั้นการเสนอของบประมาณจึงมักจะเป็นกลยุทธ์  จำนวนเงินงบประมาณรวมของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน  ผู้ที่มีส่วนในการทำงบประมาณแต่ละคนจะกำหนดงบประมาณขึ้นจากข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับความนิยมของคนอื่น ๆ และแสดงความปรารถนาของตนออกมา

               

ความสำคัญและเหตุผลความจำเป็น

                กระบวนการงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบัน  ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณ  การติดตาม  และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  นับได้ว่าขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย  การบริหารงบประมาณประกอบด้วยขั้นตอนย่อย  ได้แก่  การจัดทำแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ  การขออนุมัติเงินประจำงวด  การเบิกจ่ายเงิน  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  การก่อหนี้ผูกพัน  ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ขั้นตอนต่าง ๆ กังกล่าว  มีความยุ่งยาก  ไม่คล่องตัว  มีการควบคุมจากหน่วยงานกลางมากเกินไปและไม่สะท้อนให้เห็นว่าส่วนราชการปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุปรสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

                แนวคิดในการปรับปรุงระเบียบและวิธีการบริหารงบประมาณ  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยสำนักงบประมาณได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการ  อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยประสบสภาวะชะงักในปี  พ.ศ.  2540  รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ  รวมทั้งใช้งบประมาณเป็นกลไกในการพยุงสภาวะทางเศรษฐกิจในยามที่ภาคธุรกิจและเอกชนประสบสภาวะขาดทุนและล้มละลายด้วยการจัดสรรงบประมาณในโครงการลงทุนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภค  การจ้างงาน  เป็นต้น

                ดังนั้นสำนักงบประมาณจึงได้เสนอแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดสรรงบประมาณค่าคณะรัฐมนตรี  และคณะรับมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  สำนักงบประมาณจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2548  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2548  เป็นต้นไป  แต่เนื่องจากระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบใหม่  เนื้อหาสาระในรายละเอียดมีควมสำคัญและมีผลกระทบต่อการจัดทำ  จัดสรร  โอนเปลี่ยนแปลงรายการ  ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และการบริหารงบประมาณรายจ่ายหลายประการ  เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวและได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  จึงจำเป็นต้องจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ขึ้น

 

การจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานทุกระดับต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า “ 7 Hurdles ” ดังนี้

1. การวางแผนงบประมาณ( Budgeting Planing ) ในขั้นนี้เริ่มต้นจากการทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ์โครงสร้างแผนงาน และตัวบ่งชี้ความสำเร็จของผลงาน ข้อมูลที่ได้จากแผนกลยุทธ์จะนำมาจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง 3 ปี( Medium Term Expenditure Framework ) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ใช้และผลงานที่ได้รับ ในกระบวนการวางแผนงบประมาณนั้น หน่วยงานภาครัฐมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการคือ

- จัดทำแผนกลยุทธ์ และแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนดำเนินงาน ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดให้ชัดเจน

- จัดทำงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

- มีเกณฑ์จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานปฏิบัติอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

การวางแผนงบประมาณที่ดี และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบใหม่ ควรจะมีรูปแบบและลักษณะที่สำคัญ ( Standards ) 9 ประการ ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ข้อมูลงบประมาณมีความครอบคลุมครบถ้วน( Comprehensiveness )

มาตรฐานที่ 2 การวางแผนระยะปานกลาง( Medium Term Plan )

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดสรรงบประมาณภายในส่วนราชการ

มาตรฐานที่ 4 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน( Performance Based )

มาตรฐานที่ 5 การจัดสรรงบประมาณภายในส่วนราชการมีความคงเส้นคงวา( Consistent )

มาตรฐานที่ 6 งบประมาณมีรายละเอียดเพียงพอต่อการควบคุม( Sufficient Detail )

มาตรฐานที่ 7 ข้อมูลแผนและผล สามารถเปรียบเทียบกันได้( Comparable )

มาตรฐานที่ 8 การกำหนดความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ( Responsibility )

มาตรฐานที่ 9 การบริหารจัดการเชิงรุก( Pro – Active Management )

โดยในประเด็นดังกล่าวจะต้องศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่

1.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์( Vision & Mission & Goal )

1.1.2 โอกาสและภัยคุกคาม( Opportunity & Threat ) ของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

1.1.3 จุดแข็งและจุดอ่อน( Strength & Weakness ) ขององค์กร

1.1.4 กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงานที่องค์กรไปสู่ทิศทางที่ต้องการหรือบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

1.2 การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนดำเนินงาน องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่

1.2.1 ชื่อแผนงาน ซึ่งอาจได้แก่ชื่อของประเด็นกลยุทธ์แต่ละประเด็นที่กำหนดไว้

1.2.2 วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ของแผนงาน ซึ่งจะเขียนในรูปของตัวชี้วัดความสำเร็จ

( Key success factor ) หรืออื่นใดที่สามารถใช้ในการตรวจวัดความสำเร็จ หรือติดตาม

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนได้

1.2.3 ชื่อ งาน/โครงการ หรือกิจกรรหลักที่จะดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ

1.2.4 เป้าหมายของงาน/โครงการ หรือกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการ โดยเขียนในรูปของตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน โครงการ กิจกรรมนั้น ๆ

1.2.5 ระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ

1.2.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.2.7 งบประมาณและปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ

1.3 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ลักษณะตัวชี้วัดที่ดี มีดังนี้

1.3.1 ความสอดคล้องหรือตรงประเด็น พิจารณาได้จาก ความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้

1.3.2 ความเป็นรูปธรรม( Objective and Reproducible )

1.3.3 ความไว( Sensitivity ) ต้องชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

1.3.4 ความยอมรับ( Acceptance ) จากผู้ใช้ผลการประเมินตัวชี้วัด

1.4 การจัดเตรียมงบประมาณ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1.4.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว

1.4.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

1.4.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.4.4 ค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุน

1.5 การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมงบประมาณ กิจกรรมและข้อมูลที่ควรรวมเข้ากับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่

1.5.1 เงินกู้ยืมจากภายนอก

1.5.2 กิจกรรมกึงการเงิน( Quasi – fiscal activities ) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

1.5.3 ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร( Tax expenditures )

1.5.4 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น( Contingent liabilities )

1.6 การจัดทำงบประมาณการรายจ่ายล่างหน้าระยะปานกลาง เป็นการขยายภาพของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กว้างขวางขึ้น โดยนำเสนอประมาณการงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะ 2 – 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.7 การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรภายใน หน่วยงานของรัฐต้องให้ความมั่นใจได้ว่า กระบวนการจัดสรรงบประมารภายในหน่วยงานไปสู่หน่วยปฏิบัติ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของแรงจูงใจ ความเป็นธรรมความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดดุลยภายในองค์กร นั่นคือ ต้องกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและสัมพันธ์กับปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการ รวมถึงระบบตัวดัชนีชี้วัดผลสำเร็จในด้าน ปริมาณ คุณภาพเวลา และต้นทุน

2. การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน ( Output Specification and Costing ) ในขั้นนี้เป็นการคิดคำนวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้กำหนดมาแล้วว่า จะใช้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเท่าไร ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม สำหรับผลผลิตหลักของสถานศึกษานั้น คือ นักเรียนที่จบการศึกษาใน 3 ระดับคือ นักเรียนก่อนประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษาต้อนต้น ผลผลิตหลักดังกล่าวกำหนดให้ชัดเจนทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุน ซึ่งจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การคิดค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผน งบประมาณ สิ่งสำคัญในการกำหนดผลผลิตคือ ต้องได้รับยอมรับจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้กำหนด

นโยบายการคำนวณผลผลิตต้องคำนวณค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละประเภท

3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ( Procurement Management ) เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เน้นกระบวนการที่เน้นกลยุทธ์มากขึ้น คือ ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

3.1 มีพันธกิจและหน้าที่ชัดเจน

3.2 เน้นการผูกพันและการให้คำมั่นร่วมกันเพื่อมุ่งสู่พันธกิจ

3.3 ผู้ซื้อมีอำนาจมากขึ้น

3.4 เน้นความประพฤติที่มีจริยธรรม

3.5 มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลา

3.6 บุคลากรมีคุณภาพสูง

3.7 การดำเนินงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหา

3.8 มีวิธีการที่ได้รับการวางแผนอย่างดีเพื่อเข้าสู่ตลาด

3.9 การทำสัญญาที่ปลอดภัย

3.10 มีผลการดำเนินงานที่สามารถวัดได้

4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ( Financial Management / Fund Control )

4.1 กรอบการบริหารจัดการทางการเงิน

4.2 ระบบงบประมาณและบัญชีเกณฑ์คงค้าง

4.3 รูปแบบและการนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง

4.4 แนวคิด( Purchaser / Provider / Ownership Model )

4.5 ประเภทของการจัดสรรงบประมาณ( Types of appropriation )

4.6 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ( Budget Variations )

4.7 การกันเงินเหลื่อมปี( Encumbrance )

4.8 การประมาณการฐานะเงินสด( Cash Flow Forecasts )

5. การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  ( Financial and Performance Reporting )

5.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน

5.2 การวัดผลและการจัดทำตัวชี้วัด

5.3 รายงานทางการเงิน

5.4 การรายงานผลการดำเนินงาน( Performance Report )

6. การบริหารสินทรัพย์( Asset Management )

7. การตรวจสอบภายใน( Internal Audit ) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดำเนินงาน มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน มกี ารจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและผลการดำเนินงาน

จากมาตรฐานการเงินทั้ง 7 ด้าน จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการจัดการทางการเงินต้องดำเนินควบคู่กันไปในทุก ๆ ด้าน และต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น 7 Hurdles จะเป็นเข็มทิศที่นำพาให้การปฏิรูประบบงบประมาณได้สำเร็จ

 

การปรับกระบวนทัศน์ตามระบบงบประมาณมิติใหม่

การปฏิรูประบบราชการสู่การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างกระทรวง มีการจัดบทบาทภารกิจโดยอยู่บนพื้นฐานหลักการทางวิชาการให้มีหน่วยงานอยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมและมีการปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริหารที่มีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นกว่าในอดีตการปฏิรูประบบราชการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถโดยรวมของส่วนราชการให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ในขณะเดียวกันปรับหน่วยงานราชการให้แสดงบทบาทเชิงรุก โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนกระบวนจัดทำและจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( .. 2546 – 2550 )

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทบทวนระบบบุคคลและค่าตอบแทนใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความทันสมัย ( รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ )

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 

วัตถุประสงค์ของระบบงบประมาณใหม่

1. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

2. ให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาท/ อำนาจตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น

3. เป็นระบบควบคุม ตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

องค์ประกอบที่สำคัญ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

1. การมอบอำนาจจัดการบริหารงบประมาณ

- เน้นให้กระทรวงมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จมากกว่าเน้นกฎระเบียบ

2. การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ

3. การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ( MTEF)

4. เน้นหลักธรรมาภิบาล

- การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับ

- มีระบบการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

5. มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามผลผลิต ผลลัพธ์

- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ

- เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง

- ผลผลิตและตัวชี้วัด

 

 

การนำ  Balanced  Scorecard  มาปรับใช้ในองค์กรภาครัฐ

 

องค์ประกอบภายในองค์กร                                              ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร

การบริหารจัดการในองค์กร                                                      ลูกค้า ( Clients )

กระบวนการทำงานในองค์กร                                                  ประชาชน / ผู้รับบริการ

ธรรมาภิบาล

(Governance)

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                      ผู้มีส่วนได้เสีย ( Stakeholders )

โครงสร้างองค์กร / ทีมงาน                                                      สังคม / ชุมชน

 

การเงิน                                                                              นวัตกรรม

ประสิทธิผล ( Effectiveness )                                          ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ประสิทธิภาพ ( Efficiency )                                            ( Creative Thinking )

ผลิตภาพ ( Productivity )                                 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความโปร่งใส Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สุราพาไป............

สุราพาไป............


เปิดอ่าน 6,094 ครั้ง
สมุนไพรไทยเรียนรู้ได้

สมุนไพรไทยเรียนรู้ได้


เปิดอ่าน 6,081 ครั้ง
นักเลง

นักเลง


เปิดอ่าน 6,091 ครั้ง
เพื่อสุขภาพ โอเมก้า 3

เพื่อสุขภาพ โอเมก้า 3


เปิดอ่าน 6,084 ครั้ง
พรหมไม่ได้ลิขิต

พรหมไม่ได้ลิขิต


เปิดอ่าน 6,111 ครั้ง
TATTOO ART """ศิลปะบนเรือนร่าง

TATTOO ART """ศิลปะบนเรือนร่าง


เปิดอ่าน 6,103 ครั้ง
โรคฮิตที่มากับ...หน้าหนาว

โรคฮิตที่มากับ...หน้าหนาว


เปิดอ่าน 6,080 ครั้ง
เสียวฟันบ่อย ๆ..... มีทางออก

เสียวฟันบ่อย ๆ..... มีทางออก


เปิดอ่าน 6,095 ครั้ง
รวมเรื่องการ์ตูนธรรมะ

รวมเรื่องการ์ตูนธรรมะ


เปิดอ่าน 6,094 ครั้ง
เลือกกินอาหาร แบบลดพุง

เลือกกินอาหาร แบบลดพุง


เปิดอ่าน 6,095 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

. แวะที่นี่...... 3 อย่าง บทเดียว  เกี่ยวกับท่านด้วย

. แวะที่นี่...... 3 อย่าง บทเดียว เกี่ยวกับท่านด้วย

เปิดอ่าน 6,081 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
>>>ตรวจรางวัล(หวย)สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2552 ทุกรางวัลครับ<<<
>>>ตรวจรางวัล(หวย)สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2552 ทุกรางวัลครับ<<<
เปิดอ่าน 6,102 ☕ คลิกอ่านเลย

แบบบ้านไม่บานไม่กลัวน้ำท่วม 1
แบบบ้านไม่บานไม่กลัวน้ำท่วม 1
เปิดอ่าน 6,123 ☕ คลิกอ่านเลย

เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน
เปิดอ่าน 8,722 ☕ คลิกอ่านเลย

พยายามฝาก Cai ให้ดูอีกรอบ
พยายามฝาก Cai ให้ดูอีกรอบ
เปิดอ่าน 6,081 ☕ คลิกอ่านเลย

ทราบหรือไม่ว่า เกลือก็สามารถทำให้สวยได้...นะจะบอกให้..
ทราบหรือไม่ว่า เกลือก็สามารถทำให้สวยได้...นะจะบอกให้..
เปิดอ่าน 6,082 ☕ คลิกอ่านเลย

เพราะรักจึงบอก.......เกร็ดความรู้ที่ดีต่อชีวิต
เพราะรักจึงบอก.......เกร็ดความรู้ที่ดีต่อชีวิต
เปิดอ่าน 6,082 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
เปิดอ่าน 12,088 ครั้ง

ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
เปิดอ่าน 31,159 ครั้ง

10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
เปิดอ่าน 15,044 ครั้ง

Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
เปิดอ่าน 32,249 ครั้ง

อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
เปิดอ่าน 15,682 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ