ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ปีการศึกษา 2561

จากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง

4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงและ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน ของโรงเรียนบ้านหนองปากดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 89 คน โดยเลือกแบบเจาะจงทั้งหมด(Purposive sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท(Likert’s Rating Scale) ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินด้านบริบทฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต และฉบับที่ 5 แบบสอบถามประเมินด้านผลกระทบ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

ผลการศึกษาพบว่า

จากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, =0.62) ผ่านเกณฑ์ประเมินเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านกระบวนการ ( = 4.52, =0.58)เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ( = 4.43, =0.60) ด้านผลกระทบ ( = 4.37, =0.62)ด้านปัจจัยนำเข้า ( = 4.35, =0.65) และด้านบริบท ( = 4.34, =0.65) ตามลำดับเมื่อพิจารณารายละเอียด แต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านบริบท พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, = 0.65)

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, = 0.65)

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการประเมิน ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.52, =0.58)

1.4 ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, =0.60)

1.5 ด้านผลกระทบ พบว่า ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการประเมินด้านผลกระทบของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = 0.62)

2. ผลการวิเคราะห์ ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนบ้านหนองปากดงพบว่า

2.1 ด้านปัญหา อุปสรรค ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปากดง พบว่า ต้องการให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยและตรงความต้องการกับการใช้งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ตู้ยา เตียงผู้ป่วย

(10 คน )คิดเป็นร้อยละ 11.24 เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ขาดการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ความสามารถด้านพัฒนาการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (8 คน) คิดเป็นร้อยละ 8.99 ขาดการจัดระบบดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ระบบตรวจสุขภาพระบบจ่ายยา ระบบส่งต่อรักษาโรงพยาบาล (7 คน) คิดเป็นร้อยละ 7.87 ควรจัดบุคลากรเพิ่ม และรับผิดชอบหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยตรง (6 คน)ซึ่งเท่ากับ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแลอนามัยของนักเรียน (6 คน ) คิดเป็นร้อยละ 6.74 งบประมาณในการนำมาบริหารจัดการโครงการ

มีจำนวน ที่ไม่แน่นอนและชัดเจนเท่าที่ควร (5 คน) คิดเป็นร้อยละ 5.62 และผู้บริหาร ขาดการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลและอนามัย (3 คน)คิดเป็นร้อยละ 3.37 ตามลำดับ

2.2 ด้านข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการจัดโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (6 คน) ซึ่งเท่ากับ ผู้บริหารควรสนับสนุนการอบรม สัมมนา ศึกษาดุลงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (6 คน) คิดเป็นร้อยละ 6.74 เป็นลำดับแรก รองลงมา คือ ควรสนับสนุนให้มีการศึกษา อบรม ดูงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่ดีเด่นเป็นเลิศ (5 คน)คิดเป็นร้อยละ 5.62 ผู้บริหารควรสนับสนุนจัดประชุมผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (4 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ควรเข้าไปดูแลและให้การสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย (3 คน)คิดเป็นร้อยละ 3.37 และ ผู้บริหารควรประสานกับโรงพยาบาลหรืออนามัยมาให้คำแนะนำการจัดระบบดูแลรักษานักเรียน (2 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.25

โพสต์โดย ประสิทธิ์ : [21 ก.ค. 2562 เวลา 10:41 น.]
อ่าน [2173] ไอพี : 182.53.133.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,582 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์

เปิดอ่าน 10,361 ครั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.

เปิดอ่าน 76,088 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 17,791 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ

เปิดอ่าน 10,580 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก

เปิดอ่าน 25,302 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 2,720 ครั้ง
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"

เปิดอ่าน 9,999 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 57,965 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 18,936 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ

เปิดอ่าน 29,641 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 10,192 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 14,343 ครั้ง
หาฟังได้ยากยิ่ง คลิปคุณยายวัย 94 ปีท่อง "ก.ไก่-ฮ.นกฮูก" แบบโบราณ
หาฟังได้ยากยิ่ง คลิปคุณยายวัย 94 ปีท่อง "ก.ไก่-ฮ.นกฮูก" แบบโบราณ

เปิดอ่าน 53,932 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เปิดอ่าน 18,694 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?

เปิดอ่าน 10,599 ครั้ง
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ
เปิดอ่าน 9,244 ครั้ง
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ
เปิดอ่าน 30,918 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 17,566 ครั้ง
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
เปิดอ่าน 19,934 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ