ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1)พัฒนาและศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครก่อนและหลังการพัฒนา2)เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสือของครูโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครก่อนและหลังการพัฒนา และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสือของครูโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล จำนวน 310 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถาม ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 วงรอบดังนี้

วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 7 มกราคม พ.ศ. 2563

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน t-test (Independent Sample) ใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า

1.ก่อนการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนนท์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสืออยู่ในระดับปานกลาง(mu=2.75, sigma =0.51) และรายการที่มีสภาพการจัดการเรียนรู้ต่ำและจำเป็นจะต้องพัฒนาเรียงลำดับความจำเป็นดังนี้ มีข้อ(6) มีการส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่างหลากหลายสร้างสรรค์ และสามารถสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง(mu=1.73, sigma =0.53) ข้อ(7) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะเรียนรู้สภาพ นักเรียนและเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (mu=2.17, sigma =0.41) ข้อ(9) มีนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 และมีการกำหนดไว้ในแผนงานโครงการ (mu=2.17, sigma =0.41)และข้อ(10)มีการใช้สื่ออย่างหลากหลายและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล(mu=2.17, sigma =0.41)

หลังพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนนท์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสืออยู่ในระดับมาก (mu=4.47, sigma =0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ถึงมากโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ข้อ(13) มีการจัดแหล่งความรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนการสอน(mu=4.63, sigma =0.75) ข้อ (5) มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกัน โดยเน้น กระบวนการกลุ่ม(mu=4.63, sigma =0.75)และ ข้อ(16) มีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง(mu=4.57, sigma =0.59)

2. ก่อนการพัฒนาครูโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมลูกเสือโดยรวมอยู่ในระดับมาก(mu=-3.96, sigma =0.71)และรายการที่มีสภาพการจัดการเรียนรู้ต่ำและจำเป็นจะต้องพัฒนาเรียงลำดับความจำเป็นดังนี้ข้อ(2) (mu=4.02, sigma =0.68) ข้อ(1) กำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน (mu=4.07, sigma =0.66) ข้อ(9)ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หลังจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบอยู่เสมอ (mu=4.09, sigma =0.59)

หลังการพัฒนา ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้กิจกรรมลูกเสือโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (mu=4.54, sigma =0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดถึงมากโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ข้อ(7) มีการจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน (mu=4.59, sigma =0.75) ข้อ (8) จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจเกี่ยวกับมโนทัศน์และแนวคิดที่สำคัญมากกว่าการท่องจำ (mu=4.58, sigma =0.41)และ ข้อ(11) มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ(mu=4.58, sigma =0.46)

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยใช้กิจกรรมลูกเสือของครูโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด (mu=4.56, sigma =0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดถึงมากโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ข้อ(11) นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม(mu=4.79, sigma =0.45) ข้อ(12)ครูใช้สื่อ อย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรม (mu=4.78, sigma=0.41)และข้อ(10) กิจกรรมที่ครูจัดส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ(mu=4.59, sigma =0.14)

โพสต์โดย Napa : [7 ก.พ. 2565 เวลา 17:32 น.]
อ่าน [2316] ไอพี : 223.206.235.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,588 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 21,643 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 13,346 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 59,080 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ

เปิดอ่าน 58,934 ครั้ง
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 44,446 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 15,116 ครั้ง
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1

เปิดอ่าน 11,413 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 10,974 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.

เปิดอ่าน 74,967 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เปิดอ่าน 9,547 ครั้ง
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต

เปิดอ่าน 10,246 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 38,057 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

เปิดอ่าน 8,725 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?

เปิดอ่าน 14,838 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 16,552 ครั้ง
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เปิดอ่าน 10,977 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
เปิดอ่าน 20,792 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เปิดอ่าน 13,837 ครั้ง
4 วิธี ช่วยให้ผิวคุณสวยไปตลอดกาล
4 วิธี ช่วยให้ผิวคุณสวยไปตลอดกาล
เปิดอ่าน 11,429 ครั้ง
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ