ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงตามแนว PISA

ชื่อผลงาน (Best Practice) : การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงตามแนว PISAของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิควิธี VHKT Model

เพื่อ“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โรงเรียนวัดหุบกระทิง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยให้สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไป

อย่างเข้มแข็งและรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการตั้งเป้าหมายความสําเร็จไว้ที่ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง 3) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฝ่ายวิชาการ โดยครูผู้สอนโรงเรียนวัดหุบกระทิง

จึงดําเนินการจัดทําและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง และก้าวกระโดดของ

เทคโนโลยีพร้อมประเด็นการศึกษาต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงในการ

ปรับเปลี่ยนพัฒนาภาคการศึกษาไทย หลังสภาวะการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และในระยะยาว

ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการตามความเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

คํานึงถึงความต้องการทักษะความรู้ที่รอบด้าน และการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียน

ตลอดจนตัวชี้วัด และสาระแกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2564 และความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล

โรงเรียนวัดหุบกระทิงดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 2564 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการอ่าน

เพื่อการสื่อสารทั้งในระดับของการอ่านออกไปจนถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการอ่านและการวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ จากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการเรียน การศึกษาต่อ และการ

ประกอบอาชีพ และยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนาคต

ได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกในสังคม

แห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์และนําไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง ของชุมชน

ของประเทศและของโลกโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลผลการคัดกรองการอ่าน การเขียนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า ด้านการอ่าน นักเรียนมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 17.86 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 56.25 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 23.21

และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 2.68 ด้านการเขียน นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

คิดเป็นร้อยละ 27.68 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 44.64 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 23.21 และระดับ

ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.46 จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนักเรียนในกลุ่มระดับปรับปรุง

จํานวน 5 คน ซึ่งมีปัญหาด้านสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และพัฒนาทักษะการอ่านสําหรับนักเรียนที่ผ่าน

การประเมินระดับพอใช้ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่

จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน

วัดหุบกระทิง และการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ในปี 2022 นักเรียนมีศักยภาพ เน้นการ

การใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงการเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความ หรือแปล

ความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และคิดวิเคราะห์กลับไปถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่า ต้องการส่ง

สาระอะไรให้แก่ผู้อ่าน เพื่อประเมินว่า นักเรียนพัฒนาศักยภาพการอ่าน และสามารถใช้การอ่านให้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

เพียงใด

โพสต์โดย waraporn : [24 ธ.ค. 2565 เวลา 22:46 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 49.237.4.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,527 ครั้ง
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 9,544 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 13,839 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 12,881 ครั้ง
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี

เปิดอ่าน 60,472 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 14,837 ครั้ง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 2,675 ครั้ง
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว

เปิดอ่าน 18,769 ครั้ง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 11,575 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 14,536 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 9,694 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 7,371 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ..."
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ..."

เปิดอ่าน 11,215 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 55,489 ครั้ง
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ

เปิดอ่าน 9,679 ครั้ง
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!

เปิดอ่าน 13,188 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
เปิดอ่าน 17,616 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
เปิดอ่าน 23,223 ครั้ง
ตัวหนังสือไทย
ตัวหนังสือไทย
เปิดอ่าน 211,174 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
เปิดอ่าน 25,502 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ