ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นายศราวุธ แก้วพาปราบ

ปีที่พิมพ์ 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาชุดการสอน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5) เพื่อศึกษาทัศนคตินักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 1 ห้องเรียน 5/1 จำนวนนักเรียน 31 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามทัศนคติ และแบบประเมิน ชุดการสอน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (t-Dependent)

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29 สรุปผลดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 84.00/87.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. คะแนนประเมินผลหลังการใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความแตกต่างกับคะแนนประเมินก่อนการใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้นคือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการนำชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาประกอบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.73 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพราะมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73

4. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ต่อชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน

ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจ และตั้งใจ ความตั้งใจและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม และการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อครูและเพื่อนนักเรียน ค่าเฉลี่ย 4.80,4.67 และ 4.65 รองลงมานักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับมาก คือ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ความสามารถในการตอบคำถามจากชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การมีส่วนร่วมและมีโอกาสใช้สื่อการเรียนอย่างทั่วถึง ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานจากชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การมีส่วนร่วมและมีโอกาสใช้สื่อการเรียนอย่างทั่วถึง

และกล้าแสดงออก และตอบคำถามในการเรียนรู้ อย่างถูกต้องมีเหตุผล ค่าเฉลี่ย 4.45,4.44,

4.43,4.40, 4.39,4.30 และ 4.10 ตามลำดับ

5. นักเรียนมีทัศนคติต่อชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า มี 4 รายการประเมินที่นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุดเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลทำให้คะแนนรายจุดประสงค์สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประเมินความสามารถในการจำจากการทำชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนเป็นกระบวนการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนส่งเสริม

ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในในทักษะเกี่ยวกับดนตรีเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.80,4.68,4.66 และ 4.65

ตามลำดับ อีก 7 รายการประเมินเห็นด้วยมาก โดยเรียงลำดับเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เชื่อมโดยงประสบการณ์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ได้รับความรู้จากการสื่อบัตรกิจกรรมจากชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมกระต้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแบ่งกลุ่มนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันในชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปความคิดที่สำคัญในเรื่องที่เรียนได้ การใช้ชุดการสอนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตนเองเรียนรู้ได้หลายมิติส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.50,4.45,4.44,4.424.40,4.39 และ 3.97 ตามลำดับ

โพสต์โดย เม่นน้อย : [7 มี.ค. 2562 เวลา 09:04 น.]
อ่าน [1965] ไอพี : 159.192.107.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 69,572 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 17,821 ครั้ง
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา

เปิดอ่าน 9,987 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค

เปิดอ่าน 56,259 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 14,008 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 12,158 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 10,957 ครั้ง
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)

เปิดอ่าน 8,538 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010

เปิดอ่าน 14,282 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

เปิดอ่าน 14,374 ครั้ง
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที

เปิดอ่าน 12,309 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 22,053 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 92,799 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 7,827 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 93,700 ครั้ง
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 2,491 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 9,819 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 37,689 ครั้ง
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร  สมหมาย
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร สมหมาย

เปิดอ่าน 8,244 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 17,026 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ