ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย สัมฤทธิ์ ยศยิ่งยศ

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงาน งบประมาณ สร้างและนํารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปใช้ในการพัฒนางาน งบประมาณ ศึกษาประสิทธิภาพและความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ภายหลังการใช้รูปแบบการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ที่ใช้กระบวนการวิจัย เป็นพื้นฐานสําคัญ 2 วิธี คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารงบประมาณ 4 ขั้นตอน 7 ด้าน ร่วมกับ กระบวนการมีส่วนร่วมการนิเทศ กํากับ ติดตามและมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามลักษณะเป็นมาตรส่วน 5 ระดับ แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 951 แบบสอบถามฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 920 ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัญหาและความต้องการบริหารงบประมาณ พบว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียน ไม่ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษา ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จึงไม่ตรงกับความต้องการของครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป้าหมายความสําเร็จ การอนุมัติงบประมาณขาดกระบวนการคํานวณต้นทุน ครูที่ปฏิบัติงานหัวหน้า งานพัสดุ การเงินและบัญชี ขาดคุณวุฒิทําให้ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ อีกทั้งยังมี ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติการสอนมาก กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณไม่มีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2. รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนและ การจัดทําแผนงบประมาณ ประกอบด้วย ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการคํานวณต้นทุน

กิจกรรม 2) การอนุมัติงบประมาณ ประกอบด้วย ด้านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 3) การบริหาร งบประมาณ ประกอบด้วย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารการเงินและบัญชี ด้านการบริหาร สินทรัพย์ 4) การติดตามประเมินผลงบประมาณ ประกอบด้วย ด้านการรายงาน

3. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ของครู บุคลากร คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเครือข่าย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการคํานวณ ต้นทุนผลผลิต ด้านการบริหารจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ด้าน การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการตรวจสอบภายใน

4. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาภายหลังนํารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้น ผลงานที่ไปใช้ พบว่า ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ส่งผลให้การดําเนินงานการจัดการศึกษามีความคล่องตัว การดําเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไป ตามเป้าหมายนักเรียนได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ําสะอาด ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนร่มรื่นสวยงาม ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา วารสาร ตําราเพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย any : [19 ก.พ. 2563 เวลา 09:49 น.]
อ่าน [2308] ไอพี : 180.183.250.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,234 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 10,644 ครั้ง
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)

เปิดอ่าน 11,865 ครั้ง
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร

เปิดอ่าน 14,284 ครั้ง
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด

เปิดอ่าน 14,041 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 23,943 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 40,440 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 10,013 ครั้ง
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค

เปิดอ่าน 13,048 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 18,786 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม

เปิดอ่าน 18,147 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด

เปิดอ่าน 9,449 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 28,598 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 31,289 ครั้ง
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..

เปิดอ่าน 9,028 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 17,544 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
เปิดอ่าน 17,488 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้
เปิดอ่าน 4,374 ครั้ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
การปลูก กระทกรกฝรั่ง
เปิดอ่าน 11,831 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
เปิดอ่าน 44,108 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ