ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย นายพุฒิเมธ พวงจันทึก

ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

สังกัด โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยน าเข้า

หรือทรัพยากร (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ ด้านผลผลิต

(Product Evaluation) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศ

ส าหรับน าไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา

จ านวน 2 คน ครู จ านวน 20 คน นักเรียนจ านวน 366 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 366 คน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

จ านวนทั้งสิ้น 756 คน จ าแนกเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามจ านวน 211 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ครูจ านวน 20 คน ศึกษาจาก

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน จ านวน 189 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม

ของนักเรียน จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ก าหนดจ านวนโดยใช้

ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 42-44) โดยแบ่งนักเรียนตาม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นจึงท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม

อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก (Simple Random Sampling) จนครบทุกระดับชั้น และกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 18 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหาร

สถานศึกษา ซึ่งเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

จ านวน 8 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 3 คน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็น

ผู้ปกครองนักเรียนหัวหน้าระดับชั้นๆละ 1 คน จ านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนื้อหาความ

คิดเห็นในประเด็นคล้ายคลึงกันแล้วสรุปเป็นแบบความเรียง

ผลกำรวิจัย

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพและความ

ต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน และโครงการมีความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์

ของสังคมไทยในปัจจุบัน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ

ด าเนินงานตามโครงการ และโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพกับศักยภาพและทรัพยากรของ

โรงเรียนและชุมชน และมีการประสานงานเพื่อท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการ

2. ด้านปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการของ

ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม แผนการด าเนินการกิจกรรมมีความชัดเจน และส่งเสริมการ

ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร ควรเพิ่มงบประมาณและจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอในบางกิจกรรม

โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์นักเรียน

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

กิจกรรมพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในภาพรวมมี

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกิจกรรมพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก

กิจกรรม กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมธนาคารความรู้ และกิจกรรมที่มีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด

คือ กิจกรรมธนาคารศาสตร์พระราชา

4. ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

คุณลักษณะ พบว่าคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณลักษณะมีจิตสาธารณะ ส่วนคุณลักษณะที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนที่จบ

การศึกษาจากโรงเรียนมีคุณลักษณะอย่างน้อย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ

โพสต์โดย วัน : [20 ก.พ. 2562 เวลา 10:28 น.]
อ่าน [2055] ไอพี : 101.51.5.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 111,925 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 30,367 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 15,502 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 26,484 ครั้ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย

เปิดอ่าน 10,953 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 56,120 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 5,576 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

เปิดอ่าน 60,448 ครั้ง
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 11,623 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 17,357 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"

เปิดอ่าน 125,359 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 15,017 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 22,480 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ

เปิดอ่าน 11,613 ครั้ง
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 21,782 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
เปิดอ่าน 28,870 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
เปิดอ่าน 73,309 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause
เปิดอ่าน 8,722 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
เปิดอ่าน 10,220 ครั้ง
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ