ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่องวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้วิจัย ธวัช สิงห์โต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินผลความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ ความพร้อมและทรัพยากร 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า เป็นการประเมินผลความเหมาะสม พอเพียงของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 3) ประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผลขั้นตอนดำเนินการ ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและช่วยเหลือ และการส่งต่อนักเรียน 4) ประเมินผลผลิต เป็นการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก หลักการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสม การดำเนินงานโครงการมีการวางแผนกันอย่างชัดเจน และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความพร้อมในการดำเนินงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีการสนับสนุนของฝ่ายบริหารในโรงเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการมีเพียงพอ

3. การประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การป้องกันและช่วยเหลือ รองลงมา คือ การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ผลดังนี้

3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ประชุมพบผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมและ แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียน และ สอบถามข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน

3.2 การคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีการใช้ระเบียนสะสมเป็นแหล่งข้อมูลในการคัดกรอง ครูที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และทุกฝ่ายยอมรับเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

3.3 การส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการสนับสนุน ชมเชย ยกย่องนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรม ตามความสนใจ

3.4 การป้องกันและช่วยเหลือ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ครูให้คำแนะนำในเรื่องการปรับตัวและการวางตัวในสังคม และจัดกิจกรรมในห้องเรียน เช่น ฝึกการพูด การฟัง

3.5 การส่งต่อนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ดำเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน หาก ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงดำเนินการส่งต่อนักเรียน ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ ทราบล่วงหน้า และจัดทำสรุปและรายงานผลการช่วยเหลือเป็นระบบ

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นตรงกันว่า นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด รวมทั้ง ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และนักเรียนมีความพร้อมในการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ของตนเอง และนักเรียนมีพัฒนาการด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย และนักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ตามพัฒนาการ

โพสต์โดย ผอ.บี : [31 ม.ค. 2566 เวลา 13:53 น.]
อ่าน [515] ไอพี : 171.7.233.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,942 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 14,156 ครั้ง
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?

เปิดอ่าน 301,850 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 16,136 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

เปิดอ่าน 20,640 ครั้ง
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 18,561 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 9,077 ครั้ง
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน

เปิดอ่าน 22,375 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 11,888 ครั้ง
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด

เปิดอ่าน 20,433 ครั้ง
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

เปิดอ่าน 20,869 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 27,870 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ

เปิดอ่าน 27,035 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 427,412 ครั้ง
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?

เปิดอ่าน 12,420 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม

เปิดอ่าน 26,603 ครั้ง
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
เปิดอ่าน 16,271 ครั้ง
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
เปิดอ่าน 35,715 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย
เปิดอ่าน 54,949 ครั้ง
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ
เปิดอ่าน 15,426 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ