ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) (PIER Model)

ผู้วิจัย กาญจนา จันทมัตตุการ

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) (PIER Model) มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู ซึ่งขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การศึกษาสภาพการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) ซึ่งขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การยกร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการตรวจสอบคุณภาพ

ร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู ซึ่งขั้นตอนที่ 4 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การประเมินผลการใช้รูปแบบ การประเมินผล การบันทึกติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลสะท้อนการใช้รูปแบบ โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยผสานวิธี (Mixed-method) เพื่อยืนยันผลการวิจัย

ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู พบว่า การสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 2

ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู โดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารตามแนวคิด 7’s McKinsey และการบริหารคุณภาพ วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการสร้างรูปแบบ ในการตรวจสอบหาคุณภาพ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ร่างรูปแบบการบริหาร

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จนมีความเหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้จริง ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ ซึ่งขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบ พบว่า ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างและทีมงานวิชาการของโรงเรียนสามารถใช้คู่มือเป็นกรอบการดำเนินการในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และผลการทดลองใช้รูปแบบจากการบันทึกติดตามการดำเนินงานในการบริหารรูปแบบ พบว่า โรงเรียนมีการบริหารรูปแบบโดยวางระบบบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูกลุ่มตัวอย่าง โดยสร้างทีมวิชาการของโรงเรียนทำหน้าที่ติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือในกิจกรรมพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของครู ตลอดระยะเวลาการทดลอง พร้อมรายงานผลเพื่อบันทึกกิจกรรม สภาพการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของครูที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมิน การใช้รูปแบบ จากการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ครูจำนวน 48 คน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบในด้านองค์ประกอบที่ 1 การบริหาร องค์ประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู องค์ประกอบที่ 3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (x̄= 4.21) จากการประเมินผลการบันทึกติดตามการดำเนินงาน ซึ่งติดตามโดยทีมงานวิชาการ พบว่า รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูสูงขึ้น และจากการประเมินผลสะท้อนการใช้รูปแบบโดยการวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนกับครูกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบที (T-Test) พบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการประเมินทั้งสามแหล่งข้อมูล ผลการประเมินสามารถยืนยันได้ว่ารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง

Title: Management Model for Developing the Skills of Analysis

Thinking for Teacher in Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School

(PIER Model)

Researcher: Kanjana Jantamustukan

Year of research: 2019

Abstract

This research was the research and development of Management Model for

Developing the Skills of Analysis Thinking for Teacher in Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School(PIER Model). There were four objectives in this study: 1) to study the management for developing the skills of analysis thinking for teacher in the school, 2) to create and examine the management model for developing the skills of analysis thinking for teachers in Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School, 3) to experiment with the management model for developing in the skills of analysis thinking for teachers in Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School, 4) to evaluate the management model for developing the skills of analysis thinking for teachers in Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School. The research comprised four procedures as follows. Firstly, study the management for developing the skills of analysis thinking for teachers that

consisting of three sections, namely study documents and researchs relative to the

management for developing the analytical thinking skills, study the managerial thinking skills of teachers in Tessaban ๑ (Nakornnork Road) School, and interview the scholars in

management of analytical thinking skills. In the second stage, the creation and examination of management model for developing the analytical thinking skills for teachers that consisting of two sections, namely creating the form of management model for developing the analytical thinking skills and examing the management model of the analytical thinking skills. For the third stage, experimenting the management model for developing the analytical thinking skills for teachers. In the fourth stage, the evaluation of management model for developing the analytical thinking skills for teacher that consisting of three sections, namely evaluating the use of the management model, evaluating the observation record of action and evaluating the reflecting result from using the model that stage was applied by the Mixed-method

research in order to confirm the findings.

The findings of the study are as follows:

First stage, the results from study of management for developing the analytical thinking

skills were found that guidelines to create the management model which consisted of three compositions, namely the analytical thinking skills, the method for developing the analytical thinking skills and the management for developing the analytical thinking skills. In the second stage, the results of the creation and examination of management model that were applied by the 7 ‘s McKinsey and Deming cycle concept and according to the experts in seminar were found that the form of management model for developing the analytical thinking skills was improved as the experts’ advice and was appropriate. For the third stage, the experimental results that the third stage consisting of two sections, namely the resultsof creating the action handbooks according to the model were found researcher, samples and school academic team could take it into guiding framework in such experiment efficiently and the experimental results of using the model, as the observation record of action was found that the school managed by setting management system supporting to develop teachers’ analytical thinking skills. That system had the school academic team doing duty; monitor, advise and help the teachers participating in several activities and report the researcher for concluding that and recording true action data. For the last stage, the result of using model from 48 samples were found that the composition in management, method of analytical thinking skills, analytical thinking skills, possibility, suitability and profitability is a high level appropriate (𝑥̅= 4.21). According to action record was found that the model resulted in developing the teachers at higher analytical thinking skills. Moreover, the result of reflection in managing the model was found that the analytical thinking exam score of students in primary 1-primary 6 that analysed data by t-test the post learning scores were higher than the pre learning scores which were significantly differ at the level of .01 and from evaluating above all sides, the findings could confirm that the management model for developing the analytical thinking skills for teachers was true efficient.

โพสต์โดย กาญจนา : [28 ม.ค. 2564 เวลา 08:35 น.]
อ่าน [1931] ไอพี : 223.24.184.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,709 ครั้ง
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย

เปิดอ่าน 12,757 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน

เปิดอ่าน 15,755 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

เปิดอ่าน 14,866 ครั้ง
เมื่อรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทำยังไงดี
เมื่อรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 63,047 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 14,310 ครั้ง
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 13,610 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 42,640 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เปิดอ่าน 11,533 ครั้ง
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เปิดอ่าน 81,037 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 27,537 ครั้ง
โลกธรรม 8
โลกธรรม 8

เปิดอ่าน 6,808 ครั้ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง

เปิดอ่าน 22,474 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ

เปิดอ่าน 23,886 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 13,344 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี

เปิดอ่าน 8,917 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
เปิดอ่าน 20,448 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
เปิดอ่าน 28,803 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 47,393 ครั้ง
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
เปิดอ่าน 12,074 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ