ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมการแารเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสร

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้าง

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางจรัญญา อริยะเดช

โรงเรียน โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา

ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนหลังเรียนและเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิค

ของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและข้อมูลจากการด าเนินการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 32 คน โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้มาจากการสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 5 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 แผน 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจ

จ าแนกตั้งแต่ 0.38-0.63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.82 3) แบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.25-0.58

และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rtt) เท่ากับ 0.90 และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.36-0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.93

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 มุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้พึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะได้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะการคิดแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่ดีตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาเป็น สร้างองค์ความรู้ได้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ผ่านการเรียนรู้

ด้วยตนเองหรือร่วมมือกันเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยเทคนิคของโพลยา น าไปสู่ผล

ของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม มีคุณค่าและเกิดประโยชน์

ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้

แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พัฒนาตามสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนและความต้องการของผู้เรียน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ที่น าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย มีขั้นตอนการแก้ปัญหาที่

เป็นระบบ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกต้อง และชัดเจนเชื่อมโยง

ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับ ศาสตร์อื่นๆ หรือปรับใช้ในการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิค

ของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .014. การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา ที่เสริมสร้างทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 และ มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเทคนิคของโพลยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด

โพสต์โดย จิ๋ม : [18 ก.ค. 2562 เวลา 11:12 น.]
อ่าน [1630] ไอพี : 61.19.123.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ