ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัด โบสถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2) หาแนวทางพัฒนาโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มจตุรมิตร จํานวน 13 คน ครูผู้สอน จํานวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน นักเรียนจํานวน 192 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถี่

ผลการวิจัยพบว่า

1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านปัจจัยเบื้องต้น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านกระบวนการ ผลการประเมินรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์

2. แนวทางพัฒนาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สรุปได้ว่า

2.1 แนวทางพัฒนาด้านบุคลากรดําเนินงานกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ครูและบุคลากรควรมีจํานวนเพียงพอต่อการดําเนินงาน ครูและบุคลากรควรมีความพร้อมและมี ศักยภาพในการจัดกิจกรรม และครูและบุคลากรควรมีความรู้และเข้าใจการดําเนินงานตามโครงการ

2.2 แนวทางพัฒนางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดําเนินงานมีความพอเพียง ได้แก่ ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม บริหารงบประมาณหมุนเวียนรายรับ –รายจ่าย ให้เกิดความคล่องตัว และควรจัดทํารายละเอียดการใช้ จ่ายงบประมาณตามโครงการอย่างชัดเจน

2.3 แนวทางพัฒนางบประมาณที่ใช้ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดตรง ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณเป็นระยะตามความเหมาะสม ประชุม ชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ ทําความเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณตามโครงการ และมีการตรวจสอบการใช้ งบประมาณอย่างสม่ําเสมอและมีการปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่อง

2.4 แนวทางพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความสะดวกต่อการดําเนินงาน โครงการ ได้แก่ ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ ดําเนินงานตามโครงการ นําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ การแก้ไข การเบิกจ่ายงบประมาณใช้ หน่วยงานต้นสังกัด และฝ่ายบริหารควรอํานวยความสะดวก และปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณตาม อํานาจหน้าที่ของตน

2.5 แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ ควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการดําเนินงานที่เพียงพอ ควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความ สอดคล้องกับการดําเนินงาน และควรมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสะดวกต่อการใช้งาน

2.6 แนวทางพัฒนาการจัดการดําเนินงานกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม ได้แก่ ควรมีประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีการวางแผนควบคุม การปฏิบัติงาน และควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

2.7 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในการวางแผนเตรียมกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ ควรมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ครูและบุคลากรควรมีการวางแผนร่วมกันก่อนดําเนิน กิจกรรม และควรมีการกําหนดบทบาท ขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเหมาะสม

2.8 แนวทางพัฒนากิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ควรมีการดําเนิน กิจกรรมครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ ควรดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นระบบ และควรมีการจัดระบบบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา

2.9 แนวทางพัฒนาการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลลัพธ์ของโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง ได้แก่ จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามโครงการให้ชัดเจน และดําเนินการตามปฏิทินอย่าง เคร่งครัด โดยกําหนดให้มีการประชุมก่อนดําเนินงานตามโครงการทุกครั้ง ฝ่ายบริหารควรเป็นผู้ กําหนดให้มีการประชุม และควรเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.10 แนวทางพัฒนาการประเมินผลของโครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินโครงการ ได้แก่ จัดทําปฏิทินการประเมินโครงการและการปฏิบัติตามปฏิทินโดยเคร่งครัด แต่งตั้งคณะกรรมการ การประเมินผลโครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินโครงการ และฝ่ายบริหารให้ความสนใจในการติดตาม ผลการประเมินโครงการ

2.11 แนวทางพัฒนาการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงานของโครงการ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อทําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานโครงการ กําหนดระยะเวลาการ จัดทําข้อมูลสารสนเทศให้ชัดเจน และควรนําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานโครงการมาใช้ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์อย่างแท้จริง

2.12 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมและแก้ไขข้อบกพร่อง ควรมีการดําเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ผึ้งหวาน : [20 ก.ย. 2565 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [159] ไอพี : 101.108.35.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,085 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 10,481 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 10,275 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 3,281 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด

เปิดอ่าน 26,314 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 74,707 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพสื่อ
การหาประสิทธิภาพสื่อ

เปิดอ่าน 12,945 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 7,826 ครั้ง
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020

เปิดอ่าน 20,525 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 7,630 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

เปิดอ่าน 17,434 ครั้ง
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"

เปิดอ่าน 29,799 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 16,069 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 14,022 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 20,799 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,029 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 40,540 ครั้ง
สุภาษิต หรือ ภาษิต
สุภาษิต หรือ ภาษิต

เปิดอ่าน 67,820 ครั้ง
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ

เปิดอ่าน 13,217 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 43,084 ครั้ง
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ