ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี

ผู้วิจัย ธงชัย เมฆแดง

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)

ปี พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

2) สร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 83 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 คน ครู จำนวน 56 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เพื่อใช้ศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล การพิจารณารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลใช้รูปแบบการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า

1. การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) บริหารมืออาชีพ 2) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 3) การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 4) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 5) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 6) การประกันคุณภาพตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือ 7) เน้นการเรียนการสอน 8) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านเรียงตามจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่ 5 การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ ด้านที่ 1 ผู้บริหารมืออาชีพ ด้านที่ 4 เน้นการเรียนการสอน ด้านที่ 3 มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ด้านที่ 7 การประกันคุณภาพ ด้านที่ 2 การมีวิสัยทัศน์และ วัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านที่ 8 องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ด้านที่ 5 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีดังนี้

1. สอนอย่างมีวัตถุประสงค์ (Purpose Teaching) เนื่องจากโรงเรียนต้องกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการบริหารทางวิชาการ การเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน ต้องมีการพัฒนาคุณภาพของครู เพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับชาติ และระดับชุมชน

2. ผู้บริหารมืออาชีพ (Professional) เนื่องจากปัจจุบันสังคมยอมรับว่าอาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง สังคมมีความคาดหวังต่อโรงเรียนสูง ผู้บริหารและครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ต้องมีความเชี่ยวชาญ และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้โรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล

3. เน้นการเรียนการสอน (Focus on Teaching and Learning) เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ความปรารถนาของผู้ปกครองทุกคน คือ ความต้องการที่จะให้บุตรหลานมีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพ มีความสามารถทางวิชาการที่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้โรงเรียนจึง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจและความสามารถที่ได้รับจากโรงเรียนไปใช้ต่อ และมีคุณประโยชน์ต่อการเรียนตอหรือนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

4. มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง (High Expectation of All Learners) จากสังคมปัจจุบันที่ต้องการคนดี มีความรู้ มีภาวะผู้นำ โรงเรียนจึงเป็นความคาดหวังของสังคมว่าจะต้องผลิตนักเรียนที่สามารถแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้ ซึ่งความสำเร็จที่ผู้ปกครองต้องการมากที่สุดคือ ความสำเร็จ ทางวิชาการของนักเรียน หรือคุณภาพของโรงเรียนที่สังคมต้องการมากที่สุดคือ การที่มีนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อระดับสูงได้มากๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว และต้องมุ่งมั่นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางวิชาการให้มากที่สุด

5. การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ (Accountability) เพราะการบริหารโรงเรียนในปัจจุบันเป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจ โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่บริหารอย่างแท้จริง ตามระเบียบกฎหมายการบริหารโรงเรียนต้องเป็นการบริหารที่ดี มีความโปร่งใส เป็นการบริหารที่ต้องผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก และพร้อมจะรับการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ โรงเรียนจะต้องทำให้สังคมมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ ซึ่งโรงเรียนจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ต้องประกาศให้สาธารณชนยอมรับ และสร้างความเชื่อถือให้กับชุมชน

6. การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Share Vision and Goals) เนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ดีต้องเกิดจากการรับรู้ การร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดซึ่งจะเป็น พันธกิจที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ที่ทุกคนต้องการ ซึ่งเป็นพลังสำคัญยิ่ง ที่จะนำโรงเรียนไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ทุกคนต้องการ

7. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Communities) โรงเรียนควรเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เพราะโลกยุคปัจจุบันการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ที่ทุกประเทศต้องจัดให้กับประชากร ของตน บทบาทของโรงเรียน จึงต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตามที่สังคมต้องการและโรงเรียนต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้ของชุมชน เพื่อบริการชุมชนด้านวิชาการ และต้องมีบทบาทในการโยงความรู้จากชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

8. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Stimulating and Secure Learning

Environment) เพราะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม จะเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยต้องคำนึงถึงความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และสวยงาม

โพสต์โดย รองเบิร์ด : [1 ก.ย. 2564 เวลา 05:53 น.]
อ่าน [1163] ไอพี : 184.22.53.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,372 ครั้ง
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เปิดอ่าน 13,780 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?

เปิดอ่าน 19,554 ครั้ง
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค

เปิดอ่าน 8,208 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 13,373 ครั้ง
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 10,188 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 23,476 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 13,429 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?

เปิดอ่าน 28,511 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 22,548 ครั้ง
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด

เปิดอ่าน 83,101 ครั้ง
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 10,821 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 12,482 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

เปิดอ่าน 43,085 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 23,926 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ

เปิดอ่าน 10,494 ครั้ง
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ
เปิดอ่าน 13,878 ครั้ง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
เปิดอ่าน 8,516 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
เปิดอ่าน 9,350 ครั้ง
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
เปิดอ่าน 9,626 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ