ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เทคนิคบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษา ACSA Smart School Model เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

รายงานการพัฒนานวัตกรรมบริหารการศึกษา

(The Innovational Proposal Report)

---------- ---------

เรื่อง เทคนิคบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษา ACSA Smart School

Model เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

ผู้จัดทำ นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ

โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2562 - 2563

____________________________________________________________________________

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สืบเนื่องมาจากโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ทำการสำรวจสภาพบริบทของสถานศึกษา ได้ทำการวิเคราะห์

สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี

การศึกษา (พ.ศ. 2561-2563) เพื่อใช้ยุทธศาสตร์ทางด้านความคิด (Cognitive Strategies) มาแก้ไขปัญหา

ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการ เทคนิควิธีการ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านโนนโพธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้จากการศึกษา ผลการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม

การศึกษาใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในบริหารจัดการสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องการการ (Need) ของการพัฒนา และโดยต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา (Research

and Development : R&D) ซึ่งมีความเชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้อย่างเป็นรูปธรรมมีความชัดเจน

สาเหตุของปัญหา

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสาเหตุของปัญหา มีที่มาจากหลากหลายองค์ประกอบ เช่น ตัวนักเรียน เพื่อน ครู

หลักสูตรสถานศึกษา สภาพแวดล้อมอาคารเรียนอาคารประกอบชำรุดทรุดโทรม สภาพบริบทของโรงเรียนไม่

เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น สิ่งที่เป็นโจทย์ปัญหา (Problem) ที่ต้องการ (Need) ให้

โรงเรียนเร่งแก้ไขโดยด่วน นั่นก็คือ การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถการบริหารจัดการสถานศึกษาที่

ไม่สามารถปฏิเสธได้

แนวทางที่จะนำมาแก้ปัญหา

จากแนวความคิด (Concept) หลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้ (Knowledge management) ประสบการณ์การ

บริหารจัดการสถานศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้มองเห็นมโนทัศน์รูปธรรม (Concrete Concept) เกี่ยวกับ

รูปแบบ กระบวนการ เทคนิควิธีการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่กำลัง

เผชิญอยู่ในขณะนั้น จึงได้พิจารณานำเอา4 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษา จากแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2561-2563) มาวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิง เทคนิควิธีการ กระบวนการ

ระบบปฏิบัติการ ในรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์สู่การ

ปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์สนองการแก้ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ระยะ 3 ปีการศึกษา (พ.ศ.2561-2563) ซึ่งได้ร่วมกันกำหนด

แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาไว้จำนวน 4 กลยุทธ์

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ด้วยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัด

การศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน

โนนโพธิ์ในรูปแบบโมเดลนวัตกรรมทางการศึกษา ACSA Smart School เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการเสริมสร้าง

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา จะส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อศักยภาพการพัฒนาการบริหารจัดการเสริมสร้าง

คุณภาพของสถานศึกษา และการพัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับ

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

1. เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการ (Need) การพัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้วยการใช้วิธีระบบปฏิบัติการนำนวัตกรรมทางการศึกษา ACSA Smart School Model ลงสู่การปฏิบัติภายใน

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

2. เพื่อต่อยอดการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน

การสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามลำดับ

3. เพื่อศึกษาเจตคติความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ภายใต้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยนวัตกรรม ACSA Smart

School Model และการสะท้อนผลข้อมูลป้อนกลับ (Reflect) เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหาร

จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรมทางการศึกษาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นฐาน โดยนำนวัตกรรม

โมเดล “ACSA” Smart Schoolลงสู่การปฏิบัติจริงภายในโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ด้วยความคาดหวังว่าระบบวิธีการ

สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา ACSA Smart School Model นำนวัตกรรมโมเดล ACSA Smart School ลงสู่การปฏัติจริงใน

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม ACSA ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ และให้ข้อมูลป้อนกลันเพื่อนา ไปแก้ไข

พัฒนาและคิดสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน/ นวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไปบริหารจัดการสถานศึกษาใหม่ ๆ จะช่วยให้โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา ACSA Smart School Model ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนจะมีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีทิศทางกระบวนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย

การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

2. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

ให้สูงขึ้น ทั้งเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ตอบสนองการเสริมสร้างคุณภาพของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ทำให้เกิด

นวัตกรรมทางการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมขึ้นมาตามลำดับ

โพสต์โดย อุ้ม : [8 ม.ค. 2565 เวลา 17:26 น.]
อ่าน [324] ไอพี : 110.164.126.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,619 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 17,246 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 7,653 ครั้ง
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?

เปิดอ่าน 10,720 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

เปิดอ่าน 16,672 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 17,523 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF

เปิดอ่าน 9,942 ครั้ง
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 35,463 ครั้ง
ภาษาจีนน่ารู้
ภาษาจีนน่ารู้

เปิดอ่าน 10,874 ครั้ง
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่

เปิดอ่าน 47,312 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 14,959 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 252,222 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

เปิดอ่าน 8,921 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 16,672 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 42,856 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,563 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 12,979 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 8,552 ครั้ง
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

เปิดอ่าน 13,276 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 11,944 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ