ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นายประสิทธิ์ เฉลยพจน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และผลและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า สภาพที่คาดหวังมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนการคิดได้กำหนดนโยบายไว้ว่าให้คนไทยทุกคนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ต้องการแนวการสอนสังคมศึกษาที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องการวิธีสอนที่เร้าความสนใจในการเรียน ต้องการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา พบว่า แนวคิดการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบหลักการ และแนวคิด ADD IE Model ของเควินครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) ประยุกต์ร่วมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยยึดลักษณะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom (1956) ซึ่งมี 3 ด้าน คือ การวิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรียนรู้ 4) ขั้นตอนการสอน และ5) การวัดและประเมินผล โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น มีชื่อเรียกว่า “3PCE” คือ ขั้นที่ 1 P = Planning (วางแผน) ขั้นที่ 2 P = Presentation of learning task (นำเสนอบทเรียน) ขั้นที่ 3 P = Practice of Analytical Thinking (ฝึกการคิดวิเคราะห์) 3.1 ฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 3.2 ฝึกการคิดเป็นกลุ่มย่อย ขั้นที่ 4 C = Conclusion (สรุปบทเรียน) ขั้นที่ 5. E = Evaluation (ประเมินผลการเรียนรู้) 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้

3.1 ภายหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 77.64 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ ทั้งด้านตัวครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 4. ผลการประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย foon_rin : [22 มี.ค. 2562 เวลา 18:24 น.]
อ่าน [327] ไอพี : 223.205.235.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ