ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566
ข่าวการศึกษา 24 ส.ค. 2566 เปิดอ่าน : 8,094 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566
Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมและเพื่อความมีประสิทธิภาพ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. กำหนดขั้นตอนการรายงานการดำเนินการทางวินัยการและการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและมิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา โดยยกเลิกคำนิยามและอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบนี้ออก เนื่องจากหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดปลัดกระทรวงดังกล่าว เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติจัดตั้งแล้วและมีองค์กรการบริหารงานบุคคลของตนเองแล้ว คือ สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันทำหน้าที่ออกข้อบังคับการบริหารงานบุคคลและดำเนอนการบริหารงานบุคคล

2. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ

3. กำหนดวิธีการและเอกสารประกอบการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แล้วแต่กรณี อาจกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายการตามเอกสารตามรายการแนบท้ายระเบียบ

2. เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ว7/2564) ต่อมาพบว่าเกิดประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่จะรับย้ายแล้วใช้การแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังที่ว่างหรือตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการเพื่อให้สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามาจัดการและพัฒนาคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว7/2564 และ ว18/2563 ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย (ว7/2564) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ง. จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

1) ข้อ (1) กำหนดให้นำตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการ มากำหนดสัดส่วนรวมกับตำแหน่งว่างในปัจจุบันได้ โดยมีเงื่อนไขว่า "ตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการนั้นต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งและคาดว่าจะได้รับจัดสรรคืนจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)"

2) ข้อ (4) การกำหนดสัดส่วนกรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง เห็นควรเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจน “(4) กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลังจากที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ได้พิจารณากำหนดสัดส่วนหรือพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) ให้นำไปดำเนินการตามข้อ (1) ข้อ (2) และหรือข้อ (3) ใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตำแหน่งที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ได้กำหนดสัดส่วนที่จะใช้ในการรับย้าย หรือจะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือจะใช้สำหรับการคัดเลือกที่กำหนดไว้เดิมแล้ว”

3) การย้ายสังกัดส่วนราชการอื่น หากกำหนดให้มีการกำหนดสัดส่วน และประสงค์จะนำตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการมากำหนดสัดส่วนด้วย ต้องเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งว่า “ตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการนั้น ต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งและคาดว่าจะได้รับจัดสรรคืนจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)”

บทเฉพาะกาล

1. กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 และยังไม่ได้นำมากำหนดสัดส่วนเพื่อจะใช้ในการรับย้ายและใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือจะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้ดำเนินการตามข้อ ง. ของการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายครั้งแรกภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2566

2. ผู้ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2566 ไปแล้วและอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี มีการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างกรณีตามข้อ 1 เพิ่มเติม หากผู้ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถาศึกษาดังกล่าว สามารถทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ได้นำตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 ไปกำหนดสัดส่วนเพื่อจะใช้ในการรับย้ายและใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือจะใช้สำหรับการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว”

2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ใช้การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้มีการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ทำให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่สามารถนำตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่คาดว่าจะว่าง มากำหนดสัดส่วนได้ ประกอบกับการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม ว 7/2564 ซึ่งใช้กับทุกส่วนราชการ มิได้กำหนดให้มีการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพราะเห็นว่าการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการต้องมีความรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้ทันทีนำมาซึ่งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับสูงสุด ดังนั้น ควรปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ในข้อ ง. และข้อ จ. เป็นดังนี้

“ข้อ ง. การใช้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในการรับย้ายและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือใช้สำหรับการคัดเลือก

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาใช้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการรับย้ายก่อน หากไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาที่จะรับย้ายกรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาใช้ตำแหน่งดังกล่าวในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ กรณีไม่มีบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกให้ใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวสำหรับการคัดเลือก”

“ข้อ จ. การประกาศตำแหน่งที่ใช้ในการรับย้าย

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ว่างอยู่ หรือตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่คาดว่าจะว่าง ให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยระบุรายละเอียดกำหนดการที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความประสงค์จะย้าย พร้อมทั้ง คุณสมบัติ องค์ประกอบและรายละเอียดตัวขี้วัดในการประเมินศักยภาพผู้ที่จะได้รับการพิจารณาย้าย เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด”

3. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ข้อ 12 กำหนดว่า “การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่ใกล้เคียงไปเรียกบรรจุครูผู้ช่วยได้ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่ของตนไม่มีผู้สอบได้หรือไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีครูปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ปรับให้มีระยะเวลาการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น และเป็นไปตามระเบียบและหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่ง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้สำหรับการขอใช้บัญชีเฉพาะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การขอใช้บัญชี

2.1 หลักการการขอใช้บัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาจากระยะทางที่ตั้งระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 การขอใช้บัญชีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อน โดยพิจารณาจากระยะทางระหว่างที่ตั้งของสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

3. การดำเนินการขอใช้บัญชี

3.1 เมื่อมีตำแหน่งว่าง ผู้ขอใช้บัญชีจะต้องเสนอข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประสงค์ขอใช้บัญชี และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาฯ ที่ประสงค์ขอใช้ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณา

3.2 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของผู้ขอใช้บัญชีแล้ว จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม

3.3 กรณีเมื่อผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่สมัครใจและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ขอใช้บัญชีแล้ว หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ทั้งบัญชีเดิมตามประกาศของผู้ขอใช้บัญชี

3.4 เมื่อบรรจุและแต่งตั้งสอบแข่งขันได้แล้ว สถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีอัตรากำลังสายางานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

4. การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

4. อนุมัติ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 16,019 อัตรา ดังนี้

- สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 106 อัตรา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 5 อัตรา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15,194 อัตรา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 539 อัตรา

- สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 175 อัตรา

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สงวนอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,938 อัตรา จำนวน 183 อัตรา และจำนวน 8 อัตรา ตามลำดับ เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามมติ ครม. และที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการโดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับส่วนราชการนั้น ๆ


ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,823 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 15,763 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 21,160 ครั้ง
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปิดอ่าน 12,864 ครั้ง
ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 10,251 ครั้ง
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
เปิดอ่าน 7,307 ครั้ง
ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปิดอ่าน 6,476 ครั้ง
ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 7,100 ครั้ง
ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 22,886 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)

ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 13,124 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 14,098 ครั้ง
"อัมพร" ยันประกาศปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วยเดือนพ.ค.นี้

"อัมพร" ยันประกาศปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วยเดือนพ.ค.นี้
เปิดอ่าน 10,450 ครั้ง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 22,089 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,695 ครั้ง
กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 10,455 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 4,150 ☕ 8 ก.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เปิดอ่าน 5,549 ☕ 22 ก.ย. 2566

ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
เปิดอ่าน 2,940 ☕ 22 ก.ย. 2566

ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
เปิดอ่าน 3,471 ☕ 22 ก.ย. 2566

เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เปิดอ่าน 4,340 ☕ 21 ก.ย. 2566

"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
เปิดอ่าน 4,809 ☕ 19 ก.ย. 2566

"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
เปิดอ่าน 1,900 ☕ 19 ก.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เปิดอ่าน 9,026 ครั้ง

กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย
เปิดอ่าน 20,455 ครั้ง

กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
เปิดอ่าน 11,387 ครั้ง

เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เปิดอ่าน 10,481 ครั้ง

ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
เปิดอ่าน 9,344 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ