ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานที่ดี (Best Practices) โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

รายงานผลการดำเนินงานที่ดี (Best Practices)

โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

................................................................................

1. Best Practices

1.1 สภาพทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2552 หมวดที่ 6 ได้กำหนดไว้ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนวัดยางช้าย ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน และมีระบบ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและพิจารณาเห็นว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีความสำคัญมาก โดยครูมีความเข้มแข็ง มีความห่วงใยใส่ใจเอื้ออาทรศิษย์มากขึ้นโดยใช้จิตวิทยาในการดูแลเด็กนักเรียนทุกวัยจะทำให้ปัญหาเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งปัญหาทางด้านการเรียนเพื่อต้องการให้เด็ก และเยาวชนเป็นอนาคตที่ดีของชาติที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 สภาพปัญหา/วิธีการดำเนินงานในอดีต

โรงเรียนวัดยางช้าย ได้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจากการประเมินโครงการ พบว่า การดำเนินการติดตามกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและอื่นๆ ได้ดี เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

1.3 ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมดำเนินการผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถพิเศษ จุดเด่น จุดด้อยและการเยี่ยมบ้านนักเรียน

2) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการการคัดกรองโดยการสัมภาษณ์นักเรียน สอบถาม ระเบียนสะสมและแบบประเมินในการรวบรวมข้อมูล

3) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการการจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แนะแนวกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมโฮมรูม (Home room) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้นเรียน/เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและกิจกรรมอบรมคุณธรรม

4) กิจกรรมการป้องกันช่วยเหลือและแก้ปัญหา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอน ซ่อมเสริมนักเรียน กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครองและจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

5) กิจกรรมส่งต่อนักเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการการส่งต่อนักเรียนภายใน-ภายนอก

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์ และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. นักเรียนโรงเรียนวัดยางช้าย ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100

2. นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ร้อยละ 100

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 100

4. กรอบแนวคิด

5. วิธีดำเนินการ/นวัตกรรม/กระบวนการที่ดีของโรงเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

5.1 วิธีดำเนินการ

1) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

2) จัดทำโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

3) ดำเนินการโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียน วัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

4) ประสานงานกับคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5) ประชาสัมพันธ์ผลรางวัลที่ได้รับแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ติดตามผล ประเมินผล การดำเนินการ

6) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

5.2 นวัตกรรม

นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยางช้ายโมเดล ประกอบด้วย

1. วงล้อที่ 1 (วงในสุด) คือ ประกอบด้วย ร่วมคิดเพื่อวางแผนร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนาและชื่นชมผลสำเร็จ เป็นกระบวนการทางานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการทำงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จในทุกขั้นตอนการทำงานและมีการนิเทศติดตามการทำงานจากฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

2. วงล้อที่ 2 คือ นโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนวัดยางช้ายได้มาจากการขับเคลื่อนวงล้อที่ 1 ที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันคิดและวางแผนจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนวัดยางช้ายขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. วงล้อที่ 3 คือ ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลโดยครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

1.1 ครูประจำชั้นมีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลาย

1.2 ครูประจำชั้นมีการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักเรียนรายบุคคล

1.3 ครูประจำชั้นมีการนําข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน

1.4 ครูประจำชั้นการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

1.5 ผู้บริหารประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน

2.1 ครูประจำชั้นมีการจําแนกคัดกรองนักเรียนตามแนวทาง ที่สถานศึกษากําหนด และจัดทําสารสนเทศระดับสถานศึกษาและนําไปใช้ในการแก้ปัญหาส่งเสริมพัฒนานักเรียน

2.2 ครูประจำชั้นมีการสรุปผลการจําแนกคดกรองนักเรียนครบทุกคนและสรุปผลการจําแนกคัดกรองนักเรียนเป็นระดับชั้นและระดับโรงเรียน

2.3 ครูประจำชั้นการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.4 ผู้บริหารประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

4. วงล้อที่ 4 คือ การจัดกลุ่มนักเรียนตามพฤติกรรม 4 กลุ่ม โดยนำข้อมูลจากผลการคัดกรองนักเรียนมาจัดนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ

5. วงล้อที่ 5 คือ การพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกิจกรรม

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

1. ครูประจำชั้นมีการให้ปรึกษาเบื้องต้นและมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม

2. ครูประจำชั้นมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างทันเหตุการณ์

3. จัดกิจกรรมอบรมเอดส์และวัยเจริญพันธุ์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

4. จัดกิจกรรมอบรมยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) และให้ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19

5. จัดกิจกรรมการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

6. จัดกิจกรรมเด็กไทยไม่จมน้ำ

7. จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

8. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูแดร์ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

9. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถานีตำรวจลำมะสัก

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน

1. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม หลังเลิกแถวทุกเช้าก่อนขึ้นเรียนเป็นเวลา 15 นาที อย่างต่อเนื่องช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน

2. มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยครูที่ ครูประจำชั้น และผู้ปกครอง ร่วมกันวางแนวทางในการดูแล

3. มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

4. จัดกิจกรรมค่ายธรรมมะ ปีละ 1 ครั้ง และไปวัดทุกวันพระ

5. จัดกิจกรรม Day Camp

6. จัดกิจกรรมวันสำคัญ

7. จัดกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา

8. กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด

9. จัดกิจกรรมดนตรีไทยให้นักเรียนได้ฝึกดนตรีไทยคนละอย่างน้อย 1ชิ้น

10. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ

11. กิจกรรมเรียนรู้และพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นสวนเตยโดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตร

ท้องถิ่นเตย

กิจกรรมการส่งต่อ

1. มีเครือข่ายการส่งต่อภายในและภายนอกโรงเรียน

2. มีการส่งต่อภายในและ/หรือภายนอกพร้อมกับข้อมูลผลการช่วยเหลือเบื้องต้น

3. มีการติดตามประเมินผล สรุปรายงานงานผลการส่งต่อ

4. มีการปรับปรุงพัฒนาการส่งต่ออย่างมีระบบ

5. ติดต่อประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและพัฒนาสังคมจังหวัดอ่างทอง

5.3 กระบวนการที่ดีของโรงเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน คณะครูทุกคน

2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

3. เผยแพร่ผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนวัดยางช้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสู่ชุมชน

6.งบประมาณ

แหล่งที่มาของงบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท

7. ผลที่เกิดจากการทำ Best Practice

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดกับนักเรียน

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง

2. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

4. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ ๑๐๐

ผลที่เกิดกับโรงเรียน

1. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและชุมชน

2. ได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน

ผลที่เกิดกับชุมชน

1. ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียน

2. ชุมชนได้เยาวชนที่เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

8. แนวทางขยายผล สร้างเครือข่าย/วิธีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

8.1 เผยแพร่ผลการดำเนินงาน

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการภายในโรงเรียน โดยการเผยแพร่เป็นเอกสารความรูเกี่ยวกับการดำเนินงาน การประชุมชี้แจง แจ้งผลการดำเนินงาน

- เผยแพร่เป็นเอกสาร ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

- เผยแพร่ให้กับสถานศึกษาทั่วไปผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน

- เผยแพร่ให้กับผู้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดยางช้ายตลอดปีการศึกษา

8.2 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

- ประชาสัมพันธ์เป็นเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ

- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน

โพสต์โดย นางชรินรัตน์ จิตตสุโภ : [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [626] ไอพี : 49.229.199.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 57,775 ครั้ง
ความหมายของเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก
ความหมายของเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก

เปิดอ่าน 13,110 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 14,946 ครั้ง
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก

เปิดอ่าน 21,677 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 22,743 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 11,225 ครั้ง
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52

เปิดอ่าน 12,650 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 22,256 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 6,805 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 14,437 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 22,085 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์

เปิดอ่าน 112,281 ครั้ง
การทำเทียนหอมกันยุง
การทำเทียนหอมกันยุง

เปิดอ่าน 1,200 ครั้ง
ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ขั้นตอน
ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ขั้นตอน

เปิดอ่าน 9,701 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 20,487 ครั้ง
สมจิตร จงจอหอ
สมจิตร จงจอหอ

เปิดอ่าน 11,013 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค
เปิดอ่าน 14,743 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
เปิดอ่าน 24,106 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส
เปิดอ่าน 19,047 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?
เปิดอ่าน 10,092 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ