ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเท

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย นางนฤมล คล้ายริน

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 2) เพื่อศึกษาผลการสร้าง และตรวจสอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ระยะที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น ของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน 310 คน โดยผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี และมอร์แกน (Kregeie and Morgan, 1970, p.607-610) ส่วนครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ประชากรทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน (ไม่นับรวมผู้วิจัย) ครู จำนวน 58 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้แทนครู) รวมทั้งหมด 383 คน

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม

1.1 สภาพปัจจุบันของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานบริหารวิชาการ ตามลำดับ

1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารวิชาการตามลำดับ

2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ผลการวิจัยพบว่า

2.1 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านหลักการ 2) ด้านวัตถุประสงค์ 3) ด้านระบบงานและกลไก 4) ด้านเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้

2.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม มีประโยชน์ เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ช่วยให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3 ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม มีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม อยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจ และความคิดเห็นต่อความสำเร็จของการดำเนินการตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล อินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นฤมล คล้ายริน : [1 ก.ย. 2562 เวลา 08:53 น.]
อ่าน [2301] ไอพี : 101.109.30.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 225,937 ครั้ง
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 16,189 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 14,171 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ

เปิดอ่าน 6,469 ครั้ง
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"

เปิดอ่าน 47,143 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 31,724 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 11,797 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 7,781 ครั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูสู่อาเซียน (พ.ศ.2557-2560)
แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูสู่อาเซียน (พ.ศ.2557-2560)

เปิดอ่าน 20,492 ครั้ง
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร

เปิดอ่าน 4,359 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

เปิดอ่าน 28,870 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 1,052 ครั้ง
วิธีรับมือกับสายแคมป์ท้ายโซนในเกม Garena Free Fire
วิธีรับมือกับสายแคมป์ท้ายโซนในเกม Garena Free Fire

เปิดอ่าน 129,311 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 9,316 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 2,167 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย

เปิดอ่าน 11,287 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
เปิดอ่าน 15,572 ครั้ง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา"  เป็นเรื่องหลอกลวง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา" เป็นเรื่องหลอกลวง
เปิดอ่าน 9,316 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เปิดอ่าน 15,178 ครั้ง
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด
เปิดอ่าน 19,726 ครั้ง
ผมสวยด้วยผักสวนครัว
ผมสวยด้วยผักสวนครัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ