ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัด โบสถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2) หาแนวทางพัฒนาโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มจตุรมิตร จํานวน 13 คน ครูผู้สอน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน นักเรียนจํานวน 192 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถี่

ผลการวิจัยพบว่า

1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านปัจจัยเบื้องต้น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านกระบวนการ ผลการประเมินรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์

2. แนวทางพัฒนาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สรุปได้ว่า

2.1 แนวทางพัฒนาด้านบุคลากรดําเนินงานกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ครูและบุคลากรควรมีจํานวนเพียงพอต่อการดําเนินงาน ครูและบุคลากรควรมีความพร้อมและมี ศักยภาพในการจัดกิจกรรม และครูและบุคลากรควรมีความรู้และเข้าใจการดําเนินงานตามโครงการ

2.2 แนวทางพัฒนางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดําเนินงานมีความพอเพียง ได้แก่ ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม บริหารงบประมาณหมุนเวียนรายรับ –รายจ่าย ให้เกิดความคล่องตัว และควรจัดทํารายละเอียดการใช้ จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างชัดเจน

2.3 แนวทางพัฒนางบประมาณที่ใช้ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดตรง ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณเป็นระยะตามความเหมาะสม ประชุม ชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ ทําความเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณตามโครงการ และมีการตรวจสอบการใช้ งบประมาณอย่างสม่ําเสมอและมีการปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่อง

2.4 แนวทางพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความสะดวกต่อการดําเนินงาน โครงการ ได้แก่ ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ ดําเนินงานตามโครงการ นําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ การแก้ไข การเบิกจ่ายงบประมาณใช้ หน่วยงานต้นสังกัด และฝ่ายบริหารควรอํานวยความสะดวก และปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณตาม อํานาจหน้าที่ของตน

2.5 แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ ควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการดําเนินงานที่เพียงพอ ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความ สอดคล้องกับการดําเนินงาน และควรมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสะดวกต่อการใช้งาน

2.6 แนวทางพัฒนาการจัดการดําเนินงานกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม ได้แก่ ควรมีประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีการวางแผนควบคุม การปฏิบัติงาน และควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

2.7 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในการวางแผนเตรียมกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ ควรมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ครูและบุคลากรควรมีการวางแผนร่วมกันก่อนดําเนิน กิจกรรม และควรมีการกําหนดบทบาท ขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเหมาะสม

2.8 แนวทางพัฒนากิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ควรมีการดําเนิน กิจกรรมครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ ควรดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นระบบ และควรมีการจัดระบบบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา

2.9 แนวทางพัฒนาการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลลัพธ์ของโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง ได้แก่ จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามโครงการให้ชัดเจน และดําเนินการตามปฏิทินอย่าง เคร่งครัด โดยกําหนดให้มีการประชุมก่อนดําเนินงานตามโครงการทุกครั้ง ฝ่ายบริหารควรเป็นผู้ กําหนดให้มีการประชุม และควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.10 แนวทางพัฒนาการประเมินผลของโครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินโครงการ ได้แก่ จัดทําปฏิทินการประเมินโครงการและการปฏิบัติตามปฏิทินโดยเคร่งครัด แต่งตั้งคณะกรรมการ การประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินโครงการ และฝ่ายบริหารให้ความสนใจในการติดตาม ผลการประเมินโครงการ

2.11 แนวทางพัฒนาการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงานของโครงการ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อทําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานโครงการ กําหนดระยะเวลาการ จัดทําข้อมูลสารสนเทศให้ชัดเจน และควรนําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานโครงการมาใช้ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์อย่างแท้จริง

2.12 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมและแก้ไขข้อบกพร่อง ควรมีการดําเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ผึ้งหวาน : [20 ก.ย. 2565 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [597] ไอพี : 101.108.35.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,127 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 19,540 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

เปิดอ่าน 15,126 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 55,017 ครั้ง
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 21,215 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 31,807 ครั้ง
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ

เปิดอ่าน 10,543 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"

เปิดอ่าน 11,035 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

เปิดอ่าน 11,385 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

เปิดอ่าน 15,232 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 8,624 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด

เปิดอ่าน 7,329 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 16,835 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 7,478 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

เปิดอ่าน 42,402 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 14,361 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
เปิดอ่าน 14,102 ครั้ง
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
เปิดอ่าน 15,814 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
เปิดอ่าน 24,269 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
เปิดอ่าน 19,642 ครั้ง
ตำนานพระโกศ
ตำนานพระโกศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ