ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ซึ่งประกอบด้วย

ความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนงานของโรงเรียน

2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ซึ่งประกอบด้วย ความเพียงพอและ

ความเหมาะสม ของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เวลา และสถานที่ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ซึ่งประกอบด้วยความเหมาะสมของการปฏิบัติงานตามโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การนำผลไปปรับปรุงพัฒนาของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ เกี่ยวกับความสำเร็จของ 8 กิจกรรม และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามโครงการ

รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้านคือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน

และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้จำนวน 9 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวม 9 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวม 7 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 80 คน

โดยใช้ตารางสุ่มของ Krejcie และ Morgan นำมาเทียบสัดส่วนร้อยละกับจำนวนผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น 4) นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 54 คน

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวม ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) ตามแบบของ Likert จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

มีข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 ฉบับที่ 2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

(Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อคำถาม

จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 ฉบับที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 ฉบับที่ 4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีข้อคำถาม จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 ฉบับที่ 5 การประเมินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีข้อคำถาม จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการดำเนินโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม

ทั้งโครงการ พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Inputs Evaluation) และด้านกระบวนการ (Process Evaluation) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิต (Products Evaluation) และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

สรุปผลการประเมินตามลำดับ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปได้ดังนี้

ครูมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Inputs Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปได้ดังนี้

ครูมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปได้ดังนี้

ครูมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปได้ดังนี้

ครูผู้สอนมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกข้อ

5. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปได้ดังนี้

ครูมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

และผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกข้อ

โพสต์โดย โจ้ : [3 มิ.ย. 2564 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [1832] ไอพี : 180.180.189.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,117 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 40,029 ครั้ง
กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ มีโทษ
กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ มีโทษ

เปิดอ่าน 3,931 ครั้ง
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา

เปิดอ่าน 20,220 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 11,429 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 16,598 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 12,771 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"

เปิดอ่าน 23,266 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 11,785 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต

เปิดอ่าน 8,895 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 18,990 ครั้ง
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

เปิดอ่าน 13,362 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 12,754 ครั้ง
การทำบุญสะเดาะเคราะห์
การทำบุญสะเดาะเคราะห์

เปิดอ่าน 25,321 ครั้ง
รอบรู้เรื่องการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
รอบรู้เรื่องการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย

เปิดอ่าน 13,670 ครั้ง
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก

เปิดอ่าน 9,071 ครั้ง
ปัญหาทั่วไปในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีการแก้ไข
ปัญหาทั่วไปในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีการแก้ไข
เปิดอ่าน 23,502 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์
เปิดอ่าน 9,778 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
เปิดอ่าน 9,675 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 83,949 ครั้ง
จำนวนเฉพาะ (Prime Number) คืออะไร?
จำนวนเฉพาะ (Prime Number) คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ