ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

ผู้ประเมิน นายรัตนกรณ์ วีราพันธ์

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวนทั้งหมด 646 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 51 คน ผู้ปกครอง จำนวน 290 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)และนักเรียน จำนวน 290 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีดังนี้

1.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.68, S = 0.45) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x̄= 4.81, S = 0.39)

1.2 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.71, S = 0.44) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับความต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x̄= 4.85, S = 0.36)

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.56,

S = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของบุคลากร ( x̄ = 4.60, S = 0.49)

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49, S = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินงาน ( x̄= 4.52, S = 0.50)

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ มีดังนี้

4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน พบว่า กลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x̄= 4.69, S = 0.43) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การหลีกเลี่ยงอบายมุข ( x̄= 4.89, S = 0.30) กลุ่มคุณธรรมเพื่อ

การพัฒนาการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x̄= 4.61, S = 0.48) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ที่กำหนดไว้ พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีวินัย ( x̄= 4.74, S = 0.44) และกลุ่มคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x̄ = 4.65, S = 0.47) ผ่านเกณฑ์

การประเมินที่กำหนดไว้ พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามัคคี ( x̄= 4.74, S = 0.43)

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.58, S = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ฝึกคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ( x̄= 4.72, S = 0.45)

4.3. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.60, S = 0.48) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การเรียน การทำงานบ้าน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ( x̄= 4.76, S = 0.43)

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยเป็นโครงการที่มีคุณค่าและประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ควรนำผลการประเมินโครงการครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจปรับปรุงและแก้ไขในด้านต่าง ๆ ที่ได้ค้นพบ โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไป และปรับปรุงกิจกรรมที่พบว่ามีผลการประเมินในระดับต่ำ

1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมากขึ้น และให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

2.1 โรงเรียนควรนำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม ในพฤติกรรมคุณธรรมด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเองและจิตสาธารณะ และควรติดตามผลและสังเกตพฤติกรรมหลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ว่ามีพฤติกรรมใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

2.2 การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ควรใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ซึ่งเป็นส่วนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยายการประเมินผลผลิตของโครงการ แบ่งออกเป็น การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อของสิ่งที่ได้รับการประเมิน

2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

และสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย tam : [27 มิ.ย. 2565 เวลา 06:20 น.]
อ่าน [622] ไอพี : 118.172.188.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,092 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่

เปิดอ่าน 12,267 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 24,351 ครั้ง
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 25,299 ครั้ง
เทคโนโลยี 3G คืออะไร
เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เปิดอ่าน 14,692 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 45,206 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 17,871 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 59,375 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

เปิดอ่าน 16,762 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 14,033 ครั้ง
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก

เปิดอ่าน 10,928 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น

เปิดอ่าน 26,423 ครั้ง
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 10,803 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

เปิดอ่าน 27,557 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู

เปิดอ่าน 83,274 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
เปิดอ่าน 18,329 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เปิดอ่าน 20,696 ครั้ง
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
เปิดอ่าน 42,450 ครั้ง
เรื่องของหมากรุก
เรื่องของหมากรุก
เปิดอ่าน 12,787 ครั้ง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ