ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ผู้ประเมิน วันทิตา ทะลาสี

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 3) ประเมินกระบวนการโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 4) ประเมินผลผลิตโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 50 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 50 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 368 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 1,160 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,533 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา

จำนวน 50 คน ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 50 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 50 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 184 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 184 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 184 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 736 คน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน)ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน กลุ่มละ 5 คน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน) ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,449 คน) จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน กลุ่มละ 3 คน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลักการและเหตุผลของโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.76) รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกันหลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ ( =4.64) และการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานตามโครงการ( =4.63) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากตาราง 6 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูผู้สอน มีความรู้ ทักษะ และความถนัดในรายวิชาท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ที่เปิดสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.63) รองลงมา ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ในโรงเรียน ( =4.62) และวิทยากรภายนอกมีความรู้ ทักษะ และความถนัดในรายวิชาท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ที่เปิดสอน ( =4.60) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดทำโครงสร้างรายวิชาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.78) รองลงมาได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ( =4.74) และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติ ( =4.72) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสามารถสรุปผลการประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 4.1 ผลการนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช" สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พบว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ทั้ง 50 แห่งมีรูปแบบการนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช" สู่การปฏิบัติสามารถจำแนกได้ 4 รูปแบบ คือ 1) สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 50 แห่ง 2) จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 36 แห่ง 3)จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 12 แห่ง และ 4)จัดในรูปแบบของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง

4.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดจากการนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"

สู่การปฎิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ที่ชัดเจน สอดคล้อง เหมาะสม อันเป็นกรอบแนวทาง และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตนเอง และทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีหลักสูตรท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง และเป็นไปตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูที่มีผลงานในการบริหารจัดการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" สู่การปฎิบัติในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในคราวประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8 / 2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม A305 ชั้น 3 อาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่สถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 1 – 3 จำนวน 3 แห่ง ผู้บริหาร ครูที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 1 – 3 จำนวน 12 ราย สถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 – 2 จำนวน 2 แห่ง ผู้บริหาร ครูที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 – 2 จำนวน 8 ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้การบริหารจัดการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" สู่การปฎิบัติในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ราย และมีโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ในสถานศึกษา (Best Practice) ได้รับรางวัลจากเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวน 25 แห่ง

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พบว่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.61) รองลงมาได้แก่ นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ( =4.58) และนักเรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน( =4.55) ตามลำดับ

โพสต์โดย ตา : [21 ก.ย. 2565 เวลา 12:48 น.]
อ่าน [621] ไอพี : 122.155.111.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,795 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 19,885 ครั้ง
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 15,038 ครั้ง
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8

เปิดอ่าน 19,011 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

เปิดอ่าน 15,261 ครั้ง
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก

เปิดอ่าน 21,399 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 25,360 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)

เปิดอ่าน 56,980 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 40,626 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 9,514 ครั้ง
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"

เปิดอ่าน 14,454 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

เปิดอ่าน 13,172 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 19,842 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 93,971 ครั้ง
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?

เปิดอ่าน 68,013 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 8,968 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เปิดอ่าน 11,395 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู
เปิดอ่าน 8,487 ครั้ง
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
เปิดอ่าน 35,563 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?
เปิดอ่าน 10,300 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ