ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อผู้ศึกษา นางณัชธาร แดงเหมือน

โรงเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 174 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 174 รวมทั้งสิ้น 315 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 174 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างทอง จำนวน 174 รวมทั้งสิ้น 315 คน มีขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้

2.1 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 ; อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เพชร โรจน์และคณะ. 2550 : 264)ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 172 คน

2.2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ จำนวน 172 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำ เนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านอ่างทอง สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. บริบทของโครงการตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงการกับศักยภาพ ทรัพยากรและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาของโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ

3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผ่านการประชุมลงความเห็นให้ความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการจากคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้แก่บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองในการดำเนินงานโครงการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการกำหนดวิธีการ มาตรการของการดำเนินงานโครงการ

4. ผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมเป้าหมาย ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คุณธรรมเป้าหมาย จิตอาสา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม ผลการประเมินเป็นดังนี้ ครูมีความคิดเห็นว่าคุณธรรมเป้าหมาย ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คุณธรรมเป้าหมาย จิตอาสา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นักเรียนมีความคิดเห็นว่าคุณธรรมเป้าหมาย ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คุณธรรมเป้าหมาย จิตอาสา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าคุณธรรมเป้าหมาย จิตอาสา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คุณธรรม เป้าหมาย ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

5. ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านอ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ มีความพึงพอใจมากที่สุด 9 ข้อ ความพึงพอใจระดับมาก 3 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้และ/หรือมีแผนการเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครู นักเรียน ผู้บริหาร ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง

คำสำคัญ : การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.,โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสต์โดย อ้วน : [5 ก.ค. 2564 เวลา 13:22 น.]
อ่าน [811] ไอพี : 110.171.46.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ