ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563

หัวข้อรายงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน : นายจามร วรรณากาญจน์

ปีที่ทำการวิจัย: 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการดำเนินงาน ( Process evaluation) ผลผลิต ( Product evaluation) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นปีการศึกษา 2563 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563 ใช้รูปแบบ การประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ 1) ครูโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน 2) นักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 55 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 127 คน ส่วนทางด้านสถิตินั้นใช้สถิติพื้นฐาน ดังนี้คือ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)และด้านผลผลิต (Product) มีการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏดังต่อไปนี้

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมในโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ รองลงมา จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ โครงการมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ลำดับต่ำสุดได้แก่ โครงการมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่สังกัด

2. ด้านปัจจัยของการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่โรงเรียนจัดกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รองลงมาได้แก่ โรงเรียน มีบริเวณและทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการ ลำดับต่ำสุดจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนกำหนดขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานโรงเรียนมีบริเวณและทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการ

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นต่อผล การดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผล การดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ลำดับต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน พิจารณาแยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นพฤติกรรมด้านการสอนของครูในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นต่อผลพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนทุกด้าน รองลงมาได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมหรือสาระที่สอน ลำดับต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดระเบียบการควบคุมห้องเรียนได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในภาพรวมพบว่าระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของ การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการจัดทำโครงงานในเรื่องที่สนใจ และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง รองลงมา 2 ข้อได้แก่ นักเรียนมีความสุขสนุกสนานใน การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง นักเรียนมีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ลำดับต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ส่วนด้านอยู่อย่างพอเพียง ลำดับต่ำสุด

4.4 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ในภาพรวมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย bank : [25 พ.ค. 2564 เวลา 11:45 น.]
อ่าน [1118] ไอพี : 180.180.105.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ