ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โดยชุดนาฬิกาพาเพลิน

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค่าของตัวเลขได้ แต่ไม่สามารถอ่านค่านาฬิกาได้ถูกต้องครูผู้สอนจึงต้องการที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านค่าเวลาจากนาฬิกา โดยการใช้ชุดพัฒนาการอ่านค่านาฬิกาพาเพลิน

ชุดนาฬิกาพาเพลินสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นการพัฒนาทักษะวิชาการ เรื่องการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็มของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งชุดนาฬิกาพาเพลินประกอบด้วย 3 ชุดการสอน คือ ชุดนาที ชุดเวลากลางวัน ชุดเวลากลางคืน การใช้ชุดการสอนจะใช้ร่วมกับแผนการจัดกิจกรรม จำนวน 15 แผน พร้อมกันไปด้วย

ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดนาฬิกาพาเพลินเพื่อเพิ่มความสามารถให้นักเรียนสามารถในการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ให้เพิ่มสูงขึ้นในการเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม โดยการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จำนวน 4 คน

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดนาฬิกาพาเพลิน

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางการอ่านค่าเวลานาฬิกาแบบเข็ม

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จำนวน 4 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม

ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชนิด คือ

1. แบบทดสอบ

1.1 กำหนดแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ นาที

เวลากลาง และเวลากลางคืน

1.2 แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบอ่านค่านาฬิกา จากแบบทดสอบ ก่อนการนำชุดนาฬิกาพาเพลินเข้ามาใช้

1.3 แบบทดสอบหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบอ่านค่านาฬิกา จากแบบทดสอบ หลังการนำชุดนาฬิกาพาเพลินเข้ามาใช้

1.4 เกณฑ์การตัดสินในการประเมินคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน ดังนี้

คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก

คะแนน 11 – 15 หมายถึง ดี

คะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้

คะแนน 0 – 5 หมายถึง ปรับปรุง

2. แผนการจัดกิจกรรม

- แผนการจัดกิจกรรมการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน จำนวน 15 แผนกิจกรรม

แต่ละกิจกรรมใช้เวลา 30 นาที จัดกิจกรรมทั้งหมดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ในวันจันทร์ถึงศุกร์ต่อเนื่องกัน ในเวลา 13.30 – 14.00 น.

ซึ่งในแผนการจัดกิจกรรมจะมีความสอดคล่องกับชุดนาฬิกาพาเพลิน มีจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5 กิจกรรม รวมเป็น 15 กิจกรรม

3.ชุดนาฬิกาพาเพลิน

ชุดที่ 1 ชุดนาที จะประกอบด้วยแผนกิจกรรม 5 แผน

ชุดที่ 2 ชุดเวลากลางวัน จะประกอบด้วยแผนกิจกรรม 5 แผน

ชุดที่ 3 ชุดเวลากลางคืน จะประกอบด้วยแผนกิจกรรม 5 แผน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบไม่เข้าขั้นทดลอง (Pre-experimental design) โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ที่เรียกว่า One group pretest-posttest design (เผชิญ กิจระการ, 2544) ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้

O1

(Pretest) X

(Treatment) O2

(Posttest)

ทดสอบก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน

เมื่อ O1 แทน การทดสอบอ่านค่านาฬิกาก่อนเรียน

X แทน ชุดนาฬิกาพาเพลิน

O2 แทน การทดสอบอ่านค่านาฬิกาหลังเรียน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

1.1 ผู้วิจัยทำการสำรวจเด็ก

1.2 ผู้วิจัยทำการสังเกตผลการเรียนของเด็ก

1.3 ผู้วิจัยทำการเลือกนักเรียน 4 คนโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

- ผลการเรียนทักษะวิชาการ (เวลา/นาฬิกา)

1.4 ในการวิจัยครั้งนี้ การเก็บข้อมูลจะทำโดยการใช้แบบทดสอบก่อนและหลัง การใช้ชุดนาฬิกาพาเพลินเข้ามาใช้

3.2 ขั้นดำเนินการทดลอง

2.1 การทดลองนี้เป็นกระบวนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน โดยการใช้แผนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม ในช่วงเวลา 13.30-14.00น.

2.2 ผู้วิจัยให้เด็กทำแบบทดสอบการอ่านนาฬิกาก่อนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

2.3 เริ่มทำการทดลองโดยผู้วิจัยตั้งเวลาในการทดลองเป็นเวลา 30 นาที

2.4 ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม

3.3 ขั้นหลังการทดลอง

เป็นการนำผลการทดลองมาพิจารณา หากมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. นำผลที่ได้ก่อนและหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลินมาทำการเปรียบเทียบผลที่ได้ ว่าอยู่ในระดับใด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ

1. ค่าร้อยละ

2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ แทน ค่าเฉลี่ย

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

แทน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.ภายหลังจากที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการทำแบบทดสอบการอ่านค่านาฬิกาและผลการการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.นำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบการอ่านค่านาฬิกา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 4 คน นำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 4 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนมีความสามารถในการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็มได้ มีความตั้งใจและมีความขยันเรียนดี

4.ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ เรื่อง การอ่านค่านาฬิกา โดยชุดนาฬิกาพาเพลิน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

5.แบบทดสอบ กำหนดแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ นาที

เวลากลางวัน และเวลากลางคืน

5.1 แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดพัฒนาการบวก

ผู้วิจัยและดำเนินการทดสอบการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม จากแบบทดสอบการอ่านค่านาฬิกาก่อนการนำชุดนาฬิกาพาเพลินเข้ามาใช้

5.2 แบบทดสอบหลังการใช้ชุดพัฒนาการบวก

ผู้วิจัยและดำเนินการทดสอบการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม จากแบบทดสอบการอ่านค่านาฬิกาหลังการนำชุดนาฬิกาพาเพลินเข้ามาใช้

เกณฑ์การตัดสินในการประเมินคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ชุดการบวก ดังนี้

คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก

คะแนน 11 – 15 หมายถึง ดี

คะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้

คะแนน 0 – 5 หมายถึง ปรับปรุง

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการทดสอบจากชุดนาฬิกาพาเพลิน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5 ครั้ง พร้อมการใช้แผนการจัดกิจกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คนที่ แบบทดสอบชุดนาที แบบทดสอบชุดกลางวัน แบบทดสอบชุดกลางคืน

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4 4 5 7 9 2 5 7 8 10 1 3 6 7 9

2 5 5 7 7 10 5 6 8 8 10 1 5 6 7 8

3 5 5 6 7 9 0 5 7 7 10 1 4 6 6 9

4 5 4 7 7 9 4 5 7 7 10 1 4 6 7 9

จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงผลการทำแบบทดสอบระหว่างการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5 ครั้ง ซึ่งผลการทดสอบพร้อมการใช้แผนนักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

คนที่ สอบก่อน O1

(20 คะแนน) สอบหลัง O2

(20 คะแนน) ผลต่าง

1 6 17 11

2 8 18 10

3 6 16 10

4 7 17 10

6.75 17

จากตารางที่ 2 เป็นการแสดงผลการทำแบบทดสอบ ก่อนและหลังการใช้ชุดนาฬิกา

พาเพลิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 หลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลินสูงกว่าก่อนใช่ชุดนาฬิกาพาเพลินมีค่าเฉลี่ย ก่อนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน 6.75 หลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน 17 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

อภิปรายผลวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการเพิ่มความสามารถในการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยการนำการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลินร่วมกับแผนการจัดกิจกรรม เข้ามาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนานุชรินทร์ สุวรรณชาตรี (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านเวลา โดยใช้นาฬิกาเงา สำหรับนักเรียนออทิสติก ชั้นปีที่ 6/3 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านเวลา และเปรียบเทียบความเข้าใจการอ่านเวลาก่อนและหลังใช้นาฬิกาเงา พบว่าคะแนนก่อนการใช้นาฬิกาเงาเท่ากับ 5 คิดเป็นร้อยละ 50 คะแนน หลังการใช้นาฬิกาเงาเท่ากับ 100 คิดเป็นร้อยละ 50 แสงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนการใช้นาฬิกาเงาและหลังการใช้นาฬิกาเงาแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้นาฬิกาเงาสูงกว่าก่อนการใช้นาฬิกาเงา

การสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง นาฬิกา (เวลา) เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ให้สามารถอ่านค่านาฬิกาให้ได้ เพราะการรู้เวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 4 คนมีความสามารถในการรู้จักตัวเลข รู้จักนาฬิกาแต่ยังไม่สามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง ทางผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรมชุดนาฬิกาพาเพลิน เข้าใช้ในการพัฒนาการอ่านค่านาฬิการ่วมกับแผนการจัดกิจกรรมของนักเรียน จำนวน 4 คน ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็มเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการการทำแบบทดสอบการบวกก่อนและหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน นักเรียนมีผลการทดสอบที่ต่ำกว่าและการทำแบบทดสอบหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลินที่มีระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น แสดงในเห็นว่านักเรียนมีความพัฒนาการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม เพิ่มสูงขึ้นหลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลินร่วมกับแผนการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

การเพิ่มความสามารถในการอ่านค่านาฬิกาแบบเข็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ควรจะต้องมีการทำวิธีการสร้างนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงความสนใจที่ต้องการใช้นวัตกรรมชุดนาฬิกาพาเพลิน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย

ผู้วิจัยจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของนักเรียนให้มากเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจในวิธีการวิจัยมากขึ้น

ผู้วิจัยจะต้องศึกษารูปแบบของการจัดเรียงข้อมูลในการวิจัยให้ถูกต้องเพื่อจะทำให้ผู้อ่านเข้าขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในงานวิจัยมากขึ้น

โพสต์โดย ปิติ : [26 ก.ย. 2562 เวลา 06:09 น.]
อ่าน [2939] ไอพี : 118.174.196.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,236 ครั้ง
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 19,138 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

เปิดอ่าน 22,671 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 16,012 ครั้ง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง

เปิดอ่าน 24,043 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

เปิดอ่าน 130,498 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 1,366 ครั้ง
สีเสื้อมงคล 2567 เสริมดวงปัง ตลอดปี
สีเสื้อมงคล 2567 เสริมดวงปัง ตลอดปี

เปิดอ่าน 14,408 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 11,784 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?

เปิดอ่าน 10,352 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 20,099 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 31,363 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 10,834 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส

เปิดอ่าน 1,548 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 31,815 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 779 ครั้ง
ENNXO ชวนอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ปี 2024 ที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิต
ENNXO ชวนอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง ปี 2024 ที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิต
เปิดอ่าน 32,276 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 8,991 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
เปิดอ่าน 13,967 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
เปิดอ่าน 17,802 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ