ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้หนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วม

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตาม

แนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2558

ชื่อผู้วิจัย นางนิภา นวลขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อำเภอ

ท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาหนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนา การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน เพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่หนังสือนิทานคำกลอน จำนวน 6 เล่ม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือการใช้หนังสือนิทานคำกลอน จำนวน 25 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 28 คำถาม ประกอบด้วยแบบทดสอบ 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 20 ข้อ 20 คะแนน ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบสั้น ๆ 6 ข้อ 10 คะแนน ตอนที่ 3 เขียนตอบแบบเปิด 2 ข้อ 10 คะแนน รวม 40 คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบไม่อิสระ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (E1/E2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.20/90.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 ตามสมมุติฐานการวิจัยข้อ 1

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้หนังสือนิทานคำกลอนเพื่อพัฒนา การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อ 2

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน เพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.84)

Research Title : The use of rhyme storybooks for development of reading and communication along with Programme for International Students Assessment according to evaluation concept with international students This research is for students in sixth grade in

Ban Song PrakeMittraparb 92nd, Tha Sa La district, Nakorn Sri Thammaratch.

Researcher: Mrs.Nipha Nuankhao ; Degree: Teacher; senior professional level.

ABSTRACT

The research is aimed to study about the following point; 1) To develop rhyme storybooks for develop ability to read and ability to communicate according to evaluation concept with Programme for International Students Assessment (PISA) for student who are in sixth grade. 2) To determine the effectiveness of rhyme storybooks for develop ability to read and ability to communicate according to evaluation concept with Programme for International Students Assessment (PISA) for student who are in sixth grade. The standard is 80/80. 3) To compare the student achievement before and after using rhyme storybooks for develop ability to read and ability to communicate according to evaluation concept with Programme for International Students Assessment (PISA) for student who are in sixth grade. 4) To study about satisfaction of the students toward to rhyme storybooks for develop ability to read and ability to communicate according to evaluation concept with Programme for International Students Assessment (PISA) for student who are in sixth grade.

The population in this research comprises of 25 students in sixth grade in the first semester of year 2015 at Ban Song PrakeMittraparb 92nd, ThaSa La district, Nakorn Sri Thammaratch. Those 25 samples were selected by purposive sampling. The tools which were used in the experiment are 6 rhyme storybooks. It takes time about 25 hours. To acquire the data, we use 28 questions of test achievement. It was separated into 3 parts. Part I is 20 multiple choice questions, 20 marks. Part II is 6 short answers, 10 marks. And part III is 2 open-ended response questions, 10 marks. The total is 40 marks. Statistical methods included Average, Standard Deviation and Non-independent T-Test.

The result of a hypothesis test can be summarized as follows;

1. The efficiency ofrhyme storybooks for develop ability to read and ability to communicateaccording to evaluation concept with Programme for International Students Assessment (PISA) for student who are in sixth grade is equal 91.20/90.08 which is higher than standard. (The specific standard is 80/80.)

2. The result of comparison achievement before and after using the rhyme storybooks fordevelop ability to read and ability to communicate according to evaluation concept with Programme for International Students Assessment (PISA) for student who are in sixth grade show that the posttest score is higher than the pretest score, at the statistically significance level 0.01.

3. The mean of satisfaction level of sampling group is 4.84. It means that the sampling group is satisfy with rhyme storybooks.

โพสต์โดย ครูป้อม : [2 ส.ค. 2559 เวลา 19:31 น.]
อ่าน [634] ไอพี : 14.207.155.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ