ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จั

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียน

เทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้วิจัย นางปรีดาภรณ์ นครสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีทำการวิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้านบริบทและสภาพแวดล้อม

ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในประเมิน คือ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 รวมทั้งสิ้น 532 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ตามแนวคิดของ ( Likert ) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า รายการประเมินที่ 3 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ รายการประเมินที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.46 และรายการประเมินที่ 4 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33

2. ระดับความคิดเห็นด้านบริบทและสภาพแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินข้อที่ 4 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ รายการประเมินข้อที่ 6 บุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญความจำเป็นและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ย 4.52 และรายการประเมินข้อที่ 2 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีการวางแผนงานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30

3. ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินข้อที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารเทศบาลให้การสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ รายการประเมินข้อที่ 1 บุคคลที่รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ย 4.52 และรายการประเมินข้อที่ 6 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสามารถสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33

4. ระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินข้อที่ 2 จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมาพบมีจำนวน 2 ข้อ คือ รายการประเมินข้อที่ 8 และ 9 มีการวิเคราะห์ นำผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ต่อหน่วยงานต้นสังกัด มีค่าเฉลี่ย 4.58 และรายการประเมินข้อที่ 6 มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33

5. ระดับความคิดเห็นด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินข้อที่ 4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือ รายการประเมินข้อที่ 1 และ 2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย และพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.34 และรายการประเมินข้อที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29

6. ระดับความคิดเห็นด้านผลผลิต จำแนกเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินข้อที่ 2.3 นักเรียนชื่นชมและแสดงออกทางด้านศิลปะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ รายการประเมินข้อที่ 4.3 นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.42 และรายการประเมินข้อที่ 3.1 นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21

โพสต์โดย เอก : [24 ม.ค. 2560 เวลา 20:12 น.]
อ่าน [2006] ไอพี : 171.100.76.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ