ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560

ผู้ศึกษา สุภาพ ไฝสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ปีการศึกษา 2560 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation)

3.1 เกี่ยวกับการดำเนินงาน

3.2 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)

4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

4.2 ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้สร้างแบบประเมิน จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน จำนวน 13 ข้อ ใช้สำหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอน

ฉบับที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน

กงไกรลาศวิทยา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ใช้สอบถามครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ตอนๆ ละ 13 ข้อ คือ

ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์

ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” จำนวน 13 ข้อ

ตอนที่ 2 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13 ข้อ

ตอนที่ 3 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ จำนวน13 ข้อ

ตอนที่ 4 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมฐานคุณธรรม จำนวน 13 ข้อ

ตอนที่ 5 การประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมค่ายคุณธรรม จำนวน 13 ข้อ

ฉบับที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามโครงการกับ ความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) ใช้สอบถามครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มี 5 ตอนๆ ละ 10 ข้อ คือ

ตอนที่ 1 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ

ตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ

ตอนที่ 3 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ

ตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมฐานคุณธรรม (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ

ตอนที่ 5 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม (การดำเนินงาน) จำนวน 10 ข้อ

ฉบับที่ 4 แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู ใช้สอบถามนักเรียน มี 5 ตอนๆ ละ 12 ข้อ คือ

ตอนที่ 1 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ

ตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ

ตอนที่ 3 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ

ตอนที่ 4 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมฐานคุณธรรม(การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ

ตอนที่ 5 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม (การจัดกิจกรรมของครู) จำนวน 12 ข้อ

ฉบับที่ 5 แบบประเมินผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตากรุณา ใช้สอบถามครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มี 11 ตอนๆ ละ

9 ข้อ คือ

ตอนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ

ซื่อสัตย์ของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมี

เหตุผลของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 4 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ

กตัญญูกตเวทีของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 5 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมี

วินัยของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 6 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ

เสียสละของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 7 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านความ

สามัคคีของนักเรียน

ตอนที่ 8 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ

ประหยัดของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 9 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านการ

พึ่งตนเองของนักเรียน จำนวน 9 ข้อ

ตอนที่ 10 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ

ขยันหมั่นเพียรของนักเรียน จำนวน 7 ข้อ

ตอนที่ 11 การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ

เมตตาของนักเรียน จำนวน 8 ข้อ

ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 ข้อ

โดยแบบสอบถามทุกฉบับมีลักษณะเป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ปีการศึกษา 2560 ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ จำนวน 5 คน ครูผู้สอนจำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 271 คน และนักเรียนชั้น ม. 1 – ม.6 จำนวน 271 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำผลของการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการประเมินโครงการ

1. บริบทของโครงการ (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นโยบายของโรงเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก μ = 4.43

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของโครงการในกิจกรรม 5 กิจกรรม การวางแผนงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน จากการประเมินพบว่า กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.67 กิจกรรมฐานคุณธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.53 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ มาก μ = 4.42 กิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ อยู่ในระดับ มาก μ = 4.39 กิจกรรมค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับ มาก μ = 4.37 สรุปทั้ง 5 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.48

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) พบว่า

3.1) กิจกรรมฐานคุณธรรม (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มากที่สุด

μ = 4.72 กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.65 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.47 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.41 กิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.37 สรุปทั้ง 5 กิจกรรม (ด้านกระบวนการดำเนินงาน) มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.52

3.2) กิจกรรมฐานคุณธรรม (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.67กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.53 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.43 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.41 กิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ (การจัดกิจกรรมของครู) อยู่ในระดับ มาก μ = 4.17 สรุปทั้ง 5 กิจกรรม (การจัดกิจกรรมของครู) มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.44

สรุปประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) ทั้งด้านกระบวนการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.52 และ การจัดกิจกรรมของครู มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.44 เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.48

4. ผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบว่า

4.1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความมีวินัย อยู่ในระดับ มากที่สุด

μ = 4.67 ความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.61 ความรับผิดชอบอยู่ในระดับ มากที่สุด

μ = 4.54 ความมีเหตุผล อยู่ในระดับ มากที่สุด μ = 4.51 ความเสียสละ อยู่ในระดับ มาก

μ = 4.49 ความสามัคคี อยู่ในระดับ มาก μ = 4.48 ความกตัญญูกตเวที อยู่ในระดับ มาก

μ = 4.46 ความประหยัด อยู่ในระดับ มาก μ = 4.44 การพึ่งตนเอง อยู่ในระดับ มาก μ = 4.43 ความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับ มาก μ = 4.39 และความเมตตาอยู่ในระดับ มาก μ = 4.37 พบว่าทุกรายการมีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.49

4.2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับโครงการจากความพึงพอใจมากไปหาน้อยจะเรียงกิจกรรมได้ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.67 กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ “สวดมนต์ ฝึกสมาธิ จิตปัญญา” อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.64 กิจกรรมฐานคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม อยู่ในระดับมาก μ = 4.45 และกิจกรรมคุณธรรมในวันสำคัญ อยู่ในระดับมาก μ = 4.23 และเฉลี่ยรวมทุกกิจกรรมแล้วความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการทั้ง 5 กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.51

สรุปผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ทั้งด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตาอยู่ในระดับมาก μ = 4.49 และความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.51 โดยรวมแล้ว มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.50

สรุป การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องกับโครงการอยู่ในระดับมาก μ = 4.43 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) มีความเหมาะสม เพียงพอของโครงการ อยู่ในระดับมาก μ = 4.48 ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) ทั้งด้านกระบวนการดำเนินงาน และ การจัดกิจกรรมของครู มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก μ = 4.48 และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ทั้งด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยรวมแล้ว มีค่าเฉลี่ยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด μ = 4.50

จากการสรุป พบว่า ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้ ด้านผลผลิตของโครงกรอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งหากต้องการให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้จัดทำเห็นสมควรเน้น ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ : [23 พ.ย. 2560 เวลา 11:51 น.]
อ่าน [2671] ไอพี : 182.53.147.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,336 ครั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ

เปิดอ่าน 17,663 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 16,161 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 11,437 ครั้ง
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ

เปิดอ่าน 10,505 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 16,309 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 14,871 ครั้ง
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 9,575 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 39,289 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 20,180 ครั้ง
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 14,656 ครั้ง
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ

เปิดอ่าน 29,761 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 24,039 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 13,642 ครั้ง
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน

เปิดอ่าน 1,186 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 24,647 ครั้ง
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
เปิดอ่าน 11,229 ครั้ง
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
เปิดอ่าน 19,642 ครั้ง
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
เปิดอ่าน 8,657 ครั้ง
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ในรายการวีไอพี
เปิดอ่าน 11,295 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ