ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วีดีโอแบบฝึกทักษะทัศนธาตุ

สาระสำคัญ

สิ่งแวดล้อมนั้นมีผลต่อการสร้างสรรค์งานจนทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดความประทับใจ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ออกมาเป็นแขนงต่างๆตามความงามและมุมมองโดยใช้

ทัศนธาตุในการแสดงออก

ตัวชี้วัด

บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ (ศ 1.1 ม. 1/1)

1. อธิบายพื้นฐานงานศิลป์

2. บอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมได้

สาระการเรียนรู้

1 . พื้นฐานงานศิลป์

2. ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. มีจิตสาธารณะ

5. ซื่อสัตย์สุจริต

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ ๑ นำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. ครูเกริ่นนำกับนักเรียนเกี่ยวกับ ศิลปะว่า ถ้าพูดถึงศิลปะนักเรียนนึกถึงอะไรและ สิ่งแวดล้อมแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันกับงานทัศนศิลป์อย่างไรตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของศิลปะให้ถูกต้องตามความหมาย แล้วสรุปความรู้ที่ได้

2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับสลาก ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ได้แก่

1) พื้นฐานงานศิลป์

2) องค์ประกอบของทัศนธาตุ

3) ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน อธิบายให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังจนเข้าใจ

4. ครูซักถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และอธิบายประกอบการซักถามเพิ่มเติม

5. นักเรียนทำใบงานเรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ แล้วช่วยกันเฉลยคำตอบ

6. นักเรียนร่วมกันบอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ให้เห็นชัดเจน

7.ให้นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมวาดภาพ เส้นพาไปและวงจรสี โดยดูตัวอย่างจากVDO ภาคปฏิบัติในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ โดยนักเรียนจะนำไปศึกษาและปฏิบัติต่อที่บ้านก็ได้

ขั้นที่ ๓ สรุป

นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ องค์ประกอบของทัศนธาตุและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สอนครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง

ขั้นที่ ๑ นำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ ที่ผ่านมาแล้วให้นักเรียน อธิบาย ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม ตามที่นักเรียนเข้าใจ

2. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเห็นในลักษณะต่าง ๆ

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

2. ครูซักถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และอธิบายประกอบการซักถามเพิ่มเติม

3. ให้นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมวาดภาพ รูปร่างที่รักรูปทรงสุขใจ โดยดูตัวอย่างจากVDO ภาคปฏิบัติในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ โดยนักเรียนจะนำไปศึกษาและปฏิบัติต่อที่บ้านก็ได้

1.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

พร้อมผลงานนักเรียนโดยครูให้คำแนะนำ ติชม แก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน

2. ทดสอบหลังเรียน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์

2.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

4. ใบงานเรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

๑. เครื่องมือ

1.1 แบบบันทึกผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

1.2 แบบประเมินใบงาน

1.3แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

1.4 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.5 แบบประเมินพฤติกรรม / ผลการเรียน

1.6 แบบประเมินปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพ

๒. วิธีการ

2.1สังเกตการทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและตรวจแบบทดสอบ

2.2 ประเมินจากใบงาน

2.3 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

2.4 สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.5 ประเมินพฤติกรรม / ผลการเรียน

2.6 ประเมินปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพ

๓. เกณฑ์การประเมิน

3.1นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ได้คะแนน อย่างน้อย 5 คะแนนขึ้นไป

3.2 นักเรียนได้คะแนนจากใบงานอย่างน้อย 5 คะแนนขึ้นไป

3.3 นักเรียนได้คะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างน้อย ระดับ 3 ขึ้นไป

3.4นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างน้อย ระดับ 1 ผ่านการประเมิน

3.5 นักเรียนได้คะแนนจากการทำกิจกรรมทางการเรียน ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 15 คะแนน ขึ้นไป

3.6 นักเรียนได้คะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพอย่างน้อย 12 คะแนนขึ้นไป

บันทึกผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ปัญหา / อุปสรรค

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ……………………………….

( นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุ )

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

บันทึกข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................

( นางปราณี เที่ยงอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

( ตรวจ /นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................

( นายสมเกียรติ ปทุมสูติ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

ศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ สาขา คือ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

๑.การวาดเส้น (Drawing

2.เส้น (Line)

เส้น คือ เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. เส้นตรง สง่า รุ่งเรือง สมดุล พุ่งขึ้น

1.1. 1.2. เส้นนอน คือ เส้นตรงที่นอนราบไปกับพื้นระดับ ให้ความรู้สึกกว้างขวาง สงบ

วงจรสี

สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทำให้

เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่

สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้สี ส้ม

สีแดง ผสมกับสีน้ำเงิน ได้สีม่วง

สีเหลือง ผสมกับสีน้ำเงิน ได้สีเขียว

สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่น ๆ

อีก 6 สี คือ

สีแดง ผสมกับสีส้ม ได้สี ส้มแดง

สีแดง ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงแดง

สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง

สีน้ำเงิน ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวน้ำเงิน

สีน้ำเงิน ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงน้ำเงิน

สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง

วรรณะของสี

คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ

1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ำตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน

2.วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น

เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกภาพที่ 1-6 ใส่ลงในช่องว่างหน้าตัวอักษร ที่มีข้อความสัมพันธ์กับภาพ(10 คะแนน)

เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกภาพที่1-6 ใส่ลงในช่องว่างหน้าตัวอักษร ที่มีข้อความสัมพันธ์กับภาพ(10 คะแนน)

เลขที่ ชื่อ-สกุล ใบงาน

(10 คะแนน)

1 เด็กชายกล้าณรงค์ เนียมเท้า

2 เด็กชายก้องเกียรติ แก้ววิหค

3 เด็กชายจักรพรรณ ปรางศร

4 เด็กชายจักรพรรดิ กล่ำบุญสวัสดิ์

5 เด็กชายจักรพันธ์ เฟื่องนคร

6 เด็กชายฉัตรชัย ทองดี

7 เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิ้ม

8 เด็กชายชาติชาย ชาวโพธิ์สระ

9 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวนาฟาง

10 เด็กชายณัฐวุฒิ เปลี่ยนศรีเมือง

11 เด็กชายปริญญา ชื่นใจฉ่ำ

12 เด็กชายพงศธร ธรรมขันติสุข

13 เด็กชายพรชัย สายศิลป์

14 เด็กชายภัทรภณ แก้วอำไพ

15 เด็กชายภูผา เหมือนด้วง

16 เด็กชายภูริช ชูกลิ่นหอม

17 เด็กชายรัฐภูมิ บูชา

18 เด็กชายวัฒนา ปรางศร

19 เด็กชายศุภกิจ นาเอี่ยม

20 เด็กชายสัมฤทธิ์ คล้ายสุบรรณ

21 เด็กชายเอกพันธุ์ อำลอย

22 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทสิงห์

23 เด็กหญิงกันธิชา ศรีรุ่งเรือง

เลขที่ ชื่อ-สกุล ใบงาน

(10 คะแนน)

24 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พูลสุวรรณ

25 เด็กหญิงจินต์สุจี ศรีศักดา

26 เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์โอ

27 เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร

28 เด็กหญิงชฎาพร เธียรประณีต

29 เด็กหญิงชุติมา คำหอมรื่น

30 เด็กหญิงญาดารัตน์ พินิจการ

31 เด็กหญิงดวงกมล สุกลีวนัด

32 เด็กหญิงธีรนันท์ ครุฑใจกล้า

33 เด็กหญิงนภัสสร ลิมะตระกูล

34 เด็กหญิงนัทธมน ศรีศักดา

35 เด็กหญิงนันทิดา จันทะโสม

36 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

37 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

38 เด็กหญิงมณฑิรา เฟื่องนคร

39 เด็กหญิงเมย์ ใสอิน

40 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะเสน

41 เด็กหญิงสุทธิตา คำหอมกุล

42 เด็กหญิงสุธิดา บานไม่รู้โรย

43 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปภาสิทธิ์

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 8-10 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให้ 5-7 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 4-1 คะแนน

ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให้ 0 คะแนน

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

จำนวน 10 ข้อ คะแนน10 คะแนน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

ก. น้ำตกเป็นศิลปะ

ข. การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่

ค. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความพึงพอใจ

2. จิตรกรรม จัดอยู่ในศิลปะสาขาใด

ก. ประยุกต์ศิลป์

ข. อุตสาหกรรมศิลป์

ค. สายศิลป์

ง. ทัศนศิลป์

3. ประเภทงานทัศนศิลป์ได้แก่ข้อใด

ก.จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์

ข.จิตรกรรม หัตถศิลป์ ออกแบบสื่อสาร ออกแบบมัณฑนศิลป์

ค. ออกแบบมัณฑนศิลป์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์

ง. ออกแบบอุตสาหกรรม ภาพพิมพ์ หัตถศิลป์ ออกแบบสื่อสาร

7.สีขั้นที่ 1 หรือแม่สี ได้แก่สีอะไรบ้าง

ก. สีแดง สีส้ม สีม่วง

ข. สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง

ค. สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง

ง. สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

8. สีที่มีน้ำหนักอ่อนมักจะระบายในระยะใด

ก. ระยะตื้น

ข. ระยะใกล้

ค. ระยะไกล

ง. ระยะใดก็ได้

9. สีขั้นที่ 2 เกิดจากแม่สี 2 สีผสมกันในอัตราส่วนเท่าไร

ก. อัตราส่วนที่เท่ากัน

ข. อัตราส่วนน้อยกว่าบ้าง

ค. อัตราส่วนมากว่าบ้าง

ง. อัตราส่วนใดก็ได้

10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ก. สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ข. ทัศนธาตุเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์

ค. ค.สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏจะเป็นไปอย่างอิสระ

ง. งานทัศนศิลป์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ 4. เจดีย์ชเวดากอง เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลความเชื่อและความศรัทธา ตั้งอยู่ในประเทศใด

ก. ไทย ข. พม่า

ค. กัมพูชา ง. อินโดนีเซีย

5. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของทัศนธาตุได้ถูกต้อง

ก. แสดงออกด้วยการขีดเขียน

ข. ส่วนประกอบของการมองเห็น

ค. สนองความต้องการทางด้านจิตใจ

ง. สนองความต้องการทางด้านร่างกาย

6. ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของทัศนธาตุ คืออะไร

ก. สี

ข. เส้น

ค. รูปทรง

ง. แสงเงา

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

ลำดับ เฉลย

1 ง

2 ง

3 ก

4 ข

5 ข

6 ข

7 ง

8 ค

9 ก

10 ง

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

จำนวน 10 ข้อ คะแนน10 คะแนน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของทัศนธาตุได้ถูกต้อง

ก. แสดงออกด้วยการขีดเขียน

ข. ส่วนประกอบของการมองเห็น

ค. สนองความต้องการทางด้านจิตใจ

ง. สนองความต้องการทางด้านร่างกาย

2. ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของทัศนธาตุ คืออะไร

ก. สี

ข. เส้น

ค. รูปทรง

ง. แสงเงา

3.สีขั้นที่ 1 หรือแม่สี ได้แก่สีอะไรบ้าง

ก. สีแดง สีส้ม สีม่วง

ข. สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง

ค. สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง

ง. สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

4. สีที่มีน้ำหนักอ่อนมักจะระบายในระยะใด

ก. ระยะตื้น

ข. ระยะใกล้

ค. ระยะไกล

ง. ระยะใดก็ได้

8. เจดีย์ชเวดากอง เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ทีสร้างขึ้นจากอิทธิพลความเชื่อและความศรัทธา ตั้งอยู่ในประเทศใด

ก. ไทย ข. พม่า

ค. กัมพูชา ง. อินโดนีเซีย

9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ก. สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ข. ทัศนธาตุเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ มนุษย์

ค. สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏจะเป็นไปอย่างอิสระ

ง. งานทัศนศิลป์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

10. จิตรกรรม จัดอยู่ในศิลปะสาขาใด

ก. ประยุกต์ศิลป์

ข. อุตสาหกรรมศิลป์

ค. สายศิลป์

ง. ทัศนศิลป์

5. สีขั้นที่ 2 เกิดจากแม่สี 2 สีผสมกันในอัตราส่วน

เท่าไร

ก. อัตราส่วนที่เท่ากัน

ข. อัตราส่วนน้อยกว่าบ้าง

ค. อัตราส่วนมากว่าบ้าง

ง. อัตราส่วนใดก็ได้

6. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

ก. น้ำตกเป็นศิลปะ

ข. การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่

ค. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความพึงพอใจ

7. ประเภทงานทัศนศิลป์ได้แก่ข้อใด

ก.จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์

ข.จิตรกรรม หัตถศิลป์ ออกแบบสื่อสาร ออกแบบมัณฑนศิลป์

ค. ออกแบบมัณฑนศิลป์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์

ง. ออกแบบอุตสาหกรรม ภาพพิมพ์ หัตถศิลป์ ออกแบบสื่อสาร

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์

ลำดับ เฉลย

1 ข

2 ข

3 ง

4 ค

5 ก

6 ง

7 ก

8 ข

9 ง

10 ง

เลขที่ ชื่อ-สกุล แบบทดสอบ

ก่อนเรียน (10) แบบทดสอบ

หลังเรียน (10)

1 เด็กชายกล้าณรงค์ เนียมเท้า

2 เด็กชายก้องเกียรติ แก้ววิหค

3 เด็กชายจักรพรรณ ปรางศร

4 เด็กชายจักรพรรดิ กล่ำบุญสวัสดิ์

5 เด็กชายจักรพันธ์ เฟื่องนคร

6 เด็กชายฉัตรชัย ทองดี

7 เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิ้ม

8 เด็กชายชาติชาย ชาวโพธิ์สระ

9 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวนาฟาง

10 เด็กชายณัฐวุฒิ เปลี่ยนศรีเมือง

11 เด็กชายปริญญา ชื่นใจฉ่ำ

12 เด็กชายพงศธร ธรรมขันติสุข

13 เด็กชายพรชัย สายศิลป์

14 เด็กชายภัทรภณ แก้วอำไพ

15 เด็กชายภูผา เหมือนด้วง

16 เด็กชายภูริช ชูกลิ่นหอม

17 เด็กชายรัฐภูมิ บูชา

18 เด็กชายวัฒนา ปรางศร

19 เด็กชายศุภกิจ นาเอี่ยม

20 เด็กชายสัมฤทธิ์ คล้ายสุบรรณ

21 เด็กชายเอกพันธุ์ อำลอย

22 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทสิงห์

23 เด็กหญิงกันธิชา ศรีรุ่งเรือง

เลขที่ ชื่อ-สกุล แบบทดสอบ

ก่อนเรียน (10) แบบทดสอบ

หลังเรียน (10)

24 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พูลสุวรรณ

25 เด็กหญิงจินต์สุจี ศรีศักดา

26 เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์โอ

27 เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร

28 เด็กหญิงชฎาพร เธียรประณีต

29 เด็กหญิงชุติมา คำหอมรื่น

30 เด็กหญิงญาดารัตน์ พินิจการ

31 เด็กหญิงดวงกมล สุกลีวนัด

32 เด็กหญิงธีรนันท์ ครุฑใจกล้า

33 เด็กหญิงนภัสสร ลิมะตระกูล

34 เด็กหญิงนัทธมน ศรีศักดา

35 เด็กหญิงนันทิดา จันทะโสม

36 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

37 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

38 เด็กหญิงมณฑิรา เฟื่องนคร

39 เด็กหญิงเมย์ ใสอิน

40 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะเสน

41 เด็กหญิงสุทธิตา คำหอมกุล

42 เด็กหญิงสุธิดา บานไม่รู้โรย

43 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปภาสิทธิ์

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก

3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย

1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก

ชื่อกลุ่ม.............................................................................................................ชั้น.................

1.. ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................

รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1

1. ความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้

2. ความสะอาดสวยงาม

3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน

4. มีกระบวนการคิดวิเคราะห์

5. คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน

6. ความคิดสร้างสรรค์

เลขที่ ชื่อ - สกุล มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต

รวม

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1 เด็กชายกล้าณรงค์ เนียมเท้า

2 เด็กชายก้องเกียรติ แก้ววิหค

3 เด็กชายจักรพรรณ ปรางศร

4 เด็กชายจักรพรรดิ กล่ำบุญสวัสดิ์

5 เด็กชายจักรพันธ์ เฟื่องนคร

6 เด็กชายฉัตรชัย ทองดี

7 เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิ้ม

8 เด็กชายชาติชาย ชาวโพธิ์สระ

9 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวนาฟาง

10 เด็กชายณัฐวุฒิ เปลี่ยนศรีเมือง

11 เด็กชายปริญญา ชื่นใจฉ่ำ

12 เด็กชายพงศธร ธรรมขันติสุข

13 เด็กชายพรชัย สายศิลป์

14 เด็กชายภัทรภณ แก้วอำไพ

15 เด็กชายภูผา เหมือนด้วง

16 เด็กชายภูริช ชูกลิ่นหอม

17 เด็กชายรัฐภูมิ บูชา

18 เด็กชายวัฒนา ปรางศร

19 เด็กชายศุภกิจ นาเอี่ยม

20 เด็กชายสัมฤทธิ์ คล้ายสุบรรณ

21 เด็กชายเอกพันธุ์ อำลอย

22 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทสิงห์

23 เด็กหญิงกันธิชา ศรีรุ่งเรือง

24 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พูลสุวรรณ

เลขที่ ชื่อ - สกุล มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต

รวม

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

25 เด็กหญิงจินต์สุจี ศรีศักดา

26 เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์โอ

27 เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร

28 เด็กหญิงชฎาพร เธียรประณีต

29 เด็กหญิงชุติมา คำหอมรื่น

30 เด็กหญิงญาดารัตน์ พินิจการ

31 เด็กหญิงดวงกมล สุกลีวนัด

32 เด็กหญิงธีรนันท์ ครุฑใจกล้า

33 เด็กหญิงนภัสสร ลิมะตระกูล

34 เด็กหญิงนัทธมน ศรีศักดา

35 เด็กหญิงนันทิดา จันทะโสม

36 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

37 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

38 เด็กหญิงมณฑิรา เฟื่องนคร

39 เด็กหญิงเมย์ ใสอิน

40 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะเสน

41 เด็กหญิงสุทธิตา คำหอมกุล

42 เด็กหญิงสุธิดา บานไม่รู้โรย

43 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปภาสิทธิ์

เกณฑ์การประเมิน

0 = ไม่ผ่าน(คะแนน 0) 1 = ผ่าน( คะแนน 1-8) 2 = ดี (9-12) 3 = ดีเยี่ยม (13-15)

ประเมินครั้งที่........ วันที่.... เดือน...................พ.ศ. .........

คำชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมและผลงานของนักเรียนในการทำกิจกรรม และให้คะแนน

ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมและผลของนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนรวม 21 คะแนน ขึ้นไป

ที่ ชื่อ – สกุล พฤติกรรมความสนใจในการเรียน ตอบคำถามจากเรื่องที่เรียน การพูดแสดงความคิดเห็น รวม สรุปผลการประเมิน

10 10 10 30 ผ่าน ไม่ผ่าน

1 เด็กชายกล้าณรงค์ เนียมเท้า

2 เด็กชายก้องเกียรติ แก้ววิหค

3 เด็กชายจักรพรรณ ปรางศร

4 เด็กชายจักรพรรดิ กล่ำบุสวัสดิ์

5 เด็กชายจักรพันธ์ เฟื่องนคร

6 เด็กชายฉัตรชัย ทองดี

7 เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิ้ม

8 เด็กชายชาติชาย ชาวโพธิ์สระ

9 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวนาฟาง

10 เด็กชายณัฐวุฒิ เปลี่ยนศรีเมือง

11 เด็กชายปริญญา ชื่นใจฉ่ำ

12 เด็กชายพงศธร ธรรมขันติสุข

13 เด็กชายพรชัย สายศิลป์

14 เด็กชายภัทรภณ แก้วอำไพ

15 เด็กชายภูผา เหมือนด้วง

ที่ ชื่อ – สกุล พฤติกรรมความสนใจในการเรียน ตอบคำถามจากเรื่องที่เรียน การพูดแสดงความคิดเห็น รวม สรุปผลการประเมิน

10 10 10 30 ผ่าน ไม่ผ่าน

16 เด็กชายภูริช ชูกลิ่นหอม

17 เด็กชายรัฐภูมิ บูชา

18 เด็กชายวัฒนา ปรางศร

19 เด็กชายศุภกิจ นาเอี่ยม

20 เด็กชายสัมฤทธิ์ คล้ายสุบรรณ

21 เด็กชายเอกพันธุ์ อำลอย

22 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทสิงห์

23 เด็กหญิงกันธิชา ศรีรุ่งเรือง

24 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พูลสุวรรณ

25 เด็กหญิงจินต์สุจี ศรีศักดา

26 เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์โอ

27 เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร

28 เด็กหญิงชฎาพร เธียรประณีต

29 เด็กหญิงชุติมา คำหอมรื่น

30 เด็กหญิงญาดารัตน์ พินิจการ

31 เด็กหญิงดวงกมล สุกลีวนัด

32 เด็กหญิงธีรนันท์ ครุฑใจกล้า

33 เด็กหญิงนภัสสร ลิมะตระกูล

ที่ ชื่อ – สกุล พฤติกรรมความสนใจในการเรียน ตอบคำถามจากเรื่องที่เรียน การพูดแสดงความคิดเห็น รวม สรุปผลการประเมิน

10 10 10 30 ผ่าน ไม่ผ่าน

34 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

35 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

36 เด็กหญิงมณฑิรา เฟื่องนคร

37 เด็กหญิงเมย์ ใสอิน

38 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะเสน

39 เด็กหญิงสุทธิตา คำหอมกุล

40 เด็กหญิงสุธิดา บานไม่รู้โรย

41 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปภาสิทธิ์

42 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

43 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

ประเมินครั้งที่........ วันที่.... เดือน...................พ.ศ. .........

คำชี้แจง ครูประเมินปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพของนักเรียน และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับผล ปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพของนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน นักเรียนได้คะแนนรวมอย่างน้อย 12 คะแนนขึ้นไป

ที่ ชื่อ – สกุล

การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตรงตามที่กำหนดภาระงาน รวม

10 10 10 30

1 เด็กชายกล้าณรงค์ เนียมเท้า

2 เด็กชายก้องเกียรติ แก้ววิหค

3 เด็กชายจักรพรรณ ปรางศร

4 เด็กชายจักรพรรดิ กล่ำบุสวัสดิ์

5 เด็กชายจักรพันธ์ เฟื่องนคร

6 เด็กชายฉัตรชัย ทองดี

7 เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิ้ม

8 เด็กชายชาติชาย ชาวโพธิ์สระ

9 เด็กชายณัฐภูมิ ชาวนาฟาง

10 เด็กชายณัฐวุฒิ เปลี่ยนศรีเมือง

11 เด็กชายปริญญา ชื่นใจฉ่ำ

12 เด็กชายพงศธร ธรรมขันติสุข

13 เด็กชายพรชัย สายศิลป์

14 เด็กชายภัทรภณ แก้วอำไพ

15 เด็กชายภูผา เหมือนด้วง

ที่ ชื่อ – สกุล การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตรงตามที่กำหนดภาระงาน รวม

10 10 10 30

16 เด็กชายภูริช ชูกลิ่นหอม

17 เด็กชายรัฐภูมิ บูชา

18 เด็กชายวัฒนา ปรางศร

19 เด็กชายศุภกิจ นาเอี่ยม

20 เด็กชายสัมฤทธิ์ คล้ายสุบรรณ

21 เด็กชายเอกพันธุ์ อำลอย

22 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทสิงห์

23 เด็กหญิงกันธิชา ศรีรุ่งเรือง

24 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พูลสุวรรณ

25 เด็กหญิงจินต์สุจี ศรีศักดา

26 เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์โอ

27 เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร

28 เด็กหญิงชฎาพร เธียรประณีต

29 เด็กหญิงชุติมา คำหอมรื่น

30 เด็กหญิงญาดารัตน์ พินิจการ

31 เด็กหญิงดวงกมล สุกลีวนัด

32 เด็กหญิงธีรนันท์ ครุฑใจกล้า

33 เด็กหญิงนภัสสร ลิมะตระกูล

ที่ ชื่อ – สกุล การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตรงตามที่กำหนดภาระงาน รวม

10 10 10 30

34 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

35 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

36 เด็กหญิงมณฑิรา เฟื่องนคร

37 เด็กหญิงเมย์ ใสอิน

38 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะเสน

39 เด็กหญิงสุทธิตา คำหอมกุล

40 เด็กหญิงสุธิดา บานไม่รู้โรย

41 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปภาสิทธิ์

42 เด็กหญิงปทิตตา มาลา

43 เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น

รายการประเมิน คำอธิบาย ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. การจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทั้ง 3 ข้อ คือ

1.เอกภาพ

2.ความสมดุล

3.ความกลมกลืน

ผลงานสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

2 ข้อ คือ

1.เอกภาพ

2.ความสมดุล

ผลงานสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

1 ข้อ คือ

1.เอกภาพ

ผลงานขาดความสมบูรณ์ตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทั้ง 3 ข้อ คือ

1.เอกภาพ

2.ความสมดุล

3.ความกลมกลืน

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดแทรกเทคนิคกลวิธีแปลกใหม่ได้อย่างเหมาะสม ลงตัว และมีความน่าสนใจ ผลงานแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดแทรกเทคนิคกลวิธีแปลกใหม่ได้อย่างเหมาะสม ลงตัว และค่อนข้างน่าสนใจ ผลงานแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดแทรกเทคนิคกลวิธีแปลกใหม่ได้ค่อนข้างเหมาะสม ลงตัว แต่ไม่ค่อยน่าสนใจ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่มีการสอดแทรกเทคนิคกลวิธีแปลกใหม่ และไม่น่าสนใจ

3. ผลงานตรงตามที่กำหนดภาระงาน 1.ผลงานสมบูรณ์ครบถ้วน

2.ผลงานสื่อความหมายตรงตามภาระงาน

3.ผลงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ผลงานบกพร่องไม่ตรงตามภาระงาน

1 ข้อ ผลงานบกพร่องไม่ตรงตามภาระงาน

2 ข้อ ผลงานบกพร่องไม่ตรงตามภาระงาน

3 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก ให้ 8-10 คะแนน

ดี ให้ 5-7 คะแนน

พอใช้ ให้ 2-4 คะแนน

ปรับปรุง ให้ 1 คะแนน

โพสต์โดย ทิพย์ : [23 เม.ย. 2564 เวลา 12:33 น.]
อ่าน [1213] ไอพี : 125.26.165.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,760 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 272 ครั้ง
วิธีกำจัดแมลงเม่า
วิธีกำจัดแมลงเม่า

เปิดอ่าน 31,577 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 132,443 ครั้ง
อาถรรพณ์"นรกซานติก้า" ที่ดินนี้มีตำนาน..."เลือด"!!!
อาถรรพณ์"นรกซานติก้า" ที่ดินนี้มีตำนาน..."เลือด"!!!

เปิดอ่าน 34,518 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 11,144 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 10,575 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

เปิดอ่าน 30,586 ครั้ง
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 13,132 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 15,901 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 18,929 ครั้ง
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ

เปิดอ่าน 16,854 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 27,354 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 8,589 ครั้ง
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 33,020 ครั้ง
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,205 ครั้ง
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก

เปิดอ่าน 12,078 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 9,245 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 7,525 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 7,630 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ