ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียน การสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชี

หัวข้องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของ

การเรียน การสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD) ของสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล

นครปฐม

ผู้วิจัย นายจเด็ด ปลื้มสุดใจ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบฯ และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางโครงสร้างเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ จำนวน 3 คน และครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 คน และนักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของร่างต้นแบบรูปแบบ แบบประเมินความสามารถในการจัดทำนวัตกรรมด้าน การประหยัดพลังงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลวิจัย ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีพอสมควร ครูมีความรับผิดชอบ และจัดกิจกรรมได้หลากหลาย และสาขาวิชาช่างยนต์ควรสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากที่สุดตามความสามารถและความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวัน เห็นด้วยกับแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม และสามารถปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักเรียนได้ ควรเน้นการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในด้านโครงสร้างของเครื่องยนต์ และระบบเครื่องยนต์เป็นสำคัญ ควรส่งเสริมให้จัดส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับประเทศด้วย ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน อย่างน้อยควรมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผนงาน ขั้นการปฏิบัติงาน และขั้นการประเมินผล ควรกำหนดเป็นโครงการของวิทยาลัย เพื่อให้มีงบประมาณเข้ามารองรับการดำเนินงานของนักเรียนนักศึกษา และควรเน้นย้ำเรื่องการประหยัดในการสร้างชิ้นงานของแต่ละทีม

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ พบว่า รูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ได้แก่ หลักการ และวัตถุประสงค์ 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้น (PPDE Model) คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Preparing phase = P) ขั้นที่ 2 การวางแผนงาน (Planning phase = P) ขั้นที่ 3 การดำเนินงาน (Doing phase = D) และขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluating phase = E) 3) องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุน รูปแบบมีค่าความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ค่าความเป็นไปได้ และค่าความสอดคล้องและเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. การทดลองใช้รูปแบบ พบว่า รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีข้อบกพร่องและสามารถวิ่งจับสถิติได้ ผลจากการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่คาดหมาย เวลาที่ใช้ในการแข่งขันไม่เกินเวลาที่กำหนด โดยสามารถได้รับถ้วยรางวัลประเภทสถิติสูงสุดสามสิบอันดับแรก จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า 500 ทีมแข่ง จากบริษัทเอ.พี ฮอนด้า จำนวน 2 รางวัล ผลการประเมินความสามารถในการจัดทำนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในภาพรวม เห็นด้วยในระดับมากที่สุด

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม พบว่า มีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในรายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งได้ปรับปรุงจนครบถ้วน จนได้รูปแบบการสร้างนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานของการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ฉบับสมบูรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการขยายผลและเผยแพร่ต่อไป

โพสต์โดย เด็ด : [27 ม.ค. 2564 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [3390] ไอพี : 1.47.77.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,859 ครั้ง
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 9,280 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 10,996 ครั้ง
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่

เปิดอ่าน 26,913 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 12,338 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต

เปิดอ่าน 61,280 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำกระดาษ

เปิดอ่าน 37,112 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 27,168 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 77,693 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 14,885 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 48,846 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 14,171 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 657 ครั้ง
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี

เปิดอ่าน 30,422 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที

เปิดอ่าน 18,321 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 69,217 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
เปิดอ่าน 12,716 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 209,699 ครั้ง
Uncountable Nouns
Uncountable Nouns
เปิดอ่าน 17,461 ครั้ง
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท
เปิดอ่าน 15,749 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ